Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

ES invaliditātes karte

Lai palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti ceļot no vienas ES valsts uz citu, ES pašlaik izstrādā brīvprātīgu invaliditātes statusa un dažu saistīto priekšrocību savstarpējās atzīšanas sistēmu, kuras pamatā ir ES invaliditātes karte.

Pašlaik invaliditātes statuss ES dalībvalstīs netiek savstarpēji atzīts, un tas cilvēkiem ar invaliditāti rada grūtības, jo viņu nacionālās invaliditātes kartes var netikt atzītas citās dalībvalstīs.

ES invaliditātes karte nodrošina vienlīdzīgu pārrobežu piekļuvi priekšrocībām, kas cilvēkiem ar invaliditāti paredzētas galvenokārt kultūras, izklaides, sporta un transporta jomā. Karti savstarpēji atzīst tās ES dalībvalstis, kuras sistēmā iesaistījušās brīvprātīgi.

Valstis, kas piedalās pilotprojektā

Pilotprojekts tika sākts 2016. gada februārī šādās astoņās ES valstīs:

Karte negroza ne nacionālos kritērijus, ne nacionālos noteikumus, kas dod tiesības saņemt karti. Dalībvalstis arī turpmāk pēc saviem ieskatiem varēs lemt (piemērojot valstī pieņemto invaliditātes definīciju), kam šī karte pienākas, un noteikt kartes izsniegšanas kārtību.

Izvērtēšana

2019.–2020. gadā Eiropas Komisija novērtēja šo pilotprojektu. Novērtējums apstiprināja, ka karte nodrošināja ES pievienoto vērtību. Tā ļauj invaliditātes statusa atzīšanu visās dalībvalstīs, un tas nebūtu iespējams bez rīcības ES līmenī. Pētījumā arī secināts, ka īstenošanas izmaksas uz vienu kartes turētāju ir zemas. Pakalpojumu sniedzējiem ieguvumi nepārprotami pārsniedz dalības izmaksas. Turklāt karte atbilst personu ar invaliditāti galvenajām vajadzībām aptvertajās nozarēs, un arvien vairāk personu ar invaliditāti to pieprasa.

Novērtējuma pētījums tika publicēts tiešsaistē 2021. gadā.

Turpmākas darbības

Jaunajā Personu ar invaliditāti tiesību stratēģijā 2021.–2030. gadam tika paziņots par turpmākiem pasākumiem pēc iniciatīvas.

Pamatiniciatīva: Komisija ierosinās līdz 2023. gada beigām izveidot Eiropas invaliditātes karti, kuru atzītu visās dalībvalstīs. Tā balstīsies uz pieredzi, kas gūta ES invaliditātes kartes pilotprojektā, ko pašlaik īsteno astoņās dalībvalstīs, un uz Eiropas invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes ieviešanas pieredzi.

Ieteikt šo lapu: