V dohode o vystúpení uzatvorenej medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom sa stanovujú podmienky riadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii.

Dohoda o vystúpení – po jej schválení 17. októbra 2019 – nadobudla platnosť 1. februára 2020. Jej súčasťou je okrem iného aj protokol o Írsku a Severnom Írsku.

StiahnuťPDF - 1.6 MB

Čo je zahrnuté v dohode o vystúpení

 • Spoločné ustanovenia: ustanovujú sa v nich štandardné body potrebné pre správne pochopenie a uplatňovanie dohody o vystúpení.
 • Práva občanov: chránia sa nimi životné rozhodnutia viac než 4 miliónov občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a viac než 1 milióna štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v krajinách EÚ, zaručuje sa im právo na pobyt a možnosť byť i naďalej prospešní svojmu okoliu.
 • Otázky súvisiace s vystúpením: zabezpečilo sa nimi plynulé ukončenie dovtedajšieho usporiadania a umožnilo riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva, napríklad: 
  • umožnilo sa, aby tovar uvedený na trh pred skončením prechodného obdobia (keď ešte platili pravidlá EÚ) prišiel na miesto určenia,
  • chránia sa existujúce práva duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení,
  • postupne sa ukončuje prebiehajúca policajná a justičná spolupráca v trestných veciach a iné správne a súdne konania,
  • stanovili sa zásady používania a ochrany údajov a informácií, ktoré sa vymieňali pred koncom prechodného obdobia,
  • riešili sa otázky týkajúce sa Euratomu.
 • Prechodné obdobie (1. február – 31. december 2020), počas ktorého EÚ brala Spojené kráľovstvo tak, ako keby bolo členským štátom, s výnimkou jeho účasti v inštitúciách a riadiacich štruktúrach EÚ. Obe strany využili tieto mesiace na to, aby prerokovali dohodu o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.
 • Finančné vyrovnanie: zabezpečí, že Spojené kráľovstvo a EÚ splnia všetky finančné záväzky prijaté v čase, keď bolo Spojené kráľovstvo členom Únie.
 • Celková štruktúra na spravovanie dohody o vystúpení: zabezpečuje účinné spravovanie, vykonávanie a presadzovanie dohody vrátane vhodných mechanizmov urovnávania sporov.
 • Írsko: právne operatívne riešenie, ktoré zabraňuje vzniku tvrdej hranice na ostrove Írsko, ochraňuje hospodárstvo celého ostrova a Veľkopiatkovú dohodu z Belfastu vo všetkých jej aspektoch a zabezpečuje integritu jednotného trhu EÚ.
 • Cyprus: protokol o výsostných územiach na Cypre chráni záujmy Cyperčanov, ktorí zostanú žiť a pracovať na výsostných územiach aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie.
 • Gibraltár: protokol o Gibraltári, ktorý uľahčuje úzku spoluprácu medzi Španielskom a Spojeným kráľovstvom vo vzťahu k Gibraltáru zameranú na vykonávanie ustanovení dohody o vystúpení týkajúcich sa práv občanov. Protokol sa zaoberá aj administratívnou spoluprácou medzi príslušnými orgánmi vo viacerých oblastiach politiky.

Vykonávanie dohody o vystúpení si vyžaduje opatrenia na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov.