Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

Európska únia vyvíja dobrovoľný systém vzájomného uznávania statusu osoby so zdravotným postihnutím a súvisiacich výhod na základe preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím, aby takýmto osobám pomohla uľahčiť cestovanie po krajinách EÚ.

V súčasnosti neexistuje žiadny systém vzájomného uznávania zdravotného postihnutia medzi členskými štátmi EÚ, keďže je možné, že ich vnútroštátne preukazy zdravotného postihnutia sa v iných členských štátoch neuznávajú.

Preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím zaručuje osobám so zdravotným postihnutím rovnaký prístup k výhodám, najmä v oblasti kultúry, voľného času, športu a dopravy, a to aj za hranicami ich štátov. Preukaz sa vzájomne uznáva v štátoch EÚ zapojených do tohto dobrovoľného systému.

Pilotné krajiny

Pilotný projekt zavedenia preukazu sa začal vo februári 2016 a zapojila sa doň skupina ôsmich krajín EÚ:

Preukaz nemá vplyv na vnútroštátne kritériá alebo pravidlá týkajúce sa oprávnenosti na uznanie zdravotného postihnutia. Členské štáty si ponechávajú právomoc rozhodnúť, kto je oprávnený získať preukaz podľa vnútroštátneho vymedzenia pojmu zdravotné postihnutie, ako aj právomoc určiť postup týkajúci sa jeho vydávania.

Hodnotenie

V roku 2019 Komisia začala proces hodnotenia iniciatívy. Hodnotiaca štúdia poskytne komplexný a stručný prehľad, analýzu a hodnotenie realizácie pilotného projektu v záujme uľahčenia prípadného zavedenia preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím v EÚ v širšom meradle.

Zdieľať stránku