Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Európsky sociálny fond (ESF)

Investície do ľudí

ESF je hlavným európskym nástrojom na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Jeho cieľom je pomáhať ľuďom získať prácu (alebo lepšiu prácu), začleňovať znevýhodnených ľudí do spoločnosti a zabezpečovať spravodlivejšie životné príležitosti pre všetkých.

Uskutočňuje sa to investíciami do Európanov a ich zručností – zamestnaných aj nezamestnaných, mladých aj starých.

Prostriedky fondu pomáhajú každý rok približne 10 miliónom ľudí zamestnať sa alebo zlepšiť si zručnosti tak, aby boli schopní nájsť si v budúcnosti prácu.

Je to dôležité:

  • z krátkodobého hľadiska – na zmierňovanie následkov súčasnej hospodárskej krízy, osobitne nárastu úrovne nezamestnanosti a chudoby;
  • z dlhodobého hľadiska – ako súčasť stratégie na pretvorenie európskeho hospodárstva, ktoré bude vytvárať nielen pracovné miesta, ale aj inkluzívnu spoločnosť.

Riešenie následkov krízy spôsobenej koronavírusom

V máji 2020 Komisia predložila návrhy na zmenu programov EÚ na financovanie opatrení v sociálnej oblasti s cieľom riešiť sociálne výzvy a výzvy v oblasti zamestnanosti v období po kríze.

Fondy určené pre politiku súdržnosti by mali v období 2020 – 2022 získať nové prostriedky vo výške 55 mld. EUR na odstraňovanie negatívnych následkov, ktoré sa v dôsledku pandémie spôsobenej koronavírusom prejavili na trhu práce. Príslušným nástrojom na to je REACT-EU, v rámci ktorého zohráva Európsky sociálny fond (2014 – 2020) kľúčovú úlohu pri podpore zamestnanosti a sociálneho začleňovania.

V rámci nových návrhov týkajúcich sa budúceho rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 Komisia takisto predložila návrh na zmenu Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+).

Financovanie a ciele na roky 2014 – 2020

V tomto období bude z ESF vyčlenených približne 80 miliárd EUR (v bežných cenách), ktorých cieľom je:

Viac o cieľoch ESF na obdobie rokov 2014 – 2020

Úlohy jednotlivých aktérov

Stratégiu a rozpočet ESF spoločne pripravujú a schvaľujú členské štáty EÚ, Európsky parlament a Európska komisia.

Operačné programy na obdobie 7 rokov pripravujú vlády a schvaľuje Európska komisia.

Financovanie sa poskytuje širokej škále organizácií – verejným orgánom, súkromným spoločnostiam a občianskej spoločnosti. Ľudia tým získavajú praktickú pomoc pri hľadaní práce alebo udržaní si pracovného miesta.

Viac informácií o ESF

Monitorovanie a hodnotenie ESF

Zodpovednosť za hodnotenie aktivít ESF nesú spoločne Komisia a členské štáty. Riadiace orgány vykonávajú hodnotenia na úrovni členských štátov, pričom Komisia vykonáva hodnotenie na úrovni EÚ.

V súčasnosti prebiehajú tieto hodnotiace postupy:

Hodnotenia vychádzajú z konzistentných, porovnateľných a kvalitných údajov zozbieraných vnútroštátnymi orgánmi. Údaje sa používajú aj na monitorovanie, či programy napredujú podľa plánov. Riadiace orgány sa pri plnení svojich úloh môžu oprieť o usmernenie Komisie o monitorovaní a hodnotení.

Platforma otvorených údajov umožňuje vizualizáciu údajov o financovaní a výsledkov dosiahnutých v rámci ESF na obdobie rokov 2014 – 2020, spolu s informáciami o pokroku pri realizácii investícií na úrovni EÚ. Výročné súhrnné/strategické správy Komisie poskytujú informácie o výsledkoch na úrovni EÚ.

Kontrafaktuálne hodnotenia vplyvu sú súčasťou širšieho záväzku EÚ zamerať sa na tvorbu politiky založenej na dôkazoch a orientovanej na výsledky. Európska komisia poskytuje v oblasti kontrafaktuálnych hodnotení vplyvu riadiacim orgánom ESF pomoc.

Zdieľať stránku