Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuund

Mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuuna raames toetatakse meetmeid kahes temaatilises valdkonnas:

Eesmärgid

  • Suurendada juurdepääsu mikrorahastamisele ja selle kättesaadavust nende haavatavate elanikerühmade jaoks, kes soovivad käivitada või arendada oma ettevõtet, ning mikroettevõtjate jaoks.
  • Suurendada mikrokrediidi andjate institutsioonilist suutlikkust.
  • Toetada sotsiaalsete ettevõtete arengut, eelkõige hõlbustades juurdepääsu rahalistele vahenditele.

Rahastamine

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) tagatis

EaSI tagatisskeemi kaudu on huvitatud mikrokrediidi pakkujatele ja sotsiaalsetele ettevõtetele juba võimalik eraldada 96 miljonit eurot. See võimaldab mikrokrediidi pakkujatel ja sotsiaalsete ettevõtete investoritel jõuda ettevõtjateni, keda nad ei oleks muidu saanud riskikaalutlustel finantseerida. Komisjon on valinud Euroopa Investeerimisfondi oma volitatud üksuseks EaSI tagatisskeemi rakendamisel.

EaSI tagatise (otsesed või vastutagatised) taotlemiseks, vastake palun Euroopa Investeerimisfondi veebisaidil esitatud osalemiskutsele.

EaSI suutlikkuse suurendamine

EaSI suutlikkust suurendava investeerimisvahendi kaudu on tehtud kättesaadavaks 16 miljonit eurot. Selle vahendi eesmärgiks on luua nende valitud finantsvahendajate institutsiooniline suutlikkus, kes ei ole veel saavutanud jätkusuutlikkust või kes vajavad oma kasvu ja arengu tagamiseks riskikapitali. Vahendeid eraldatakse omakapitali ning erandjuhtudel ka laenude vormis. Komisjon on valinud Euroopa Investeerimisfondi oma volitatud üksuseks EaSI suutlikkust suurendava investeerimisvahendi rakendamisel.

EaSI suutlikkust suurendavast investeerimisvahendist vahendite taotlemiseks, vastake palun Euroopa Investeerimisfondi veebisaidil esitatud osalemiskutsele.

Kes saavad taotleda?

Euroopa Komisjon ei rahasta otse ettevõtjaid või sotsiaalseid ettevõtteid, kuid võimaldab valitud mikrokrediidi pakkujatel ja sotsiaalsete ettevõtete investoritel ELis suurendada laenude andmist.

Rahastamist saavad taotleda riigi, piirkondlikul või kohalikul tasandil tegutsevad avalik- ja eraõiguslikud asutused, kes pakuvad mikrokrediiti isikutele ning mikroettevõtetele ja/või rahastamist sotsiaalsetele ettevõtetele asjaomases riigis.

Jaga seda lehte