Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Investeren in mensen

Het ESF is voor de EU het belangrijkste instrument voor werkgelegenheid en sociale inclusie: mensen aan een (betere) baan helpen, kansarmen een plaats geven in de maatschappij en iedereen evenveel kansen geven.

De EU doet dat door te investeren in de mensen en hun vaardigheden: jongeren en ouderen, werklozen en werkenden.

Ieder jaar helpt het ESF zo'n 10 miljoen mensen aan een baan of opleiding.

En dat is belangrijk:

  • op de korte termijn beperkt het de gevolgen van de economische crisis, vooral de toenemende werkloosheid en armoede
  • op de langere termijn helpt het de Europese strategie om de economie te hervormen, door niet alleen voor banen maar ook voor een inclusieve samenleving te zorgen

Herstellen van de coronacrisis

In mei 2020 heeft de Commissie voorgesteld om de sociale financieringsprogramma's van de EU te wijzigen om de maatschappelijke en werkgelegenheidsproblemen in de periode na de crisis aan te pakken.

De cohesiefondsen krijgen volgens de voorstellen 55 miljard euro extra om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt in 2020-2022 te bestrijden. De EU doet dat via React-EU, het instrument voor werkgelegenheid en sociale inclusie waarin het Europees Sociaal Fonds tussen 2014 en 2020 een sleutelrol speelde.

De nieuwe Commissievoorstellen voor de volgende EU-begroting (2021-2027) bevatten ook wijzigingen in verband met het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

Geld en doelstellingen voor 2014-2020

De komende jaren stopt het ESF zo'n 80 miljard euro (in huidige prijzen) in:

Meer over de ESF-doelstellingen voor 2014-2020

Wie doet wat?

Over de strategie en het budget van het ESF wordt onderhandeld en gezamenlijk beslist door de regeringen van de EU-landen, het Europees Parlement en de Commissie.

De zevenjarige operationele programma's van het ESF worden ontwikkeld door de regeringen van de EU-landen en de Europese Commissie.

De financiering gaat naar een reeks uiteenlopende openbare, particuliere en maatschappelijke organisaties die mensen praktische hulp geven om een baan te vinden of te houden.

Meer over het ESF

Toezicht en evaluatie

De Europese Commissie en de lidstaten zijn samen verantwoordelijk voor de evaluatie van de ESF-activiteiten. De beheersautoriteiten verrichten evaluaties op het niveau van de lidstaten, de Commissie doet dit op EU-niveau.

De volgende evaluaties zijn nog aan de gang:

De evaluaties zijn gebaseerd op coherente, vergelijkbare en hoogwaardige gegevens die door de nationale autoriteiten worden verzameld. De gegevens worden ook gebruikt om te controleren of de programma’s op schema liggen. De toezicht- en evaluatierichtsnoeren van de Commissie helpen de beheersautoriteiten bij hun werk.

Op het Open Data Platform vindt u grafieken over de financiering en de prestaties van het ESF in de periode 2014-2020. U vindt er ook informatie over de voortgang bij het realiseren van investeringen op EU-niveau. De jaarlijkse samenvattings- en strategieverslagen bevatten informatie over de prestaties op EU-niveau.

Contrafeitelijke effectbeoordelingen (CIE's) passen in het bredere streven van de EU om zich te richten op resultaatgerichte en empirisch onderbouwde beleidsvorming. De Europese Commissie helpt de ESF-beheersautoriteiten met deze CIE’s.

Delen