Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Užimtumo ir socialinių inovacijų programos Mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptis

Pagal Mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptį remiama dviejų teminių skirsnių veikla:

Tikslai

  • Suteikti pažeidžiamiems asmenims, norintiems pradėti arba plėtoti verslą, ir labai mažoms įmonėms daugiau mikrofinansavimo galimybių.
  • Stiprinti mikrokreditų teikėjų institucinius gebėjimus.
  • Remti socialinių įmonių plėtrą, visų pirma suteikiant joms daugiau galimybių gauti finansavimą.

Finansavimas

Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) garantija

Suinteresuotiems mikrokreditų teikėjams ir socialinėms įmonėms pagal EaSI garantiją jau skirta 96 mln. EUR suma. Taip mikrokreditų teikėjams ir socialinių įmonių investuotojams sudaromos sąlygos pasiūlyti finansavimą verslininkams, kurių veiklos be šios garantijos jie nebūtų galėję finansuoti dėl rizikos. Įgyvendinti EaSI garantiją Komisija patikėjo Europos investicijų fondui.

Jei norite prašyti EaSI garantijos (tiesioginės arba priešpriešinės), atsiliepkite į kvietimą pareikšti susidomėjimą Europos investicijų fondo svetainėje.

EaSI pajėgumų stiprinimas

Pagal EaSI pajėgumų stiprinimo investicijų liniją skiriama 16 mln. EUR. Siekiama stiprinti atrinktų finansų tarpininkų, kurie dar nėra pakankamai tvarūs arba kuriems reikia rizikos kapitalo, kad tvariai augtų ir vystytųsi, institucinius gebėjimus. Ši linija skirta akciniam kapitalui, o išimtiniais atvejais – ir paskoloms. Įgyvendinti EaSI pajėgumų stiprinimo investicijų liniją Komisija patikėjo Europos investicijų fondui.

Jei norite pasinaudoti EaSI pajėgumų stiprinimo investicijų linija, atsiliepkite į kvietimą pareikšti susidomėjimą Europos investicijų fondo svetainėje.

EaSI finansavimo priemonė

EaSI finansavimo priemonė – 200 mln. EUR dydžio paskolų fondas. Pagal ją teikiamos pirmaeilės arba subordinuotosios paskolos mikrofinansų institucijoms ir socialinėms įmonėms, kurios taip pat yra paskolų davėjos, kad padidėtų perskolinimas labai mažoms ir socialinėms įmonėms. 

EaSI finansavimo priemone siekiama padidinti labai mažų įmonių, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis ir įmones, įdarbinančias pažeidžiamus asmenis, bei socialinių įmonių galimybes gauti finansavimą, taip remiant darbo vietų kūrimą ir socialinę įtrauktį.

Paskolų fondas – ES, Europos investicijų banko ir Europos investicijų fondo partnerystės rezultatas. Paskolų fondui vadovaus Europos investicijų fondas.

Techninė pagalba

EaSI techninė pagalba mikrofinansų srityje

EaSI techninė pagalba mikrofinansų srityje viešiesiems ir privatiesiems finansų tarpininkams, veikiantiems Europos mikrofinansų sektoriuje. Ši parama gali būti skiriama pačiai įvairiausiai veiklai, kuria siekiama patobulinti mikrofinansų institucijos vidaus procedūras, padidinti prieigą prie finansų ir plėtoti tvarią Europos mikrofinansų ekosistemą.

Tai, be kita ko, institucinis vertinimas, specialūs mokymai, pasirengimo investuoti mokymai, finansinis ar socialinis reitingavimas (neprivaloma), praktiniai seminarai ar pažintiniai vizitai, speciali pagalbos tarnyba, Europos gero elgesio kodekso įgyvendinimo mokymai ir atitikties vertinimas.

Europos mikrokreditų teikimo srities gero elgesio kodeksas  

Europos Komisija siekia propaguoti gerąją Europos mikrofinansavimo srities patirtį. Todėl Europos Komisija remia bendrų gairių – Europos mikrokreditų teikimo srities gero elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) – rengimą ir įgyvendinimą.

Šio Kodekso tikslas – nustatyti gerosios praktikos gaires visiems sektoriaus suinteresuotiesiems subjektams: finansuotojams, investuotojams, klientams, savininkams ir reglamentuotojams. Susidomėjusios institucijos gali pasirinkti vieną iš dviejų scenarijų:

  • Nebankinės mikrofinansavimo institucijos gali gauti atitikties Kodeksui pažymėjimą.
  • Mikrofinansavimo bankai gali įgyvendinti Kodeksą.

Pasirašyti ar įgyvendinti kodeksą yra privaloma toms mikrofinansavimo institucijoms, kurios nori gauti ES paramą pagal EaSI finansavimo priemones.

EaSI techninė pagalba socialinių įmonių finansams

EaSI techninė pagalba mikrofinansų srityje viešiesiems ir privatiesiems finansų tarpininkams, veikiantiems Europos mikrofinansų sektoriuje.

Ši pagalba apima pačią įvairiausią veiklą, kuria siekiama didinti socialinių įmonių finansavimo teikėjų pajėgumus ir plėtoti šio sektoriaus gerosios patirties mainus ir sklaidą Europoje. Tai, be kita ko, specialūs, prie tarpininkų poreikių pritaikyti mokymai, pasirengimo investuoti mokymai, tarpusavio mokymai, pažintiniai vizitai ir socialinių įmonių finansavimo praktiniai seminarai.

Kas gali dalyvauti?

Europos Komisija verslininkų arba socialinių įmonių tiesiogiai nefinansuoja, tačiau ji sudaro sąlygas atrinktiems ES mikrokreditų teikėjams ir socialinių įmonių investuotojams teikti daugiau paskolų.

Dėl finansavimo gali kreiptis nacionalinio, regioninio arba vietos lygmens viešosios ir privačiosios organizacijos, tose šalyse teikiančios mikrokreditus asmenims ir labai mažoms įmonėms ir (arba) finansuojančios socialines įmones.

Bendrinti šį puslapį