Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Európsky sociálny fond (ESF)

Investovanie do ľudí

ESF je hlavným európskym nástrojom na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Jeho cieľom je pomáhať ľuďom získať prácu (alebo lepšiu prácu), začleňovať znevýhodnených ľudí do spoločnosti a zabezpečovať spravodlivejšie životné príležitosti pre všetkých.

Uskutočňuje sa to prostredníctvom investovania do Európanov a ich zručností – zamestnaných aj nezamestnaných, mladých aj starých.

Prostriedky fondu pomáhajú každý rok približne 10 miliónom osôb zamestnať sa alebo zlepšiť svoje zručnosti, aby boli schopní nájsť si v budúcnosti prácu.

Je to dôležité:

  • z krátkodobého hľadiska – na zmierňovanie následkov súčasnej hospodárskej krízy, osobitne nárastu úrovní nezamestnanosti a chudoby;
  • z dlhodobého hľadiska – ako súčasť stratégie na pretvorenie európskeho hospodárstva nielen prostredníctvom vytvárania pracovných miest, ale aj inkluzívnej spoločnosti.

Európska komisia už 60 rokov spolupracuje s členskými štátmi na tom, aby ľudia mali možnosť zlepšiť svoje pracovné vyhliadky. 60. výročie EFS si počas celého roka 2017 pripomenieme sériou podujatí na regionálnej aj celoštátnej úrovni.

Financovanie a ciele na obdobie rokov 2014 – 2020

V tomto období ESF poskytne približne €80 miliárd EUR (v bežných cenách), ktorých cieľom je:

Viac o cieľoch ESF na obdobie rokov 2014 – 2020

Úlohy jednotlivých aktérov

Stratégiu a rozpočet ESF spoločne pripravujú a schvaľujú členské štáty EÚ, Európsky parlament a Európska komisia.

Operačné programy na obdobie 7 rokov pripravujú vlády a schvaľuje Európska komisia.

Financovanie sa poskytuje širokej škále organizácií – verejným orgánom, súkromným spoločnostiam a občianskej spoločnosti. Ľudia tým získavajú praktickú pomoc pri hľadaní práce alebo udržaní si pracovného miesta.

Viac informácií o ESF

Zdieľať stránku