Заетост, социални въпроси и приобщаване

Европейски социален фонд (ESF)

Инвестиране в хората

ЕСФ е основният инструмент за стимулиране на заетостта и социалното приобщаване в Европа. Чрез него се помага на хората да си намерят работа (или по-добра работа), интегрират се хора в неравностойно положение в обществото и се осигуряват по-справедливи възможности за всички.

Това става чрез инвестиции в европейците (работещи и безработни, млади и стари) и техните умения.

Всяка година фондът помага на около 10 млн. души да си намерят работа или да подобрят уменията си, така че да успеят да си намерят работа в бъдеще.

Това е важно:

  • в краткосрочен план — за смекчаване на последиците от настоящата икономическа криза, особено нарастването на безработицата и равнищата на бедност;
  • в по-дългосрочен план — като част от европейската стратегия за реформиране на икономиката, така че не само да се създават работни места, но и да се изгражда приобщаващо общество.

Възстановяване от кризата с коронавируса

През май 2020 г. Комисията предложи промени, необходими за програмите на ЕС за социално финансиране, с цел справяне със социалните и свързаните със заетостта предизвикателства в периода след кризата.

Предлага се фондовете за политиката на сближаване да получат 55 млрд. евро ново финансиране за периода 2020—2022 г., за да се противодейства на отрицателното въздействие на коронавируса върху пазара на труда. Инструментът за това е REACT-EU, при който Европейският социален фонд за периода 2014—2020 г. играе ключова роля за поддържане на заетостта и подпомагане на социалното приобщаване.

В рамките на новите предложения за бъдещия бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Комисията предложи също така изменения на предложението относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Финансиране и цели за периода 2014—2020 г.

През този период ЕСФ ще предостави финансиране от около 80 млрд. евро (по текущи цени) за:

Повече за целите на ЕСФ за 2014—2020 г.

Кой за какво отговаря?

Стратегията и бюджетът на ЕСФ се договарят и определят съвместно от правителствата в ЕС, Европейския парламент и Комисията.

Неговите седемгодишни оперативни програми се изготвят от правителствата и се одобряват от Европейската комисия.

Финансиране се предоставя на широк кръг организации — публични органи, частни предприятия и организации на гражданското общество, които оказват практическа помощ на хората да си намерят работа или да запазят тази, която имат.

Повече за ЕСФ

Наблюдение и оценка на ЕСФ

Комисията и държавите членки носят споделена отговорност за оценяването на дейностите на ЕСФ. Управляващите органи извършват оценки на равнището на държавите членки, а Комисията — на равнището на ЕС.

Следните проучвания за оценка са завършени: 

При изготвянето на оценките се използват последователни, съпоставими и качествени данни, събирани от националните органи. Данните се използват и за наблюдение на изпълнението на програмите. Насоките на Комисията относно наблюдението и оценката помагат на управляващите органи при изпълнението на техните задачи.

На платформата за отворени данни се публикуват визуализации на данните за финансирането и резултатите в рамките на ЕСФ за периода 2014—2020 г., като се предоставя информация за напредъка при осъществяването на инвестициите в ЕС. Годишните обобщаващи/стратегически доклади на Комисията съдържат информация за постиженията на равнището на ЕС.

Съпоставителните оценки на въздействието са част от по-широкия ангажимент на ЕС да се съсредоточи върху резултатите и основаното на факти изготвяне на политики. Европейската комисия предоставя помощ на управляващите органи по ЕСФ във връзка с тези оценки.

Споделете тази страница