Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Evropski socialni sklad (ESF)

Vlaganje v ljudi

Evropski socialni sklad je glavno orodje za spodbujanje zaposlovanja in socialnega vključevanja v EU. Namenjen je predvsem pomoči ljudem pri iskanju zaposlitve (ali boljšega delovnega mesta), vključevanju prikrajšanih oseb v družbo in zagotavljanju pravičnejših življenjskih možnosti za vse.

Med glavnimi ukrepi je vlaganje v ljudi v Evropi (zaposleni in brezposelni, mladi in stari) in njihovo znanje.

Sklad vsako leto pomaga 10 milijonom ljudi najti zaposlitev ali izboljšati znanje in spretnosti za prihodnjo zaposlitev.

To je pomembno:

  • kratkoročno – za ublažitev posledic trenutne gospodarske krize, zlasti naraščajoče brezposelnosti in povečanje revščine;
  • dolgoročno – kot del evropske strategije za preoblikovanje gospodarstva, ne samo z ustvarjanjem novih delovnih mest, ampak tudi z oblikovanjem vključujoče družbe.

Evropska komisija si že šestdeset let v sodelovanju z državami članicami prizadeva omogočiti državljanom, da izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti. 60. obletnico Evropskega socialnega sklada je leta 2017 obeležila vrsta regionalnih in nacionalnih dogodkov in prireditev.

Finančna sredstva in cilji 2014–2020

Sklad bo v tem obdobju zagotovil sredstva v višini 80 milijard evrov (v tekočih cenah) za:

Več o ciljih Sklada v obdobju 2014–2020

Kako je delo razdeljeno?

O strategiji in proračunu Evropskega socialnega sklada skupaj odločajo Svet EU, Evropski parlament in Evropska komisija.

Njegove sedemletne operativne programe načrtuje Svet EU, potrdi pa jih Evropska komisija.

Sklad dodeljuje finančna sredstva različnim organizacijam – javnim organom, zasebnim podjetjem in civilni družbi –, ki ljudem zagotavljajo praktično pomoč pri iskanju ali ohranitvi zaposlitve.

Več o Evropskem socialnem skladu

Spremljanje in vrednotenje

Evropska komisija in države članice skupaj ocenjujejo dejavnosti Evropskega socialnega sklada. Organi upravljanja izvajajo vrednotenja na ravni držav članicKomisija pa na ravni EU.

V teku so naslednja vrednotenja:

Ocene temeljijo na doslednih, primerljivih in kakovostnih podatkih, ki jih zberejo nacionalni organi. Podatki se uporabljajo tudi za spremljanje izvajanja programov. Pri izvajanju svojih nalog organi upravljanja uporabljajo smernice Komisije za spremljanje in vrednotenje.

Odprta podatkovna platforma omogoča vizualizacijo podatkov o financiranju in dosežkih v okviru ESS 2014–2020 z informacijami o napredku pri zagotavljanju naložb na ravni EU. Komisija v letnih strateških/zbirnih poročilih obvešča o dosežkih na ravni EU.

Hipotetične ocene učinka so del širše zaveze EU, da se v ospredje postavijo rezultati in z dokazi podprto oblikovanje politik. Evropska komisija zagotavlja podporo organom upravljanja ESS v zvezi s hipotetičnimi ocenami učinka.

Povej naprej