Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

EaSI-ohjelman mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohko

Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkosta tuetaan toimia kahdella aihekohtaisella osa-alueella:

Tavoitteet

  • Lisätään mikrorahoituksen saatavuutta heikossa asemassa oleville henkilöille, jotka haluavat käynnistää oman mikroyrityksen tai kehittää sitä.
  • Parannetaan mikroluoton tarjoajien institutionaalisia valmiuksia.
  • Tuetaan yhteiskunnallisten yritysten kehittämistä etenkin helpottamalla rahoituksen saantia.

Rahoitus

EaSI-takaus

EaSI-takausjärjestelmän kautta on mikroluottojen tarjoajille ja yhteiskunnallisille yrityksille tarjolla jo 96 miljoonaa euroa. EaSI-takaus antaa mikroluottojen tarjoajille ja yhteiskunnallisiin yrityksiin investoiville mahdollisuuden tarjota rahoitusta myös sellaisille yrityksille, joita ne eivät riskien vuoksi muutoin pystyisi rahoittamaan. Euroopan komissio on valinnut Euroopan investointirahaston (EIR) EaSI-takauksen täytäntöönpanijaksi.

EaSI-takausta (suoraa takausta tai vastatakausta) voi hakea vastaamalla Euroopan investointirahaston verkkosivustolla julkaistuun kiinnostuksenilmaisupyyntöön.

EaSi: investointivalmiuksien kehittäminen

EaSI-ohjelman alaisen investointivalmiuksia kehittävän aloitteen kautta on käytettävissä 16 miljoonaa euroa. Tavoitteena on vahvistaa sellaisten rahoituksen välittäjien institutionaalisia valmiuksia, jotka eivät vielä ole toiminnassaan kestävällä perustalla tai jotka tarvitsevat kasvunsa ja kehityksensä tueksi riskipääomaa. Tukimuotoina ovat pääomasijoitukset ja poikkeustapauksissa myös lainat. Euroopan komissio on valinnut Euroopan investointirahaston (EIR) EaSI-ohjelman alaisen investointivalmiuksia kehittävän aloitteen täytäntöönpanijaksi.

Hakemuksen voi tehdä vastaamalla Euroopan investointirahaston verkkosivustolla julkaistuun kiinnostuksenilmaisupyyntöön.

EaSIn lainarahasto

Kyseessä on 200 miljoonan euron suuruinen lainarahasto. Siitä annetaan etuoikeutettuja lainoja ja toissijaisia lainoja mikrorahoituslaitoksille ja yhteiskunnallisten yritysten lainanantajille. Tavoitteena on tehostaa jälleenlainausta mikroyrityksille ja yhteiskunnallisille yrityksille. 

EaSI-ohjelmasta rahoitettavalla välineellä pyritään parantamaan mikroyritysten, joista osa työllistää heikommassa asemassa olevia henkilöitä tai yrittäjän itsensä, ja yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen saantia, jotta tuetaan työpaikkojen luomista ja sosiaalista osallisuutta.

Lainarahasto toteutetaan EU:n, Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston yhteistyönä. Rahastoa hallinnoi Euroopan investointirahasto.

Tekninen apu

EaSI-ohjelman tekninen apu mikrorahoituslaitoksille

EaSI-ohjelman tekninen apu tarjoaa tukea julkisen ja yksityisen sektorin rahoituksen välittäjille mikrorahoitusalalla Euroopassa. Sen lukuisilla palvelumuodoilla pyritään parantamaan mikrorahoituslaitosten sisäisten prosessien laatua, lisäämään rahoituksen saatavuutta ja kehittämään kestävää eurooppalaisen mikrorahoituksen ekosysteemiä.

Palveluja ovat esimerkiksi laitosten arvioinnit, täsmäkoulutus, investointivalmiuskoulutus, luotto- tai sosiaalinen luokitus (valinnainen), työpajat, opintokäynnit, neuvonta ja eurooppalaisten käytännesääntöjen täytäntöönpanon koulutus ja arviointi.

Mikroluottojen tarjoajien eurooppalaiset käytännesäännöt  

Euroopan komissio pyrkii edistämään mikrorahoitusalan parhaita käytäntöjä Euroopassa. Tämän vuoksi komissio on tukenut mikroluottojen tarjoajien eurooppalaisten käytännesääntöjen laatimista ja täytäntöönpanoa.

Ne sisältävät hyviksi todettuja suuntaviivoja alan kaikille sidosryhmille – rahoittajille, investoijille, asiakkaille, omistajille ja sääntelyviranomaisille. Asiasta kiinnostuneille laitoksille on tarjolla kaksi skenaariota:

  • Pankkien ulkopuolista mikrorahoitusta tarjoavat laitokset voivat saada sertifioinnin sääntöjen noudattamisesta.
  • Mikrorahoitusta tarjoavat pankit voivat sitoutua noudattamaan sääntöjä.

Sertifioinnin saaminen tai sitoutuminen sääntöihin ovat edellytyksiä EaSI-ohjelman rahoitusvälineiden alaisen EU-tuen saamiselle.

EaSI-ohjelman tekninen apu yhteiskunnallisten yritysten rahoitukseen

EaSI-ohjelman tekninen apu yhteiskunnallisten yritysten rahoitukseen tarjoaa tukea julkisen ja yksityisen sektorin rahoituksen välittäjille, joiden asiakkaina on yhteiskunnallisia yrityksiä Euroopassa.

Sen palveluilla pyritään kehittämään yhteiskunnallisten yritysten rahoittajien valmiuksia ja jakamaan alan hyviä toimintatapoja Euroopassa. Palveluihin kuuluu täsmäkoulutusta rahoituksen välittäjien erityistarpeiden mukaan, investointivalmiuskoulutusta, vertaiskoulutusta, opintokäyntejä ja työpajoja.

Ohjelmalohkon kattavuus

Euroopan komissio ei suoraan rahoita yrittäjiä tai yhteiskunnallisia yrityksiä, vaan parantaa mikroluottojen tarjoajien ja yhteiskunnallisiin yrityksiin investoivien tahojen valmiuksia lisätä luottojen tarjontaa.

Ohjelmasta voivat hakea rahoitusta kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla toimivat julkiset ja yksityiset elimet, jotka tarjoavat mikroluottoja henkilöille ja mikroyrityksille ja/tai rahoitusta yhteiskunnallisille yrityksille.

Jaa tämä sivu