Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Europejski Fundusz Społeczny (ESF)

Inwestowanie w ludzi

EFS to główny instrument UE wspierający zatrudnienie i włączenie społeczne – pomaga ludziom znaleźć pracę (lub zmienić ją na lepszą), wspiera integrację społeczną osób w trudnej sytuacji i zapewnienia wszystkim sprawiedliwsze szanse życiowe.

Cele te osiągane są poprzez inwestowanie w ludzi i ich umiejętności – pracujących i bezrobotnych, młodych i starych.

Co roku EFS pomaga około 10 mln ludzi znaleźć pracę lub doskonalić swoje umiejętności, aby mogli znaleźć pracę w przyszłości.

Ważne jest, aby:

  • w perspektywie krótkoterminowej –złagodzić skutki obecnego kryzysu gospodarczego, w szczególności wzrostu poziomu bezrobocia i ubóstwa
  • w dłuższej perspektywie – w ramach europejskiej strategii odbudowy gospodarczej tworzyć nie tylko miejsca pracy, ale wspierać społeczeństwo sprzyjające integracji.

Od sześćdziesięciu lat Komisja Europejska współpracuje z państwami członkowskimi, aby pomóc ludziom zwiększyć ich szanse na zatrudnienie. W 2017 r. z okazji 60. rocznicy EFS obędzie się wiele imprez zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym.

Finansowanie i cele w latach 2014-20

W tym okresie EFS przeznaczy około 80 mld euro (po cenach bieżących) na następujące cele:

Więcej informacji o celach ESF na lata 2014-20

Podział ról

Strategia i budżet EFS są negocjowane i ustalane wspólnie przez rządy państw członkowskich UE, Parlament Europejski i Komisję.

Poszczególne kraje opracowują siedmioletnie programy operacyjne, które następnie zatwierdza Komisja.

Finansowaniem są objęte różne organizacje – publiczne i prywatne – które udzielają praktycznej pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub zachowaniu dotychczasowego miejsca pracy.

Udostępnij tę stronę