Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας

Για να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να ταξιδεύουν ευκολότερα στο εσωτερικό της, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει ένα εθελοντικό σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης της κατάστασης αναπηρίας και ορισμένων σχετικών ευεργετημάτωνμε βάση την ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασης αναπηρίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς οι εθνικές κάρτες αναπηρίας ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται σε άλλα κράτη μέλη.

Η ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε οφέλη πέραν των συνόρων για τα άτομα  με αναπηρία, κυρίως στους τομείς του πολιτισμού, της αναψυχής, του αθλητισμού και των μεταφορών. Η κάρτα θα αναγνωρίζεται αμοιβαία από τις χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στο σύστημα, σε εθελοντική βάση.

Πιλοτικές χώρες

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή τον Φεβρουάριο 2016 σε ομάδα οκτώ χωρών της ΕΕ:

Η κάρτα αυτή δεν αλλάζει τα εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας ή την εθνική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη διατηρούν την ευχέρεια να αποφασίζουν ποιος είναι επιλέξιμος για να λάβει την κάρτα, χρησιμοποιώντας τον εθνικό ορισμό της αναπηρίας, και να καθορίζουν τη διαδικασία έκδοσης.

Αξιολόγηση

Το 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία αξιολόγησης της πρωτοβουλίας. Η μελέτη αξιολόγησης θα παράσχει μια ολοκληρωμένη και συνοπτική εξέταση, ανάλυση και εκτίμηση της εφαρμογής του πιλοτικού σχεδίου, με σκοπό τη διευκόλυνση της πιθανής ευρύτερης εφαρμογής της κάρτας αναπηρίας στην ΕΕ.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα