Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Osa programu EaSI týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání

Osa mikrofinancování a sociálního podnikání podporuje akce ve dvou tematických částech:

Cíle

  • Zlepšit přístup k mikrofinancování a jeho dostupnost pro skupiny zranitelných osob, které chtějí založit či dále rozvíjet své podnikání, a pro mikropodniky.
  • Rozvíjet institucionální kapacity poskytovatelů mikroúvěrů.
  • Podporovat rozvoj sociálních podniků, zejména usnadnit jejich přístup k financování.

Financování

Záruka programu EaSI pro zaměstnanost a sociální inovace

Prostřednictvím záruky programu EaSI pro zaměstnanost a sociální inovace je poskytovatelům mikroúvěrů a sociálním podnikům k dispozici 96 milionů eur. Díky tomu by měli mít možnost oslovit podnikatele, kteří by jinak nebyli schopni získat financování v důsledku rizikových faktorů. Prováděním záruky EaSI pověřila Komise Evropský investiční fond.

Chcete-li zažádat o záruky na mikroúvěry (přímé záruky nebo protizáruky), reagujte na výzvu k projevení zájmu na internetových stránkách Evropského investičního fondu.

Budování kapacit v oblasti zaměstnanosti a sociálních inovací

Prostřednictvím investičního okna EaSI pro budování kapacit je již k dispozici 16 milionů eur. Cílem je vytvořit institucionální kapacity vybraných finančních zprostředkovatelů, u nichž se dosud nepodařilo dosáhnout daného stupně udržitelnosti nebo kteří potřebují rizikový kapitál v zájmu zachování svého růstu a rozvoje. Investiční okno EaSI lze použít k pokrytí vlastního kapitálu a ve výjimečných případech jsou nabízeny úvěry. Prováděním investičního okna EaSI pro budování kapacit pověřila Komise Evropský investiční fond.

Chcete-li zažádat o prostředky v rámci investičního okna EaSI pro budování kapacit, reagujte na výzvu k projevení zájmu na internetových stránkách Evropského investičního fondu.

Nástroj financování programu EaSI

Nástroj financování EaSI je úvěrový fond ve výši 200 milionů EUR. Poskytuje institucím mikrofinancování a poskytovatelům sociálních podniků přednostní a podřízené úvěry s cílem podpořit poskytování úvěrů mikropodnikům a sociálním podnikům. 

Cílem nástroje financování EaSI je zlepšit přístup k financování mikropodnikům, včetně osob samostatně výdělečně činných a těch, kteří zaměstnávají zranitelné osoby, jakož i sociálním podnikům s cílem podpořit vytváření pracovních míst a sociální začlenění.

Úvěrový fond je partnerstvím mezi EU, Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem. Evropský investiční fond byl zvolen za správce fondu.

Technická pomoc

Technická pomoc EaSI pro mikrofinancování

V rámci služeb technické pomoci EaSI pro mikrofinancování se nabízí podpora veřejným a soukromým finančním zprostředkovatelům, kteří působí v evropském mikrofinančním sektoru. Služby zahrnují širokou škálu činností zaměřených na zlepšení kvality interních procesů institucí poskytujících mikrofinancování, dále na zlepšení přístupu k finančním prostředkům a rozvoj udržitelného evropského ekosystému mikrofinancování.

Patří k nim institucionální hodnocení, personalizovaná školení, kurzy v oblasti investiční připravenosti, finanční nebo sociální ratingy (nepovinné), semináře a studijní návštěvy, specializovanou asistenční službu a školení v oblasti uplatňování Evropského kodexu řádného chování a vypracování hodnocení souladu.

Evropský kodex řádného chování při poskytování mikroúvěrů  

Evropská komise usiluje o šíření osvědčených postupů v oblasti mikrofinancování v Evropě. Z tohoto důvodu se zasadila o vytvoření Evropského kodexu řádného chování při poskytování mikroúvěrů (dále „kodex“) a podporuje jeho řádné provádění.

Kodex má sloužit jako příručka osvědčených postupů pro všechny zúčastněné strany v daném odvětví – investory, poskytovatele prostředků, zákazníky, vlastníky i regulátory. Pro zainteresované instituce existují dva možné scénáře:

  • Nebankovní mikrofinanční instituce mohou získat certifikaci o splnění bodů kodexu.
  • Banky poskytující mikrofinancování mohou kodex schválit.

Podepsání či schválení kodexu je podmínkou k tomu, aby mohla daná instituce získat od EU podporu v rámci jednoho z finančních nástrojů iniciativy pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI).

Technická pomoc pro financování sociálních podniků v rámci programu EaSI

V rámci služeb technické pomoci EaSI pro financování sociálních podniků se nabízí podpora veřejným a soukromým finančním zprostředkovatelům, kteří působí v evropském sektoru financování sociálních podniků.

Služby zahrnují širokou škálu činností zaměřených na vytváření kapacit poskytovatelů financování sociálním podnikům a na podporu výměny a šíření osvědčených postupů v Evropě v rámci tohoto sektoru. Patří k nim personalizovaná školení zaměřená na potřeby zprostředkovatelů, kurzy investiční připravenosti, vzájemná odborná příprava (peer-to-peer), studijní návštěvy a semináře o financování sociálních podniků.

Kdo se může soutěže zúčastnit?

Evropská komise neposkytuje finanční prostředky přímo podnikatelům nebo sociálním podnikům, nicméně vybrala poskytovatele mikroúvěrů a investic do sociálních podniků v EU v zájmu navýšení úvěrů.

O finanční prostředky mohou zažádat organizace z řad veřejných a soukromých subjektů na celostátní, regionální a místní úrovni poskytujících mikroúvěry osobám a mikropodnikům a/nebo financujících v těchto zemích sociální podniky.

Sdílet tuto stránku