Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF)

Επενδύοντας στους ανθρώπους

Το ΕΚΤ είναι το κυριότερο εργαλείο της Ευρώπης για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης. Συμβάλλει στην εύρεση εργασίας (ή καλύτερης εργασίας), στην ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων στην κοινωνία και στη διασφάλιση δικαιότερων ευκαιριών διαβίωσης για όλους.

Για τον σκοπό αυτό επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης -εργαζομένους και ανέργους, νέους και ηλικιωμένους- και στις δεξιότητές του.

Κάθε χρόνο, το Ταμείο βοηθά περίπου 10 εκατομμύρια άτομα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ώστε να βρουν δουλειά στο μέλλον.

Η συμβολή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική:

  • βραχυπρόθεσμα - για τον μετριασμό των επιπτώσεων της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, ιδίως της αύξησης των επιπέδων της ανεργίας και της φτώχειας·
  • μακροπρόθεσμα - στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναμόρφωση της οικονομίας, με τη δημιουργία όχι μόνο θέσεων εργασίας, αλλά και μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Ανάκαμψη από την κρίση του κορονοϊού

Τον Μάιο του 2020 η Επιτροπή παρουσίασε τις αλλαγές που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν στα προγράμματα κοινωνικής χρηματοδότησης της ΕΕ για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές προκλήσεις και οι προκλήσεις όσον αφορά την απασχόληση στη μετά την κρίση εποχή.

Προτείνεται τα ταμεία κοινωνικής συνοχής να λάβουν 55 δισ. ευρώ σε νέους πόρους για την περίοδο 2020-2022, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην αγορά εργασίας. Το μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι το REACT-EU, στο πλαίσιο του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (2014-2020) διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη διατήρηση της απασχόλησης και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης.

Στο πλαίσιο των νέων προτάσεων για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο  2021-2027, η Επιτροπή πρότεινε επίσης τροποποιήσεις της πρότασης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

Χρηματοδότηση και στόχοι την περίοδο 2014-2020

Την περίοδο αυτή το ΕΚΤ θα χορηγήσει χρηματοδότηση ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) με στόχο:

Περισσότερα σχετικά με τους στόχους του ΕΚΤ για την περίοδο 2014-2020

Ποιος κάνει τι;

Τη στρατηγική και τον προϋπολογισμό του ΕΚΤ αποφασίζουν από κοινού, κατόπιν διαπραγματεύσεων, οι κυβερνήσεις της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή.

Τα επταετή επιχειρησιακά προγράμματα του Ταμείου σχεδιάζονται από τις κυβερνήσεις και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χρηματοδότηση λαμβάνει ένα ευρύ φάσμα φορέων –δημόσιοι οργανισμοί, ιδιωτικές εταιρείες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών– οι οποίοι παρέχουν στους ενδιαφερομένους πρακτική βοήθεια για να βρουν εργασία ή να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους.

Περισσότερα για το ΕΚΤ

Παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΚΤ

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν από κοινού την ευθύνη για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ. Οι αρχές διαχείρισης πραγματοποιούν τις αξιολογήσεις σε επίπεδο κράτους μέλους, ενώ η Επιτροπή σε επίπεδο ΕΕ.

Οι ακόλουθες διαδικασίες αξιολόγησης βρίσκονται σε εξέλιξη:

Οι αξιολογήσεις βασίζονται σε συνεπή, συγκρίσιμα και ποιοτικά δεδομένα που συλλέγουν οι εθνικές αρχές. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται επίσης για να παρακολουθείται κατά πόσον τα προγράμματα υλοποιούνται όπως έχουν σχεδιαστεί. Οι αρχές διαχείρισης υποβοηθούνται στο έργο τους από τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Η πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων παρέχει απεικόνιση των δεδομένων που αφορούν τη χρηματοδότηση και τα επιτεύγματα στο πλαίσιο του ΕΚΤ 2014-2020, με ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ. Οι ετήσιες συνοπτικές/στρατηγικές εκθέσεις της Επιτροπής παρέχουν πληροφορίες για τα επιτεύγματα σε επίπεδο ΕΕ.

Οι αξιολογήσεις επιπτώσεων με αντιπαραδείγματα αποτελούν μέρος της ευρύτερης δέσμευσης της ΕΕ να επικεντρωθεί στα αποτελέσματα και την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στήριξη στις διαχειριστικές αρχές του ΕΚΤ σχετικά με τις αξιολογήσεις επιπτώσεων με αντιπαραδείγματα.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα