Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Europejski Fundusz Społeczny (ESF)

Inwestowanie w ludzi

EFS to główny instrument UE wspierający zatrudnienie i włączenie społeczne – pomaga ludziom znaleźć pracę (lub zmienić ją na lepszą), wspiera integrację społeczną osób w trudnej sytuacji i zapewnienia wszystkim sprawiedliwsze szanse życiowe.

Cele te osiągane są poprzez inwestowanie w ludzi i ich umiejętności – pracujących i bezrobotnych, młodych i starych.

Co roku EFS pomaga około 10 mln ludzi znaleźć pracę lub doskonalić swoje umiejętności w celu poszukiwania pracy.

Ważne jest, aby:

  • w perspektywie krótkoterminowej –złagodzić skutki obecnego kryzysu gospodarczego, w szczególności wzrostu poziomu bezrobocia i ubóstwa
  • w dłuższej perspektywie – w ramach europejskiej strategii odbudowy gospodarczej tworzyć nie tylko miejsca pracy, ale wspierać społeczeństwo sprzyjające integracji.

Poprawa sytuacji po kryzysie związanym z koronawirusem

W maju 2020 r. Komisja przedstawiła zmiany, które należy wprowadzić w unijnych programach finansowania społecznego, aby stawić czoła wyzwaniom społecznym i wyzwaniom związanym z zatrudnieniem w okresie po kryzysie.

Zaproponowano, aby w latach 2020–2022 na politykę spójności przeznaczyć nowe środki w wysokości 55 mld euro w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii na rynku pracy. Ma w tym pomóc narzędzie REACT-EU, w ramach którego Europejski Fundusz Społeczny na lata 2014–2020 odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu miejsc pracy i wspieraniu włączenia społecznego.

W nowych wnioskach dotyczących przyszłego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja przedstawiła również poprawki do wniosku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Finansowanie i cele w latach 2014–2020

W tym okresie EFS przeznaczy około 80 mld euro (po cenach bieżących) na następujące cele:

Więcej informacji o celach ESF na lata 2014-20

Podział ról

Strategia i budżet EFS są negocjowane i ustalane wspólnie przez rządy państw członkowskich UE, Parlament Europejski i Komisję.

Poszczególne kraje opracowują siedmioletnie programy operacyjne, które następnie zatwierdza Komisja.

Finansowaniem są objęte różne organizacje – publiczne i prywatne – które udzielają praktycznej pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub zachowaniu dotychczasowego miejsca pracy.

Więcej informacji o EFS

Monitorowanie i ocena EFS

Komisja i państwa członkowskie wspólnie odpowiadają za ocenę działania w ramach EFS. Instytucje zarządzające przeprowadzają oceny na szczeblu państw członkowskich, a Komisja – na szczeblu UE.

Obecnie prowadzone są następujące oceny:

Oceny opierają się na spójnych, porównywalnych i wysokiej jakości danych zgromadzonych przez organy krajowe. Dane są również używane do monitorowania, czy programy są realizowane zgodnie z planem. Instytucje zarządzające korzystają przy tym z wytycznych Komisji w zakresie monitorowania i oceny.

Platforma otwartych danych umożliwia wizualizację danych dotyczących finansowania i osiągnięć w ramach EFS w latach 2014–2020 wraz z informacjami na temat postępów w realizacji inwestycji na szczeblu UE. Coroczne sprawozdania podsumowujące/strategiczne przygotowywane przez Komisję zawierają informacje o osiągnięciach na szczeblu UE.

Ewaluacje wpływu oparte na metodach kontrfaktycznych są częścią szerszego zobowiązania UE do podejmowania decyzji w oparciu o wyniki i dowody. Komisja Europejska pomaga instytucjom zarządzającym EFS w opracowywaniu takich ewaluacji.

  • Praktyczne wytyczne dotyczące przeprowadzania i zlecania wiarygodnych ewaluacji wpływu opartych na metodach kontrfaktycznych.
  • Szczegółowe praktyczne wytyczne oraz filmy instruktażowe są dostępne na stronie internetowej Centrum Badań nad Ewaluacją Wpływu.
  • Instytucje zarządzające EFS mogą uzyskać dostosowane do ich potrzeb porady na temat ewaluacji wpływu opartych na metodach kontrfaktycznych w ramach wsparcia na rzecz zapewniania jakości.
  • Instytucje zarządzające i eksperci ds. ewaluacji wpływu opartych na metodach kontrfaktycznych dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą podczas regularnych spotkań.

Udostępnij tę stronę