Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Aké pravidlá sa na vás vzťahujú?

Pri sťahovaní v rámci štátov EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska sa na vás budú v každom momente vzťahovať právne predpisy iba jedného štátu. Inštitúcie sociálneho zabezpečenie na základe predpisov EÚ rozhodnú, ktorý právny poriadok sa uplatní na vaše poistenie.
Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam

Pracujem len v jednej krajine

Základné pravidlo je, že sa uplatnia právne predpisy štátu, v ktorom práve vykonávate zárobkovú činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Nezáleží na tom, kde bývate alebo kde má sídlo váš zamestnávateľ.

Pracujem v jednej krajine, ale bývam v inej

V prípade, že pracujete v jednom štáte EÚ, ale bydlisko máte v inom štáte, do ktorého sa vraciate každý deň alebo aspoň raz za týždeň, považujete sa za cezhraničného pracovníka. Za dávky sociálneho zabezpečenia zodpovedá štát, v ktorom pracujete. Na dávky v nezamestnanosti a na nemocenské dávky sa vzťahujú osobitné pravidlá. Viac informácií nájdete v našich najčastejších otázkach.

Som vyslaný do inej krajiny

V prípade, že vás zamestnávateľ vyšle (alebo ak sa vyšlete ako samostatne zárobkovo činná osoba), aby ste pracovali v inom štáte najdlhšie 24 mesiacov, zostávate poistený v pôvodnom štáte. Ide o prípad tzv. vyslaných pracovníkov, pre ktorých platia osobitné podmienky. Viac informácií nájdete v našich najčastejších otázkach.

Pracujem vo viacerých krajinách

  • V prípade, že podstatnú časť svojich činností, t. j. aspoň 25%, vykonávate v štáte, kde máte bydlisko, uplatnia sa na vás právne predpisy tohto štátu.
  • V prípade, že vo svojom štáte bydliska nevykonávate podstatnú časť svojich činností, uplatnia sa na vás právne predpisy štátu, kde má váš zamestnávateľ registrované sídlo alebo miesto podnikania.
  • V prípade, že ste zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, ktorí majú registrované sídla v rôznych krajinách, uplatnia sa na vás právne predpisy vášho štátu bydliska; a to aj v prípade, že na jeho území nevykonávate podstatnú časť svojich činností.
  • V prípade, že ste samostatne zárobkovo činná osoba a vo svojom štáte bydliska nevykonávate podstatnú časť svojich činností, uplatnia sa na vás právne predpisy štátu, v ktorom je centrum záujmu vašich činností.
  • V prípade, že vykonávate závislú a samostatne zárobkovú činnosť v rôznych krajinách, poistený budete v štáte, v ktorom ste zamestnaný.
    Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam

Nepracujem

Aj v prípade, že nie ste zamestnaný, vzťahujú sa na vás pravidlá EÚ. Viac informácií nájdete v našich najčastejších otázkach.

Spojené kráľovstvo

Pravidlá EÚ týkajúce sa koordinácie sociálneho zabezpečenia sa od 1. januára 2021 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve už neuplatňujú. Práva osôb, na ktoré sa vzťahuje dohoda o vystúpení uzavretá medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, sú však naďalej chránené.

Ďalšie informácie

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si najčastejšie otázky

Nenašli ste žiadnu odpoveď?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Stále máte nevyriešený problém?

Vaše práva na sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť v inej krajine EÚ na portáli Vaša Európa
Spýtajte sa služby Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Vyriešte problémy so zahraničnými orgánmi štátnej správy (SOLVIT)
Právne poradenstvo na stránkach Vaša Európa – Poradenstvo

Zdieľať stránku