Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuund

Mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuuna raames toetatakse meetmeid kahes temaatilises valdkonnas:

Eesmärgid

  • Suurendada juurdepääsu mikrorahastamisele ja selle kättesaadavust nende haavatavate elanikerühmade jaoks, kes soovivad käivitada või arendada oma ettevõtet, ning mikroettevõtjate jaoks.
  • Suurendada mikrokrediidi andjate institutsioonilist suutlikkust.
  • Toetada sotsiaalsete ettevõtete arengut, eelkõige hõlbustades juurdepääsu rahalistele vahenditele.

Rahastamine

EaSI tagatis

EaSI tagatisskeemi kaudu on huvitatud mikrokrediidi pakkujatele ja sotsiaalsetele ettevõtetele juba võimalik eraldada 96 miljonit eurot. See võimaldab mikrokrediidi pakkujatel ja sotsiaalsete ettevõtete investoritel jõuda ettevõtjateni, keda nad ei oleks muidu saanud riskikaalutlustel finantseerida. Komisjon on valinud Euroopa Investeerimisfondi oma volitatud üksuseks EaSI tagatisskeemi rakendamisel.

EaSI tagatise (otsesed või vastutagatised) taotlemiseks vastake palun Euroopa Investeerimisfondi veebisaidil esitatud osalemiskutsele.

EaSI suutlikkuse suurendamine

EaSI suutlikkust suurendava investeerimisvahendi kaudu on tehtud kättesaadavaks 16 miljonit eurot. Selle vahendi eesmärgiks on luua nende valitud finantsvahendajate institutsiooniline suutlikkus, kes ei ole veel saavutanud jätkusuutlikkust või kes vajavad oma kasvu ja arengu tagamiseks riskikapitali. Vahendeid eraldatakse omakapitali ning erandjuhtudel ka laenude vormis. Komisjon on valinud Euroopa Investeerimisfondi oma volitatud üksuseks EaSI suutlikkust suurendava investeerimisvahendi rakendamisel.

EaSI tagatise (otsesed või vastutagatised) taotlemiseks vastake palun Euroopa Investeerimisfondi veebisaidil esitatud osalemiskutsele.

EaSI rahastamisvahend

EaSI rahastamisvahend on 200 miljoni euro suurune laenufond. Selle kaudu pakutakse kõrgema nõudeõiguse järguga ja allutatud laene mikrorahastamisasutustele ja sotsiaalsetele ettevõtetele laene andavatele asutustele, et hoogustada edasilaenamist mikroettevõtjatele ja sotsiaalsetele ettevõtetele. 

EaSI rahastamisvahendiga soovitakse anda mikroettevõtjatele, sh füüsilisest isikust ettevõtjatele ja haavatavate isikute tööandjatele ning sotsiaalsetele ettevõtetele paremad võimalused rahastust saada, et toetada töökohtade loomist ja sotsiaalset kaasatust.

See laenufond kujutab endast ELi, Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondi partnerlust. Fondivalitsejaks on valitud Euroopa Investeerimisfond.

Tehniline abi

EaSI tehniline abi seoses mikrorahastamisega

EaSI tehniline abi seoses mikrorahastamisega kujutab endast teenuseid, mida pakutakse mikrorahastamisega tegelevatele avaliku ja erasektori finantsvahendajatele. Teenused hõlmavad erinevaid meetmeid, mille eesmärk on parandada mikrorahastamisasutuste sisemenetluste kvaliteeti, laiendada juurdepääsu rahastamisele ning töötada välja kestlik Euroopa mikrorahastamise ökosüsteem.

Teenuste hulka kuuluvad muu hulgas institutsionaalsed hindamised, sihipärased koolitused, investeerimisvalmiduse koolitused, finants- ja sotsiaalsed reitingud (valikuline), seminarid ja õppekülastused, spetsiaalne kasutajatugi ning mikrokrediidiga tegelevate asutuste Euroopa tegevusjuhendi rakendamise alased koolitused ja vastavushindamised.

Mikrokrediidiga tegelevate asutuste Euroopa tegevusjuhend  

Euroopa Komisjon püüab edendada parimaid tavasid Euroopa mikrorahastamise valdkonnas. Seepärast toetas Euroopa Komisjon ühtsete suuniste ehk mikrokrediidiga tegelevate asutuste Euroopa tegevusjuhendi (edaspidi „tegevusjuhend“) väljatöötamist ja rakendamist.

Tegevusjuhendi eesmärk on esitada parimaid tavasid hõlmavad suunised kõigile sektori sidusrühmadele – rahastajatele, investoritele, klientidele, omanikele ja reguleerivatele asutustele. Huvitatud asutuste puhul on võimalikud kaks stsenaariumi:

  • muul kujul kui pankadena tegutsevad mikrorahastamisasutused võivad saada tõendi selle kohta, et nad järgivad tegevusjuhendit;
  • mikrorahastamisega tegelevad pangad saavad tegevusjuhendi järgimist kinnitada.

Tegevusjuhendi järgimise tõend või järgimise kinnitamine on eeltingimuseks neile mikrorahastamisasutustele, mis soovivad saada ELi toetust EaSI rahastamisvahendite raames.

EaSI tehniline abi sotsiaalsete ettevõtete rahastamiseks

EaSI tehniline abi sotsiaalsete ettevõtete rahastamiseks on mõeldud sotsiaalsete ettevõtete rahastamisega tegelevatele avaliku ja erasektori finantsvahendajatele Euroopas.

Teenused hõlmavad erinevaid meetmeid, mille eesmärk on suurendada sotsiaalsete ettevõtete rahastajate suutlikkust ja soodustada asjaomase sektori heade tavade levitamist Euroopas. Nii võimaldatakse finantsvahendajatele spetsiaalseid koolitusi ning investeerimisvalmiduse ja vastastikuse õppe koolitusi, aga ka õppekülastusi ja sotsiaalsete ettevõtete rahastamist käsitlevaid seminare.

Kes saavad taotleda?

Euroopa Komisjon ei rahasta otse ettevõtjaid või sotsiaalseid ettevõtteid, kuid võimaldab valitud mikrokrediidi pakkujatel ja sotsiaalsete ettevõtete investoritel ELis suurendada laenude andmist.

Rahastamist saavad taotleda riigi, piirkondlikul või kohalikul tasandil tegutsevad avalik- ja eraõiguslikud asutused, kes pakuvad mikrokrediiti isikutele ning mikroettevõtetele ja/või rahastamist sotsiaalsetele ettevõtetele asjaomases riigis.

Jaga seda lehte