Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Euroopan sosiaalirahasto (ESF)

Investointeja ihmisiin

EU haluaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta edistää työllisyyttä, torjua syrjäytymistä ja varmistaa kaikille kansalaisille tasapuoliset mahdollisuudet hyvään elämään.

ESR investoi ihmisiin – työelämässä mukana oleviin, työttömiin, nuoriin ja vanhoihin – ja heidän osaamiseensa.

Joka vuosi ESR auttaa noin 10:tä miljoonaa ihmistä työllistymään tai kohentamaan taitojaan ja työllistymismahdollisuuksiaan.

Pyrkimyksenä on

  • lyhyellä aikavälillä lieventää nykyisen talouskriisin seurauksia ja etenkin hillitä työttömyyden ja köyhyyden kasvua
  • pitkällä aikavälillä ja osana EU:n kasvustrategiaa luoda työpaikkoja ja muuttaa yhteiskuntaa osallistavampaan suuntaan.

Koronaviruskriisistä toipuminen

Komissio ehdotti toukokuussa 2020 muutoksia EU:n sosiaalirahoitusohjelmiin. Muutokset ovat tarpeen kriisin jälkeisiin sosiaalisiin ja työllisyyteen liittyviin haasteisiin vastaamiseksi.

Koronaviruksen kielteisten työmarkkinavaikutusten lieventämiseksi koheesiopolitiikan varoja vuosiksi 2020–2022 ehdotetaan lisättäväksi 55 miljardilla eurolla. Tässä käytettävä väline on REACT-EU, jossa vuosien 2014–2020 Euroopan sosiaalirahasto on tärkeässä roolissa ylläpitämässä työllisyyttä ja tukemassa sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Lisäksi komissio esitti EU:n tulevaa talousarviota vuosiksi 2021–2027 koskevien uusien ehdotusten yhteydessä muutoksia Euroopan sosiaalirahasto plussaa (ESR+) koskevaan ehdotukseen.

Rahoitus ja tavoitteet 2014–2020

Vuosina 2014–2020 Euroopan sosiaalirahastosta osoitetaan noin 80 miljardia euroa (nykyhintoina) toimiin, joilla edistetään

Lisätietoa ESR:n tavoitteista 2014–2020

Työnjako

EU-maat, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio neuvottelevat ja päättävät yhdessä ESR:n strategiasta ja budjetista.

Jäsenmaat suunnittelevat ESR:n seitsenvuotiset toimintaohjelmat, jotka hyväksytetään komissiolla.

Rahoitusta myönnetään monenlaisille organisaatioille – julkisille elimille, yrityksille ja kansalaisyhteiskuntaa edustaville järjestöille – jotka käytännön toimin auttavat kansalaisia löytämään työtä tai jatkamaan työelämässä.

Lisätietoa ESR:stä

ESR:n seuranta ja arviointi

Euroopan komissio ja EU-maat vastaavat yhdessä ESR:n toiminnan arvioinnista. Hallintoviranomaiset suorittavat arviointeja jäsenmaiden tasolla ja komissio EU:n tasolla.

Seuraavat arvioinnit on saatu valmiiksi:

Arvioinneissa käytetään kansallisten viranomaisten keräämiä johdonmukaisia, vertailtavia ja laadukkaita tietoja. Niiden avulla seurataan myös sitä, etenevätkö ohjelmat suunnitellun mukaisesti. Hallintoviranomaiset käyttävät arvioinnissa apunaan seurannasta ja arvioinnista annettuja komission ohjeita.

Avoimen datan alusta tarjoaa visualisointeja ESR:n rahoituksesta ja saavutuksista vuosina 2014–2020. Niissä on tietoa mm. investointien toteutumisesta EU:n tasolla. Komission vuotuisissa tiivistelmäraporteissa ja strategisissa raporteissa on tietoa EU:n tason tuloksista.

Vaihtoehtoiset vaikutustenarvioinnit ovat osa EU:n laajempaa sitoumusta keskittyä tuloksiin ja näyttöön perustuvaan päätöksentekoon. Euroopan komissio tukee ESR:n hallintoviranomaisia vaihtoehtoisten vaikutustenarviointien toteuttamisessa.

Jaa tämä sivu