Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Kādi noteikumi attiecas uz jums?

Pārvietojoties pa ES, Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju vai Šveici, uz jums vienmēr attieksies tikai vienas valsts tiesību akti. Sociālās nodrošināšanas iestādes novērtēs, pēc kuras valsts tiesību aktiem jūs esat apdrošināts saskaņā ar ES noteikumiem. 
Atrodiet attiecīgo kontaktiestādi mūsu direktorijā

Strādājat vienā valstī

Pamatnoteikums ir tāds, ka uz jums attiecas tās valsts tiesību akti, kurā jūs faktiski strādājat kā algots darbinieks vai pašnodarbināta persona. Nav svarīgi, kur dzīvojat vai kurā valstī ir jūsu darba devējs. 

Strādājat vienā valstī, bet dzīvojat citā

Ja nestrādājat ES valstī, kurā dzīvojat, bet citā ES valstī un katru dienu vai vismaz reizi nedēļā atgriežaties mītnes valstī, tad jūs esat pārrobežu darba ņēmējs (t. s. “robežšķērsojošs darba ņēmējs”). Par jūsu sociālās nodrošināšanas pabalstiem ir atbildīga tā valsts, kurā strādājat. Uz veselības aprūpi un bezdarbu attiecas īpaši noteikumi. Uzziniet vairāk no bieži uzdotajiem jautājumiem.

Esat norīkots darbā uz citu valsti

Ja darba devējs (vai jūs pats sevi, ja esat pašnodarbinātais) jūs nosūta strādāt uz citu valsti ne ilgāk kā 24 mēnešus, jūs joprojām būsiet apdrošināts savā izcelsmes valstī. Tādā gadījumā esat darbā norīkots darba ņēmējs ārzemnieks, un uz jums attiecas īpaši nosacījumi. Uzziniet vairāk no bieži uzdotajiem jautājumiem.

Strādājat vairākās valstīs

  • Ja pa lielākai daļai — vismaz 25 % — esat nodarbināts savā mītnes valstī, uz jums attiecas šīs mītnes valsts tiesību akti.
  • Ja pa lielākai daļai neesat nodarbināts savā mītnes valstī, uz jums attiecas tās valsts tiesību akti, kurā ir jūsu darba devēja juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības vieta.
  • Ja strādājat pie vairākiem darba devējiem, kuru juridiskā adrese ir dažādās valstīs, uz jums attiecas jūsu mītnes valsts tiesību akti; pat ja pa lielākai daļai neesat nodarbināts tur.
  • Ja esat pašnodarbinātais un mītnes valstī neesat nodarbināts pa lielākai daļai, uz jums attiecas tās valsts tiesību akti, kurā atrodas jūsu darbības interešu centrs.
  • Ja strādājat algotu darbu un esat pašnodarbināts dažādās valstīs, jūs esat apdrošināts tajā valstī, kurā strādājat algotu darbu.
    Atrodiet attiecīgo kontaktiestādi mūsu direktorijā

Nestrādājat

Ja nestrādājat, uz jums tik un tā attiecas ES noteikumi. Uzziniet vairāk no bieži uzdotajiem jautājumiem.

Apvienotā Karaliste

No 2021. gada 1. janvāra ES noteikumi par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nav piemērojami. Tomēr joprojām tiek aizsargātas to personu tiesības, uz kurām attiecas izstāšanās līgums, kas noslēgts starp ES un Apvienoto Karalisti.

Attiecībā uz cilvēkiem, uz kuriem izstāšanās līgums neattiecas, sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu starp ES un Apvienoto Karalisti reglamentē attiecīgais Tirdzniecības un sadarbības nolīguma protokols. Lai gan protokols ir līdzīgs ES noteikumiem un visaptverošs, tas neparedz tādu pašu aizsardzības līmenis kā ES regulas.

Sīkāka informācija

Sīkāku informāciju skatiet bieži uzdotajos jautājumos.

Ieteikt šo lapu: