Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

EaSI Mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības apakšprogramma

Sadaļa “Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība” atbalsta darbības divās tematiskās jomās:

Mērķi

  • Uzlabot mikrofinansējuma pieejamību un saņemšanas iespējas neaizsargāto sociālo grupu pārstāvjiem, kuri vēlas izveidot savu uzņēmumu vai mikrouzņēmumu.
  • Palielināt mikrokredītus izsniedzošo iestāžu institucionālās spējas.
  • Atbalstīt sociālo uzņēmumu attīstību, jo īpaši piedāvājot iespējas saņemt finansējumu.

Finansējums

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) garantija

Izmantojot EaSI garantiju, ieinteresētajām mikrokredītu izsniedzošajām iestādēm un sociālajiem uzņēmumiem jau ir pieejami 96 miljoni eiro. Tā ļauj mikrokredītu sniedzējiem un sociālo uzņēmumu investoriem sniegt pakalpojumus uzņēmējiem, kuri citādi netiktu finansēti riska dēļ. Komisija ir pilnvarojusi Eiropas Investīciju fondu īstenot EaSI garantiju.

Lai pieteiktos EaSI garantijai (tiešajai vai kontrgarantijai), Eiropas Investīciju fonda tīmekļa vietnē atsaucieties uz uzaicinājumu izteikt ieinteresētību.

Spēju vairošana EaSI ietvaros

EaSI sadaļā “Ieguldījumi spēju veidošanā” ir pieejami 16 miljoni eiro. Mērķis ir vairot to atlasīto finanšu starpnieku institucionālās spējas, kuri vēl nav sasnieguši noturību vai kuriem ir nepieciešams riska kapitāls, lai to izaugsme un attīstība būtu noturīga. Tas ietver pašu kapitālu un izņēmuma gadījumos — aizdevumus. Komisija pilnvarojusi Eiropas Investīciju fondu īstenot EaSI sadaļu “Ieguldījumi spēju veidošanā”.

Lai pieteiktos minētajā sadaļā paredzētajam finansējumam, Eiropas Investīciju fonda tīmekļa vietnē atsaucieties uz uzaicinājumu izteikt ieinteresētību.

EaSI finansētais instruments

EaSI finansētais instruments ir aizdevumu fonds 200 miljonu eiro apmērā. Tas nodrošina prioritārus un subordinētus aizdevumus mikrofinansēšanas iestādēm un sociālo uzņēmumu aizdevējiem, lai veicinātu tālākaizdošanu mikrouzņēmumiem un sociālajiem uzņēmumiem. 

EaSI finansētā instrumenta mērķis ir nodrošināt mikrouzņēmumu — tostarp pašnodarbināto personu un darba devēju, kuri nodarbina neaizsargātas personas, — un sociālo uzņēmumu piekļuvi finansējumam un tādā veidā atbalstīt darbvietu radīšanu un sociālo iekļaušanu.

Aizdevumu fonds ir partnerība starp ES, Eiropas Investīciju banku un Eiropas Investīciju fondu. Eiropas Investīciju fonds ir izraudzīts par fonda pārvaldnieku.

Tehniskā palīdzība

EaSI tehniskā palīdzība mikrofinansēšanā

EaSI tehniskā palīdzība mikrofinansēšanā piedāvā pakalpojumus, lai atbalstītu tos publiskos un privātos finanšu starpniekus, kuri darbojas mikrofinansēšanas nozarē Eiropā. Pakalpojumi aptver plašu darbību klāstu, kuru mērķis ir uzlabot mikrofinansēšanas iestāžu iekšējo procesu kvalitāti un piekļuvi finansējumam un izveidot ilgtspējīgu Eiropas mikrofinansēšanas ekosistēmu.

Šie pakalpojumi ietver institucionālos novērtējumus, īpaši pielāgotas apmācības, apmācības par gatavību veikt ieguldījumus, finanšu vai sociālos vērtējumus (pēc izvēles), darbseminārus un mācību apmeklējumus, īpaši izveidotu Palīdzības dienestu un Eiropas ētikas kodeksa īstenošanas apmācības un atbilstības vērtējumus.

Eiropas Mikrokredītu izsniegšanas ētikas kodekss  

Eiropas Komisija cenšas veicināt paraugpraksi mikrofinansēšanas jomā Eiropā. Tādēļ Eiropas Komisija ir atbalstījusi tādu kopīgu vadlīniju izstrādi un īstenošanu, kas zināmas kā Eiropas Mikrokredītu izsniegšanas ētikas kodekss (Kodekss).

Kodeksa mērķis ir noteikt paraugprakses vadlīnijas visām nozares ieinteresētajām personām — finansētājiem, investoriem, klientiem, īpašniekiem un regulatoriem. Ieinteresētajām iestādēm ir divi iespējamie scenāriji:

  • mikrofinansēšanas iestādes, kas nav bankas, var iegūt apliecinājumu par atbilstību Kodeksam;
  • mikrofinansējumu piešķirošās bankas var praksē ievērot Kodeksu.

Mikrofinansēšanas iestādēm, kas ir ieinteresētas saņemt ES atbalstu saistībā ar EaSI finanšu instrumentiem, ir jāparaksta Kodekss un tas praksē jāievēro.

EaSI tehniskā palīdzība sociālo uzņēmumu finansēšanai

EaSI tehniskā palīdzība sociālo uzņēmumu finansēšanai piedāvā pakalpojumus, lai atbalstītu tos publiskos un privātos finanšu starpniekus, kuri darbojas sociālo uzņēmumu finansēšanas nozarē Eiropā.

Pakalpojumi aptver plašu darbību klāstu, kuru mērķis ir pilnveidot finansējuma sniedzēju spējas sociālās uzņēmējdarbības jomā un sekmēt labas prakses apmaiņu un izplatīšanu Eiropā šajā nozarē. Tas ietver apmācības, kas pielāgotas starpnieku īpašajām vajadzībām, apmācības par gatavību veikt ieguldījumus, apmācības par vienādranga aizdevumiem, mācību apmeklējumus un sociālo uzņēmumu finansēšanas darbseminārus.

Kas var piedalīties?

Eiropas Komisija tieši nefinansē uzņēmējus un sociālos uzņēmumus, bet dod iespēju atsevišķiem mikrokredītu sniedzējiemun investoriem, kuri iegulda ES sociālajos uzņēmumos, palielināt kreditēšanu.

Finansējumam var pieteikties publiskas un privātas struktūras, kas darbojas valsts, reģiona vai vietējā līmenī, piedāvā mikrokredītus fiziskām personām un mikrouzņēmumiem un/vai finansē sociālos uzņēmumus šajās valstīs.

Ieteikt šo lapu: