Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Mikrofinansiering og socialt iværksætteri i EaSI

Den del af EaSi, der handler om mikrofinansiering og socialt iværksætteri (MF/SE), støtter initiativer på to temaområder:

Målsætninger

  • At øge adgangen til og udbuddet af mikrofinansiering for udsatte grupper, der ønsker at etablere eller udvikle en virksomhed eller mikrovirksomhed.
  • At opbygge den institutionelle kapacitet hos udbydere af mikrokredit.
  • At støtte udviklingen af sociale virksomheder, især ved at lette adgangen til finansiering.

Finansiering

EaSI-garanti

Der er allerede afsat 96 mio. euro til interesserede udbydere af mikrokredit og socialt iværksætteri via EaSI-garantien. Den skal gøre det muligt for udbydere af mikrokredit og investorer i sociale virksomheder at nå ud til iværksættere, der på grund af risikoen ellers ikke ville have kunnet finde finansiering. Kommissionen har udvalgt den Europæiske Investeringsfond som den myndighed, der skal implementere EaSI-garantien.

Hvis du vil søge om finansiering via EaSI-garantien (direkte eller modgarantier), skal du besvare en indkaldelse af interessetilkendegivelser på Den Europæiske Investeringsfonds website.

EaSI-kapacitetsopbygning

Der er 16 mio. euro til rådighed via ordningen EaSI Capacity Building Investments Window. Formålet med den er at opbygge den institutionelle kapacitet hos udvalgte finansielle formidlere, der endnu ikke er økonomisk bæredygtige eller har brug for risikovillig kapital til vækst og udvikling. Det drejer sig om egenkapital og i ekstraordinære tilfælde om lån. Kommissionen har udvalgt den Europæiske Investeringsfond som den myndighed, der skal implementere EaSI Capacity Building Investments Window.

Hvis du vil søge om finansiering via EaSI Capacity Building Investments Window, skal du besvare en indkaldelse af interessetilkendegivelser på Den Europæiske Investeringsfonds website.

EaSI-finansieret instrument

Det EaSI-finansierede instrument er en lånefond på 200 millioner euro. Det yder underordnede lån på lempelige vilkår til mikrofinansieringsinstitutioner og långivere til sociale virksomheder for at øge långivningen til mikrovirksomheder og sociale virksomheder. 

Det EaSI-finansierede instrument skal øge adgangen til finansiering for mikrovirksomheder, herunder selvstændige erhvervsdrivende, samt virksomheder, der beskæftiger udsatte personer, og sociale virksomheder med henblik på at støtte jobskabelse og social inklusion.

Lånefonden er et partnerskab mellem EU, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond. Den Europæiske Investeringsfond er blevet valgt som fondsforvalter.

Teknisk bistand

EaSI's tekniske bistand til mikrofinansiering

EaSI's tekniske bistand til mikrofinansiering yder støtte til offentlige og private finansielle formidlere, der arbejder i mikrofinanssektoren i Europa. Bistanden dækker en bred vifte af aktiviteter, der har til formål at forbedre mikrofinansinstitutionernes interne processer, lette adgangen til finansiering og udvikle et bæredygtigt europæisk mikrofinansieringsøkosystem.

Der er tale om vurderinger af institutioner, skræddersyede kurser, kurser i investeringsparathed, finansielle og sociale rettigheder (valgfrit), workshopper og studiebesøg, en helpdesk og kurser i implementering af den europæiske adfærdskodeks for ydelse af mikrokredit og evaluering af overholdelsen af kodeksen.

Den europæiske adfærdskodeks for ydelse af mikrokredit  

Europa-Kommissionen ønsker at fremme god praksis inden for mikrofinansiering i Europa. Derfor har Europa-Kommissionen støttet udformningen og gennemførelsen af fælles retningslinjer, der er kendt som den europæiske adfærdskodeks for ydelse af mikrokredit (kodeksen).

Formålet med kodeksen er at give retningslinjer for god praksis for alle sektorens aktører – finansieringskilder, investorer, kunder, ejere og lovgivere. Der er to scenarier for interesserede institutioner:

  • Mikrofinansieringsinstitutter, som ikke er banker, kan få anerkendt deres overholdelse af kodeksen.
  • Banker, der yder mikrofinansiering, kan tilslutte sig kodeksen.

Det at tilslutte sig kodeksen er en forudsætning for, at mikrofinansieringsinstitutter kan modtage EU-støtte under EaSI's finansielle instrumenter.

EaSI's tekniske bistand til finansiering af sociale virksomheder

EaSI's tekniske bistand til finansiering af sociale virksomheder yder støtte til offentlige og private finansielle formidlere, der arbejder i mikrofinanssektoren i Europa.

Bistanden dækker en bred vifte af aktiviteter, der sigter mod at opbygge kapacitet hos virksomheder, der yder finansiering til sociale virksomheder, og fremme udveksling og formidling af god praksis i Europa inden for denne sektor. Der er tale om kurser, der er skræddersyet til formidleres specifikke behov, kurser i investeringsberedskab, peerlæring, studiebesøg og workshopper om finansiering af sociale virksomheder.

Hvem kan deltage?

EU-Kommissionen finansierer ikke direkte iværksættere eller sociale virksomheder, men gør det muligt for udvalgte udbydere af mikrokredit og investorer i sociale virksomheder i EU at øge deres udlån.

Følgende organisationer kan søge om midler: offentlige og private organer på nationalt, regionalt eller lokalt niveau, som yder mikrokredit til personer og mikrovirksomheder og/eller finansiering til sociale virksomheder i disse lande.

Del denne side