Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

ES invaliditātes karte

Pašlaik ES valstīs vēl nedarbojas invaliditātes statusa savstarpējā atzīšana. Tas cilvēkiem ar invaliditāti, kas ceļo ES teritorijā, var radīt grūtības.

Eiropas Komisija sadarbojās ar invalīdiem un viņu tiesību aizstāvjiem, lai izmēģinātu ES invaliditātes karti.

Astoņas valstis jau izmanto šo karti kā brīvprātīgu invaliditātes statusa un dažu saistīto priekšrocību savstarpējās atzīšanas sistēmu.

Karte nodrošina vienlīdzīgu pārrobežu piekļuvi priekšrocībām, kas personām ar invaliditāti paredzētas galvenokārt kultūras, izklaides, sporta un transporta jomā.

Pamatojoties uz šo labo pieredzi, Eiropas Komisija līdz 2023. gada beigām ierosinās ES invaliditātes karti, kas būtu spēkā visās ES valstīs.

Ar šādu karti personām ar invaliditāti būtu vieglāk saņemt pienācīgu palīdzību, kad tās Eiropas Savienībā ceļo vai pārceļas uz citu valsti.

Valstis, kas piedalās pilotprojektā

Pilotprojekts tika sākts 2016. gada februārī šādās astoņās ES valstīs:

Karte negroza ne nacionālos kritērijus, ne nacionālos noteikumus, kas dod tiesības saņemt karti. Dalībvalstis arī turpmāk pēc saviem ieskatiem varēs lemt (piemērojot valstī pieņemto invaliditātes definīciju), kam šī karte pienākas, un noteikt kartes izsniegšanas kārtību.

Izvērtēšana

2019.–2020. gadā Eiropas Komisija novērtēja šo pilotprojektu. Novērtējums apstiprināja, ka karte nodrošināja ES pievienoto vērtību. Tā ļauj invaliditātes statusa atzīšanu visās dalībvalstīs, un tas nebūtu iespējams bez rīcības ES līmenī. Pētījumā arī secināts, ka īstenošanas izmaksas uz vienu kartes turētāju ir zemas.

Šī karte atbilst personu ar invaliditāti galvenajām vajadzībām aptvertajās nozarēs. Par to liecina fakts, ka pieaug pieprasījums pēc šādas kartes.

Novērtējuma pētījums tika publicēts tiešsaistē 2021. gadā.

Turpmākas darbības

ES Personu ar invaliditāti tiesību stratēģijā 2021.–2030. gadam paziņots, ka Komisija līdz 2023. gada beigām ierosinās izveidot Eiropas invaliditātes karti, kuru atzītu visās dalībvalstīs. Tā balstīsies uz pieredzi, kas gūta ES invaliditātes kartes pilotprojektā, ko pašlaik īsteno astoņās dalībvalstīs, un uz Eiropas invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes ieviešanas pieredzi.

Ieteikt šo lapu: