Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Evropský sociální fond (ESF)

Investice do lidí

Tento fond představuje hlavní nástroj EU na podporu pracovních míst a sociálního začleňování. Pomáhá lidem najít si novou či lepší práci, slouží k integraci znevýhodněných osob do společnosti a zajišťuje rovnější příležitosti pro všechny.

Bez ohledu na to, zda jde o ty, kteří práci mají, nebo o nezaměstnané, mladé či starší osoby, fond investuje do Evropanů a jejich dovedností.

Každý rok pomáhá ESF okolo 10 milionům lidí najít si práci, nebo zvýšit svou kvalifikaci, aby na trhu práce lépe uspěli.

To je důležité:

  • krátkodobého hlediska, aby se zmírnily dopady současné ekonomické krize, zejména pokud jde o nárůst nezaměstnanosti a chudoby
  • dlouhodobého hlediska, jelikož fond je součástí strategie EU na přeměnu ekonomiky, jejíž smyslem je vytvořit nejen nová pracovní místa, ale i inkluzivnější společnost.

Řešení následků koronavirové krize

V květnu 2020 předložila Komise návrh změn programů EU na podporu sociální oblasti s cílem řešit sociální výzvy a problematiku zaměstnanosti v období po krizi.

Fondy politiky soudržnosti by měly v období 2020–2022 získat nově 55 miliard eur, z nichž se budou odstraňovat negativní následky koronavirové pandemie na trhu práce. Souvisejícím nástrojem je REACT-EU, přičemž Evropský sociální fond na období 2014–2020 hraje zásadní roli při podpoře zaměstnanosti a sociálního začleňování.

V rámci uvedených návrhů budoucího rozpočtu EU na období 2021–2027 Komise rovněž předložila návrh změny Evropského sociálního fondu plus (ESF+).

Finanční prostředky a cíle na období 2014–2020

V tomto období poskytne ESF okolo 80 miliard eur (v současných cenách) na:

Další informace o cílech ESF v období 2014–2020

Rozdělení činností

strategii a rozpočtu ESF společně jednají a rozhodují členské státy EU, Evropský parlament a Evropská komise.

Sedmileté operační programy ESF navrhují členské státy a schvaluje je Evropská komise.

Finanční prostředky jsou poskytovány široké škále organizací ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru, které lidem poskytují praktickou pomoc při hledání nového zaměstnání nebo k tomu, aby si udrželi místo současné.

Více informací o ESF

Monitorování a hodnocení ESF

Fungování ESF vyhodnocují společně Evropská komise a členské státy EU. Řídicí orgány provádějí tato hodnocení na úrovni členských států, zatímco Komise tak činí na úrovni EU.

Byly dokončeny tyto hodnotící studie:

Hodnocení se opírají o konzistentní, srovnatelné a kvalitní údaje shromážděné vnitrostátními orgány. Tyto údaje se rovněž používají k hodnocení toho, zda jsou programy realizovány podle plánu. Při plnění svých úkolů řídicí orgány dodržují pokyny Komise k monitorování a hodnocení.

Vizualizaci údajů o financování a dosažených výsledcích ESF v období 2014–2020 nabízí tzv. platforma veřejně přístupných dat, která také poskytuje informace o pokroku dosaženém při realizaci investic na úrovni EU. Informace o výsledcích dosažených na úrovni EU najdete ve výroční souhrnné/strategické zprávě Komise.

Součástí širšího závazku EU zaměřit se na výsledky a tvorbu politiky založené na důkazech jsou tzv. kontrafaktuální hodnocení dopadů (CIE). Evropská komise poskytuje řídícím orgánům ESF při tomto hodnocení podporu.

Sdílet tuto stránku