Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Aké pravidlá sa na vás vzťahujú?

Pri sťahovaní v rámci štátov EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska sa na vás budú v každom momente vzťahovať právne predpisy iba jedného štátu. Štát, ktorého právne predpisy sa budú na vás vzťahovať, určia príslušné inštitúcie sociálneho zabezpečenia na základe predpisov EÚ. 
V našom adresári môžete nájsť inštitúciu, ktorú je potrebné kontaktovať.

Pracujem len v jednej krajine

Platí základné pravidlo, že sa na vás vzťahujú právne predpisy štátu, v ktorom práve vykonávate zárobkovú činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Nezáleží na tom, kde bývate alebo kde má sídlo váš zamestnávateľ. 

Pracujem v jednej krajine, ale bývam v inej

V prípade, že pracujete v jednom štáte EÚ, ale bydlisko máte v inom štáte, do ktorého sa vraciate každý deň alebo aspoň raz za týždeň, považujete sa za cezhraničného pracovníka.  Za dávky sociálneho zabezpečenia zodpovedá štát, v ktorom pracujete. Na zdravotnú starostlivosť a dávky v nezamestnanosti sa vzťahujú osobitné pravidlá. Viac informácií nájdete v našich najčastejších otázkach.

Som vyslaný(-á) do inej krajiny

V prípade, že vás zamestnávateľ vyšle (alebo ak sa vyšlete ako samostatne zárobkovo činná osoba), aby ste pracovali v inom štáte najdlhšie 24 mesiacov, zostávate poistený(-á) v pôvodnom štáte. Ide o prípad tzv. vyslaných pracovníkov, pre ktorých platia osobitné podmienky. Viac informácií nájdete v našich najčastejších otázkach.

Ak pracujete vo viacerých krajinách

  • V prípade, že podstatnú časť svojich činností, t. j. aspoň 25%, vykonávate v štáte, kde máte bydlisko, vzťahujú sa na vás právne predpisy tohto štátu.
  • Ak nevykonávate podstatnú časť svojich činností na území štátu, v ktorom máte bydlisko, vzťahujú sa na vás právne predpisy štátu, kde má váš zamestnávateľ registrované sídlo alebo miesto podnikania.
  • V prípade, že ste zamestnaný(-á) u viacerých zamestnávateľov, ktorí majú registrované sídla v rôznych krajinách, vzťahujú sa na vás právne predpisy štátu vášho bydliska, a to aj v prípade, že na jeho území nevykonávate podstatnú časť svojich činností.
  • V prípade, že ste samostatne zárobkovo činná osoba a vo svojom štáte bydliska nevykonávate podstatnú časť svojich činností, vzťahujú sa na vás právne predpisy štátu, v ktorom máte stred záujmu vašich činností.
  • V prípade, že vykonávate závislú a samostatne zárobkovú činnosť v rôznych krajinách, poistený(-á) budete v štáte, v ktorom ste zamestnaný(-á).
    V našom adresári môžete nájsť inštitúciu, ktorú je potrebné kontaktovať.

Nepracujem

Aj v prípade, že nie ste zamestnaný(-á), vzťahujú sa na vás pravidlá EÚ. Viac informácií nájdete v našich najčastejších otázkach.

Spojené kráľovstvo

Pravidlá EÚ týkajúce sa koordinácie sociálneho zabezpečenia sa od 1. januára 2021 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve už neuplatňujú. Práva osôb, na ktoré sa vzťahuje dohoda o vystúpení uzavretá medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, sú však naďalej chránené.

V prípade osôb, na ktoré sa nevzťahuje dohoda o vystúpení, sa koordinácia sociálneho zabezpečenia medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom riadi príslušným protokolom k dohode o obchode a spolupráci. Hoci je protokol podobný pravidlám EÚ a má veľký rozsah pôsobnosti, neposkytuje rovnakú úroveň ochrany ako nariadenia EÚ.

Ďalšie informácie

Viac informácií môžete nájsť v najčastejších otázkach.

Zdieľať stránku