Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej programu EaSI

Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej wspiera działania w dwóch obszarach tematycznych:

Cele

  • Zwiększenie poziomu mikrofinansów i dostępu do nich dla osób w trudnej sytuacji skłonnych założyć lub rozwijać własne mikroprzedsiębiorstwo
  • Zwiększenie potencjału instytucjonalnego podmiotów oferujących mikrokredyty
  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych, zwłaszcza poprzez ułatwianie dostępu do finansowania

Fundusze

Gwarancja EaSI (na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych)

W ramach gwarancji EaSI, dla zainteresowanych podmiotów udzielających mikrokredytów i przedsiębiorstw społecznych dostępnych jest już 96 milionów euro. Umożliwi to podmiotom udzielającym mikrokredytów i inwestorom z sektora przedsiębiorczości społecznej dotarcie do przedsiębiorców, których nie byliby w stanie finansować ze względu na czynnik ryzyka. Zadanie wdrożenia gwarancji EaSI Komisja Europejska powierzyła Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu.

Aby ubiegać się o gwarancje mikrokredytowe (bezpośrednie lub regwarancje), należy odpowiedzieć na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania opublikowane na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Budowanie potencjału EaSI

16 milionów euro jest dostępnych z instrumentu, jakim jest okno inwestycyjne budowania zdolności w ramach EaSi. Jego celem jest budowa zdolności instytucjonalnych wybranych pośredników finansowych, którzy nie są jeszcze samowystarczalni lub potrzebują kapitału wysokiego ryzyka. Pokrywa on inwestycje kapitałowe i w wyjątkowych przypadkach pożyczki. Zadanie wdrożenia okna inwestycyjnego budowania zdolności w ramach EaSI Komisja Europejska powierzyła Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu.

Aby ubiegać się o środki z okna inwestycyjnego budowania zdolności w ramach EaSI, należy odpowiedzieć na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania opublikowane na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Kto może uczestniczyć w działaniach?

Komisja Europejska nie finansuje bezpośrednio przedsiębiorców ani przedsiębiorstw społecznych, ale umożliwia wybranym podmiotom oferującym mikrokredyty i inwestorom finansującym przedsiębiorstwa społeczne w UE zwiększenie środków przeznaczonych na pożyczki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje będące podmiotami publicznymi i prywatnymi ustanowionymi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, udzielające mikrokredytów osobom oraz mikroprzedsiębiorstwom i/lub finansujące przedsiębiorstwa społeczne w wymienionych wyżej krajach.

Udostępnij tę stronę