Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej programu EaSI

Oś mikrofinansowania i przedsiębiorczości społecznej wspiera działania w dwóch obszarach tematycznych:

Cele

  • Zwiększenie i ułatwienie dostępu do mikrofinansowania osobom w trudnej sytuacji chcącym założyć lub rozwijać własne firmy i mikroprzedsiębiorstwa
  • Rozwój zdolności instytucjonalnych podmiotów oferujących mikrokredyty
  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych, zwłaszcza poprzez ułatwianie dostępu do źródeł finansowania

Fundusze

Gwarancje w ramach programu EaSI

W ramach instrumentu gwarancyjnego EaSI, dla zainteresowanych podmiotów udzielających mikrokredytów i przedsiębiorstw społecznych dostępnych jest już 96 milionów euro. Umożliwi to podmiotom udzielającym mikrokredytów i inwestorom z sektora przedsiębiorczości społecznej dotarcie do przedsiębiorców, których nie byliby w stanie finansować ze względu na czynnik ryzyka. Zadanie wdrożenia gwarancji EaSI Komisja Europejska powierzyła Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu.

Aby ubiegać się o gwarancje EaSI (bezpośrednie lub regwarancje), należy odpowiedzieć na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania opublikowane na stronie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Budowanie potencjału EaSI

16 milionów euro jest dostępnych z instrumentu, jakim jest okno inwestycyjne budowania zdolności w ramach EaSi. Jego celem jest budowa zdolności instytucjonalnych wybranych pośredników finansowych, którzy nie są jeszcze samowystarczalni lub potrzebują kapitału wysokiego ryzyka. Instrument pokrywa inwestycje kapitałowe i w wyjątkowych przypadkach pożyczki. Zadanie wdrożenia okna inwestycyjnego budowania zdolności w ramach EaSI Komisja Europejska powierzyła Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu.

Aby ubiegać się o środki z okna inwestycyjnego budowania zdolności w ramach EaSI, należy odpowiedzieć na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania opublikowane na stronie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Instrument kapitałowy EaSI

Instrument kapitałowy EaSI to fundusz pożyczkowy w wysokości 200 mln euro. Instrument ten udostępnia uprzywilejowane i podporządkowane pożyczki instytucjom mikrofinansowania oraz instytucjom udzielającym pożyczek na rzecz przedsiębiorczości społecznej, aby zwiększyć możliwości udzielania pożyczek mikroprzedsiębiorstwom i przedsiębiorstwom społecznym. 

Instrument kapitałowy EaSI ma na celu poprawę dostępu mikroprzedsiębiorstw do finansowania, w tym dla osób samozatrudnionych i firm, które zatrudniają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Ma również poprawić dostępność finansowania dla przedsiębiorstw społecznych, aby wspierać tworzenie miejsc pracy i włączenie społeczne.

Fundusz pożyczkowy opiera się na partnerstwie UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Europejski Fundusz Inwestycyjny został wybrany na fundusz zarządzający.

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna EaSI na rzecz mikrofinansowania

W ramach usług pomocy technicznej EaSI na rzecz mikrofinansowania oferuje się wsparcie publicznym i prywatnym pośrednikom finansowym działającym w sektorze mikrofinansowania w Europie. Usługi te obejmują szeroki zakres działań mających na celu poprawę jakości wewnętrznych procesów instytucji mikrofinansowych, ułatwienie dostępu do finansowania i tworzenie stabilnego europejskiego środowiska sprzyjającego mikrofinansowaniu.

W zakres tych usług wchodzą m.in.: oceny instytucjonalne, szkolenia dostosowane do potrzeb, szkolenia dotyczące gotowości inwestycyjnej, ratingi finansowe lub społeczne (opcjonalne), warsztaty i wizyty studyjne, specjalny punkt informacyjny, szkolenia z wdrażania europejskiego kodeksu dobrego postępowania oraz oceny zgodności.

Europejski kodeks dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów  

Komisja Europejska stara się promować najlepsze praktyki w dziedzinie mikrofinansów w Europie. Dlatego też poparła opracowanie i wdrożenie wspólnych wytycznych o nazwie Europejski kodeks dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów.

Kodeks ma określać najlepsze praktyki dla wszystkich zainteresowanych stron sektora mikrokredytów – kredytodawców, inwestorów, klientów, właścicieli i organów regulacyjnych. Dla zainteresowanych instytucji istnieją dwa możliwe scenariusze:

  • niebankowe instytucje mikrofinansowe mogą uzyskać świadectwo zgodności z kodeksem
  • banki udzielające mikrokredytów mogą wyrazić poparcie dla kodeksu.

Instytucje mikrofinansowe, które chciałyby skorzystać ze wsparcia UE w ramach instrumentów finansowych EaSI, muszą najpierw podpisać lub poprzeć kodeks.

Pomoc techniczna EaSI na finansowanie przedsiębiorstw społecznych

W ramach pomocy technicznej EaSI na finansowanie przedsiębiorstw społecznych oferuje się wsparcie publicznym i prywatnym pośrednikom finansowym działającym w obszarze finansowania społecznego w Europie.

Usługi te obejmują szeroki zakres działań mających na celu budowanie zdolności podmiotów udzielających kredytów przedsiębiorstwom społecznym oraz wspieranie wymiany i upowszechniania informacji o dobrych praktykach w Europie w tym sektorze. W zakres tych usług wchodzą m.in.: szkolenia dostosowane do konkretnych potrzeb pośredników, szkolenia dotyczące gotowości inwestycyjnej, szkolenia partnerskie, wizyty studyjne i warsztaty na temat finansowania społecznego.

Kto może uczestniczyć w działaniach?

Komisja Europejska nie finansuje bezpośrednio przedsiębiorców ani przedsiębiorstw społecznych, ale umożliwia wybranym podmiotom udzielającym mikrokredytów i inwestorom finansującym przedsiębiorstwa społeczne w UE zwiększenie środków przeznaczonych na pożyczki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje będące podmiotami publicznymi i prywatnymi ustanowionymi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, udzielające mikrokredytów osobom oraz mikroprzedsiębiorstwom i/lub finansujące przedsiębiorstwa społeczne w wymienionych wyżej krajach.

Udostępnij tę stronę