Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

Investeerimine inimestesse

ESF on Euroopa peamine vahend tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse edendamisel. Selle abil saavad inimesed leida töö (või parema töökoha), see aitab ebasoodsas olukorras olevatel inimestel ühiskonda integreeruda ning tagada kõigile eluks õiglasemad võimalused.

ESF teeb seda kõike läbi investeeringute Euroopa inimestesse ja nende oskustesse – nii töötavatesse kui töötutesse, nii noortesse kui vanadesse.

Igal aastal aidatakse fondi abiga ligikaudu 10 miljonit inimest töökoha leidmisel või oma oskuste täiendamisel, eesmärgiga leida tööd tulevikus.

See on oluline:

  • lühiajalises perspektiivis – praeguse majanduskriisi tagajärgede leevendamisel, eelkõige tööpuuduse suurenemise ja vaesuse taseme tõusmise kontekstis;
  • pikemas perspektiivis – osana Euroopa strateegiast oma majanduse ümberkujundamisel, luues lisaks töökohtadele ka kaasava ühiskonna.

Juba 60 aastat on Euroopa Komisjon teinud koostööd liikmesriikidega, et anda inimestele võimalus parandada oma tööalaseid väljavaateid. 2017. aastal tähistatakse Euroopa Sotsiaalfondi 60. aastapäeva paljude piirkondlike ja riiklike üritustega.

Rahastamine ja eesmärgid ajavahemikul 2014–2020

Asjaomasel ajavahemikul eraldab ESF ligikaudu 80 miljardi euro (jooksevhindades) ulatuses rahalisi vahendeid, et:

Täiendavalt ESFi eesmärkide kohta ajavahemikul 2014–2020

Ülesannete jagamine

Euroopa Sotsiaalfondi strateegia ja eelarve üle peavad läbirääkimisi ning langetavad otsuseid ELi liikmesriikide valitsused, Euroopa Parlament ja komisjon ühiselt.

Valitsused koostavad fondi seitsmeaastased rakenduskavad, mille Euroopa Komisjon seejärel heaks kiidab.

Rahalisi vahendeid eraldatakse paljudele erinevatele organisatsioonidele – avalik-õiguslikele asutustele, eraettevõtjatele ja kodanikuühiskonnale –, mis jagavad inimestele praktilist abi töökoha leidmisel või selle säilitamisel.

Täiendavalt Euroopa Sotsiaalfondi kohta

Jaga seda lehte