Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

ES invaliditātes karte

Lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu vieglāk ceļot pa ES valstīm, ES tiek attīstīta brīvprātīga invaliditātes statusa un dažu saistīto priekšrocību savstarpējās atzīšanas sistēma, kuras pamatā ir ES invaliditātes karte.

Pašlaik invaliditātes statuss ES dalībvalstīs netiek savstarpēji atzīts, un tas cilvēkiem ar invaliditāti rada grūtības, jo viņu nacionālās invaliditātes kartes var netikt atzītas citās dalībvalstīs.

ES invaliditātes karte nodrošina, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir vienlīdzīgas iespējas pāri valstu robežām piekļūt priekšrocībām, galvenokārt kultūras, izklaides, sporta un transporta jomā. Karti savstarpēji atzīst tās ES dalībvalstis, kuras sistēmā iesaistījušās brīvprātīgi.

Pilotprojekta valstis

Kartes pilotprojekts tika sākts 2016. gada februārī šādās astoņās ES valstīs:

Karte negroza nacionālos kritērijus vai noteikumus, kas dod tiesības saņemt karti. Dalībvalstis arī turpmāk pēc saviem ieskatiem varēs lemt (piemērojot valstī pieņemto invaliditātes definīciju), kam šī karte pienākas, un noteikt kartes izsniegšanas kārtību.

Novērtēšana

2019. gadā Eiropas Komisija ir sākusi iniciatīvas novērtēšanas procesu. Tā rezultātā tiks veikts visaptverošs un kodolīgs pilotprojekta īstenošanas pārskats, analīze un novērtējums, tādējādi sekmējot iespējamu invaliditātes kartes plašāku ieviešanu ES.

Ieteikt šo lapu: