Заетост, социални въпроси и приобщаване

Ос на EaSI „Микрофинансиране и социално предприемачество“

Оста „Микрофинансиране и социално предприемачество“ подкрепя действия в два тематични раздела:

Цели

  • Повишаване на достъпността и наличността на микрофинансиране за уязвими групи, които искат да създадат или развият собствен бизнес, и за микропредприятия.
  • Изграждане на институционалния капацитет на доставчиците на микрокредитиране.
  • Подпомагане на развитието на социални предприятия, по-специално чрез предоставяне на достъп до финансиране.

Финансиране

Гаранция по Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI)

Чрез гаранцията по EaSI 96 млн. евро вече са достъпни за заинтересовани доставчици на микрокредитиране и социални предприятия. Това ще даде възможност на тези доставчици и инвеститорите в социални предприятия да предоставят услугите си на предприемачи, които иначе не биха финансирали поради съображения, свързани с риска. Комисията упълномощи Европейския инвестиционен фонд да прилага гаранцията по EaSI.

Кандидатстването за гаранции по EaSI (преки или насрещни гаранции) става чрез отговор на покана за изразяване на интерес, публикувана на уебсайта на Европейския инвестиционен фонд.

Изграждане на капацитет в рамките на EaSI

16 млн. евро са достъпни чрез компонента на EaSI в областта на инвестициите за изграждане на капацитет. Неговата цел е изграждане на институционален капацитет на подбрани финансови посредници, които все още не са постигнали устойчивост или се нуждаят от рисков капитал, за да бъдат растежът и развитието им устойчиви. Той включва собствен капитал, а в изключителни случаи — заеми. Комисията упълномощи Европейския инвестиционен фонд да прилага компонента на EaSI в областта на инвестициите за изграждане на капацитет.

Кандидатстването за средства по компонента става чрез отговор на покана за изразяване на интерес, публикувана на уебсайта на Европейския инвестиционен фонд.

Инструмент, финансиран по EaSI

Инструментът, финансиран по EaSI, е кредитен фонд на стойност 200 милиона евро. Той осигурява привилегировани и подчинени заеми на институциите за микрофинансиране и кредитиране на социални предприятия с цел повишаване на кредитирането на микропредприятията и социалните предприятия. 

Целта на инструмента е да се подобри достъпът до финансиране за микропредприятията, включително самостоятелно заетите лица и тези, които наемат уязвими лица, както и за социалните предприятия, за да се подкрепи създаването на работни места и социалното приобщаване.

Фондът за заеми е партньорство между ЕС, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд. Европейският инвестиционен фонд е избран за управител на фонда.

Техническа помощ

EaSI — техническа помощ за микрофинансиране

В рамките на техническата помощ по EaSI за микрофинансиране се предлагат услуги за подкрепа на публични и частни финансови посредници, работещи в сектора на микрофинансирането в Европа. Услугите обхващат широк спектър от дейности, насочени към подобряване на качеството на вътрешните процеси на институциите за микрофинансиране, подобряване на достъпа до финансиране и развитие на устойчива европейска система за микрофинансиране.

Тези услуги включват институционални оценки, специални обучения, обучения за инвестиционна готовност, финансови или социални рейтинги (по избор), семинари и проучвателни посещения, специална служба за помощ, обучения за прилагането и оценки на съответствието с Европейския кодекс за добри практики.

Европейски кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити  

Европейската комисия се стреми да насърчава добрите практики в областта на микрофинансирането в Европа. Ето защо Европейската комисия подкрепи изготвянето и прилагането на общ набор от насоки, известен като Европейски кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити (Кодексът).

Целта на Кодекса е да се определят насоки за добри практики за всички заинтересовани страни в сектора — финансиращи структури, инвеститори, клиенти, собственици и регулаторни органи. Има два възможни сценария за заинтересованите институции:

  • Небанковите институции за микрофинансиране могат да получат отличие за спазване на Кодекса
  • Банките, които предоставят микрофинансиране, могат да приемат Кодекса.

Подписването или одобряването на Кодекса е необходимо условие за институциите за микрофинансиране, които се интересуват да получат подкрепа от ЕС в рамките на финансовите инструменти по EaSI.

Техническа помощ по EaSI за финансиране на социални предприятия

Техническата помощ по EaSI за финансиране на социални предприятия предлага подкрепа за публични и частни финансови посредници, работещи в сектора на финансирането на социални предприятия в Европа.

Услугите обхващат широк спектър от дейности, насочени към изграждане на капацитета на доставчиците на финансиране за социални предприятия и насърчаване на обмена и разпространението на добри практики в Европа за този сектор. Те включват обучения, съобразени с конкретните нужди на посредниците, обучения за инвестиционна готовност, партньорски обучения, учебни посещения и работни семинари за финансирането на социални предприятия.

Кой може да участва?

Европейската комисия не финансира пряко предприемачи или социални предприятия, но дава възможност на избрани доставчици на микрокредити и инвеститори в социални предприятия в ЕС да увеличат кредитирането.

За финансиране могат да кандидатстват обществени и частни органи на национално, регионално или местно равнище, предоставящи микрокредити за физически лица и микропредприятия и/или финансиране за социални предприятия в тези страни.

Споделете тази страница