Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE)

Infheistíocht i ndaoine

Is é CSE phríomh-uirlis na hEorpa chun fostaíocht agus cuimsiú sóisialta a chur chun cinn - cabhrú le daoine post a fháil (nó post níos fearr a fháil), daoine faoi mhíbhuntáiste a chomhtháthú sa tsochaí agus deiseanna saoil níos cothroime a chinntiú do chách.

Déantar é sin trí infheistiú i muintir na hEorpa agus a gcuid scileanna - idir fhostaithe agus dífhostaithe, idir óg agus aosta.

Gach bliain, cuidíonn an Ciste le thart ar 10 milliún duine obair a fháil, nó chun a gcuid scileanna a fheabhsú chun obair a aimsiú amach anseo.

Tá tábhacht leis an méid seo:

  • sa ghearrthéarma - chun iarmhairtí na géarchéime eacnamaíche atá ann faoi láthair a mhaolú, go háirithe an t-ardú i leibhéal na dífhostaíochta agus na bochtaineachta;
  • san fhadtéarma - mar chuid de straitéis na hEorpa chun a geilleagar a athmhúnlú, agus ní hamháin poist, ach sochaí chuimsitheach, a chruthú.

Le seasca bliain anuas, tá an Coimisiún Eorpach ag obair i gcomhpháirt leis na Ballstáit le seans a thabhairt do dhaoine a ndeiseanna fostaíochta a fheabhsú. I rith 2017, beidh 60 bliain de CSE á chomorádh le hócáidí réigiúnacha agus náisiúnta.

Maoiniú agus cuspóirí in 2014-20

Sa tréimhse seo, cuirfidh an CSE thart ar €80 billiún (i bpraghsanna reatha) i maoiniú ar fáil chun:

Breis eolais faoi chuspóirí CSE do 2014-20

Conas a roinntear na cúraimí?

Is iad Rialtais AE, Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún le chéile a chaibidlíonn agus a chinneann straitéis agus buiséad CSE.

Is iad na rialtais agus an Coimisiún Eorpach a phleanálann agus a fhormheasann a chláir oibríochta 7 mbliana.

Tugtar maoiniú do réimse leathan eagraíochtaí – comhlachtaí poiblí, cuideachtaí príobháideacha agus an tsochaí shibhialta – eagraíochtaí a thugann cúnamh praiticiúil do dhaoine le post a fháil, nó leis an bpost atá acu a choimeád.

Breis eolais i dtaobh CSE

An leathanach seo a chomhroinnt: