Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

Preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

Európska únia vyvíja systém vzájomného uznávania na základe preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom uľahčiť týmto ľuďom cestovanie v rámci Únie.

V súčasnosti v členských štátoch EÚ neexistuje žiadny systém vzájomného uznávania zdravotného postihnutia: osobám so zdravotným postihnutím, ktoré cestujú do iných štátov EÚ, to sťažuje situáciu. Napríklad preukaz zdravotného postihnutia, ktorý im vydali doma, nemusia v zahraničí uznať.

Preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím zabezpečí rovnaký prístup ku konkrétnym výhodám, najmä v oblasti kultúry, voľného času, športu a dopravy. Preukaz sa bude vzájomne uznávať v štátoch EÚ, ktoré sa zapoja do tohto dobrovoľného systému.

Pilotný projekt sa začal v februári 2016 a preukaz sa začne vydávať v prvej skupine ôsmich štátov EÚ. Sú to:

Tieto krajiny boli vybrané na základe výzvy na predkladanie návrhov z roku 2015 na podporu vnútroštátnych projektov týkajúcich sa vzájomne uznávaného európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím a súvisiacich výhod. Výsledky výzvy sú k dispozícii verejnosti.

Tento pilotný projekt bol vypracovaný v rámci špecializovanej projektovej pracovnej skupiny, ktorá v súčasnosti pozostáva zo 17 členských štátov a organizácií občianskej spoločnosti. Táto skupina je súčasťou skupiny na vysokej úrovni pre oblasť zdravotného postihnutia.

Týmto preukazom sa nemenia vnútroštátne kritériá alebo pravidlá týkajúce sa oprávnenosti na jeho získanie. Členské štáty si ponechávajú svoju právomoc rozhodnúť, kto je oprávnený na získanie preukazu podľa vnútroštátneho vymedzenia zdravotného postihnutia, ako aj právomoc určiť postup týkajúci sa jeho vydávania.

Zdieľať stránku