Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Europeiska socialfonden (ESF)

Investera i människor

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att främja sysselsättning och social delaktighet – att hjälpa människor att få jobb (eller ett bättre jobb), se till att mindre gynnade personer kommer in i samhället och ge alla rättvisare förutsättningar.

Fonden gör detta genom att investera i människor och deras färdigheter – anställda och arbetslösa, unga och gamla.

Varje år hjälper fonden omkring 10 miljoner människor att få jobb eller skaffa sig de färdigheter de behöver för att få jobb i framtiden.

Det är viktigt för att

  • kortare sikt – mildra konsekvenserna av den ekonomiska krisen, särskilt den ökande arbetslösheten och fattigdomen
  • längre sikt – som en del av EU:s 2020-strategi skapa både fler jobb och ett samhälle för alla.

Återhämtning efter coronakrisen

I maj 2020 föreslog kommissionen ändringar av EU:s sociala finansieringsprogram för att hantera krisens samhälls- och arbetsmarknadseffekter.

De sammanhållningspolitiska fonderna föreslås få 55 miljarder euro i nya medel för 2020–2022 för att motverka coronakrisens negativa effekter på arbetsmarknaden. Verktyget för detta är React-EU där Europeiska socialfonden 2014–2020 spelar en nyckelroll när det gäller att upprätthålla sysselsättningen och främja social inkludering.

Bland de nya förslagen till EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027 finns också ett ändrat förslag om Europeiska socialfonden+ (ESF+).

Budget och mål för 2014–2020

Under 2014–2020 kommer socialfonden att betala ut omkring 80 miljarder euro (i löpande priser) för att

Läs mer om socialfondens mål för 2014–2020

Vem gör vad?

Socialfondens strategi och budget förhandlas fram och beslutas av EU-länderna, Europaparlamentet och kommissionen.

Fondens sjuåriga operativa program planeras av länderna och godkänns av kommissionen.

Pengarna går till en lång rad organisationer – myndigheter, företag och organisationer i civilsamhället – som hjälper människor att behålla jobbet eller hitta ett nytt.

Läs mer om Europeiska socialfonden

Uppföljning och utvärdering

Kommissionen och medlemsländerna delar på ansvaret för att utvärdera fonden. Myndigheter som arbetar med fonden gör nationella utvärderingar, medan kommissionen gör utvärderingar på EU-nivå.

Just nu pågår följande utvärderingar:

Utvärderingarna bygger på enhetliga och jämförbara uppgifter av god kvalitet som samlats in av de nationella myndigheterna. Uppgifterna används också för att se om programmen genomförs som planerat. De utvärderande myndigheterna får hjälp av kommissionens riktlinjer för övervakning och utvärdering.

ESI-fondernas portal för öppna data kan du se grafik över socialfondens finansiering och resultat för 2014–2020 med information om investeringar på EU-nivå. Kommissionen redogör också för resultaten i sina årliga sammanfattningar och rapporter.

Det görs också kontrafaktiska konsekvensbedömningar av hur läget hade varit utan några insatser. De ingår i ett bredare EU-åtagande att fokusera på resultat och evidensbaserat beslutsfattande. EU-kommissionen hjälper de myndigheter som ansvarar för sådana här konsekvensbedömningar.

Dela den här sidan