Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Os mikrofinancovanie a sociálne podnikanie programu EaSI

Os mikrofinancovania a sociálneho podnikania podporuje činnosti v dvoch tematických častiach:

Ciele

  • Zlepšiť prístup k mikrofinancovaniu a jeho dostupnosť pre mikropodniky a zraniteľné skupiny, ktoré chcú začať podnikať alebo rozšíriť svoje podnikanie.
  • Budovať inštitucionálne kapacity poskytovateľov mikroúverov.
  • Podporovať vytváranie sociálnych podnikov tak, že sa im najmä zjednoduší prístup k financovaniu.

Financovanie

Záruka EaSI

Zárukou EaSI sa pre poskytovateľov mikroúverov a sociálne podniky už vyčlenilo 96 mil. EUR. Vďaka tomu by poskytovatelia mikroúverov a investori do sociálnych podnikov mali mať možnosť osloviť podnikateľov, ktorí by inak neboli schopní získať financovanie vzhľadom na rizikové faktory. Komisia poverila vykonávaním záruky EaSI Európsky investičný fond.

Ak chcete požiadať o záruku EaSI (priame záruky alebo protizáruky), zareagujte na výzvu na vyjadrenie záujmu uverejnenú na webovej lokalite Európskeho investičného fondu.

Budovanie kapacít EaSI

Nástroj investičné okno EaSI na budovanie kapacít má k dispozícii rozpočet 16 mil. EUR. Cieľom nástroja je budovanie inštitucionálnych kapacít vybraných finančných sprostredkovateľov, ktorí potrebujú stabilizovať svoje podnikanie alebo rizikový kapitál na udržanie rastu a rozvoj. Investičné okno je možné využiť na kapitálové investície a vo výnimočných prípadoch ponúka úvery. Vykonávaním investičného okna EaSI na budovanie kapacít Komisia poverila Európsky investičný fond.

Ak chcete požiadať o prostriedky z investičného okna EaSI na budovanie kapacít, zareagujte na výzvu na vyjadrenie záujmu uverejnenú na webovej lokalite Európskeho investičného fondu.

Kto sa môže zapojiť do programu?

Európska komisia neposkytuje priame financovanie podnikateľom alebo sociálnym podnikom, ale vybraným poskytovateľom mikroúverov a investorom do sociálnych podnikov v EÚ umožňuje zvýšiť objem pôžičiek.

O financovanie môžu požiadať verejné a súkromné subjekty na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré poskytujú mikroúvery jednotlivcom a mikropodnikom a/alebo financujú sociálne podniky v týchto krajinách.

Zdieľať stránku