Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Unijna karta osoby niepełnosprawnej

Aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami w podróżowaniu po Europie, UE opracowuje obecnie oparty na zasadzie dobrowolności system wzajemnego uznawania statusu osoby niepełnosprawnej i przysługujących z tego tytułu zniżek, w ramach którego wydawana jest europejska karta osoby niepełnosprawnej.

Aktualnie kraje UE nie uznają statusu osoby niepełnosprawnej, jaki został przyznany w innym kraju UE. Utrudnia to sytuację osób z niepełnosprawnościami, gdyż ich krajowe zaświadczenia o niepełnosprawności mogą nie zostać uznane w innym państwie członkowskim.

Unijna karta osoby niepełnosprawnej zapewnia osobom niepełnosprawnym równy dostęp do zniżek i przewidzianych dla nich udogodnień w całej UE, głównie w dziedzinie kultury, wypoczynku, sportu i transportu. Karta jest uznawana przez te kraje UE, które uczestniczą w systemie (system działa w oparciu o zasadę dobrowolności).

Kraje uczestniczące w projekcie pilotażowym

Projekt pilotażowy, w ramach którego karta została wprowadzona, został uruchomiony w lutym 2016 r. Wzięło w nim udział osiem krajów UE:

Karta nie zmienia w żaden sposób krajowych kryteriów i zasad kwalifikowalności. Państwa członkowskie zachowują swobodę decydowania, komu przysługuje karta, przy zastosowaniu krajowych definicji niepełnosprawności oraz swobodę określania procedury jej wydawania.

Ocena

W 2019 r. Komisja Europejska rozpoczęła proces oceny inicjatywy. W ramach tej oceny dokonany zostanie zwięzły, kompleksowy przegląd, a także przeprowadzona zostanie analiza i ocena wdrażania projektu pilotażowego. Ułatwi to w przyszłości ewentualne szersze wdrażanie karty osoby niepełnosprawnej w UE.

Udostępnij tę stronę