Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Evropská karta pro osoby se zdravotním postižením

Evropská unie pracuje na vytvoření dobrovolného systému vzájemného uznávání statusu osoby se zdravotním postižením a souvisejících výhod, který by těmto lidem usnadnil cestování v rámci EU. Základem tohoto systému je právě evropský průkaz osob se zdravotním postižením.

V současné době vzájemné uznávání statusu osoby se zdravotním postižením mezi členskými státy EU neexistuje ˜˜– průkaz vydaný v jedné zemi tak nemusí být v jiném členském státě akceptován.

Evropský průkaz osob se zdravotním postižením zajistí rovný přístup k některým výhodám i v zahraničí, a to zejména v oblasti kultury, volného času, sportu, dopravy atp. Průkaz bude uznáván ve všech zemích EU, které se do systém zapojí. Účast je na dobrovolné bázi.

Země v pilotním projektu

V únoru 2016 byl zahájen pilotní projekt. Na jeho základě se průkaz začne vydávat v těchto prvních 8 zemích EU:

Zavedením evropského průkazu nedojde ke změně vnitrostátních kritérií způsobilosti a pravidel, podle kterých se průkazy osobám se zdravotním postižením vydávají. Členské státy si ponechávají pravomoc rozhodovat o tom, kdo je způsobilý k získání evropského průkazu – budou se při tom řídit vnitrostátní definicí zdravotního postižení a samy si určí postup vydávání průkazu.

Posouzení

V roce 2019 zahájila Evropská komise proces hodnocení této iniciativy. Hodnotící studie bude obsahovat komplexní, stručný přezkum a analýzu dosavadních výsledků pilotního projektu, aby se průkaz mohl začít bez problémů používat v dalších zemích Unie.

Sdílet tuto stránku