Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Sklop Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo

Sklop Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo Programa za zaposlovanje in socialne inovacije finančno podpira ukrepe na dveh tematskih področjih:

Namen

  • Povečati dostopnost in razpoložljivost mikrofinanciranja za pripadnike ranljivih skupin, ki želijo ustanoviti ali razširiti mikropodjetje oziroma poslovanje.
  • Povečati institucionalno zmogljivost ponudnikov mikrokreditov.
  • Podpreti razvoj socialnih podjetij, predvsem z večjo dostopnostjo finančnih sredstev.

Financiranje

Jamstveni instrument programa EaSI

Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) zainteresiranim ponudnikom mikrokreditov in socialnim podjetjem že ponuja jamstva v višini 96 milijonov evrov. Jamstva bodo ponudnikom mikrokreditov in vlagateljem v socialna podjetja omogočila financiranje podjetnikov, ki jih zaradi finančnega tveganja sicer ne bi mogli. Evropska komisija je za pooblaščeni subjekt, ki upravlja jamstva programa EaSI, izbrala Evropski investicijski sklad.

Za pridobitev jamstva programa EaSI (neposrednega ali posrednega) se je treba prijaviti na razpis na spletišču Evropskega investicijskega sklada.

Naložbeni instrument programa EaSI za krepitev zmogljivosti

Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) je naložbenemu instrumentu za krepitev zmogljivosti namenil 16 milijonov evrov. Namen naložb je krepitev institucionalne zmogljivosti izbranih finančnih posrednikov, ki še ne poslujejo finančno vzdržno oziroma potrebujejo tvegani kapital za svojo rast in razvoj. Financiranje je v obliki lastniškega kapitala, v izjemnih primerih v obliki posojil. Evropska komisija je za pooblaščeni subjekt, ki upravlja naložbeni instrument programa EaSI za krepitev zmogljivosti, izbrala Evropski investicijski sklad.

Za pridobitev sredstev naložbenega instrumenta programa EaSI za krepitev zmogljivosti se je treba prijaviti na razpis na spletišču Evropskega investicijskega sklada.

Instrument, ki se financira iz programa EaSI

Instrument EaSI je posojilni sklad v višini 200 milijonov evrov, ki zagotavlja nadrejena in podrejena posojila mikrofinančnim institucijam in institucijam za socialno podjetništvo, da bi ta nadalje kreditirala mikropodjetja in socialna podjetja. 

Instrument EaSI želi izboljšati dostop do finančnih sredstev za mikropodjetja, vključno s samozaposlenimi in tistimi, ki zaposlujejo ranljive osebe, ter za socialna podjetja, s čimer podpira ustvarjanje delovnih mest in socialno vključenost.

Posojilni sklad temelji na partnerstvu med EU, Evropsko investicijsko banko in Evropskim investicijskim skladom. Upravitelj sklada je Evropski investicijski sklad.

Tehnična pomoč

EaSI – tehnična pomoč na področju mikrofinanciranja

Tehnična pomoč EaSI na področju mikrofinanciranja zagotavlja podporo javnim in zasebnim finančnim posrednikom, ki delujejo v sektorju mikrofinanciranja v Evropi. Storitve zajemajo najrazličnejše dejavnosti za izboljšanje kakovosti notranjih postopkov mikrofinančnih institucij in dostopa do financiranja ter razvoj vzdržnega ekosistema za mikrofinanciranje.

Te storitve vključujejo ocenjevanje institucij, prilagojena usposabljanja, usposabljanja na področju pripravljenosti za naložbe, bonitetne ali socialne ocene (neobvezno), delavnice in študijske obiske, namensko službo za pomoč uporabnikom ter usposabljanja na področju izvajanja evropskega kodeksa pravilnega ravnanja in ocen skladnosti.

Evropski kodeks pravilnega ravnanja za ponudnike mikrokreditov  

Evropska komisija spodbuja najboljše prakse na področju mikrofinanciranja v Evropi, zato je podprla pripravo in izvajanje skupnih smernic, znanih kot evropski kodeks pravilnega ravnanja za ponudnike mikrokreditov.

Kodeks si prizadeva oblikovati smernice najboljših praks za vse deležnike v sektorju – financerje, vlagatelje, stranke, lastnike in regulatorje. Zainteresirane institucije imajo na voljo dve možnosti:

  • nebančne mikrofinančne institucije lahko pridobijo potrdilo o skladnosti s kodeksom
  • banke, ki ponujajo mikrofinanciranje, lahko sprejmejo kodeks

Zainteresirane mikrofinančne institucije s pristopom ali sprejemom kodeksa izpolnijo predpogoj za pridobitev podpore EU v okviru finančnih instrumentov EaSI.

Tehnična pomoč EaSI na področju financiranja socialnih podjetij

Tehnična pomoč EaSI na področju financiranja socialnih podjetij zagotavlja podporo javnim in zasebnim finančnim posrednikom, ki delujejo na področju financiranja socialnih podjetij v Evropi.

Storitve zajemajo različne dejavnosti za krepitev zmogljivosti ponudnikov financiranja socialnih podjetij in spodbujanje izmenjave in širjenja dobrih praks na tem področju v Evropi. Med njimi so usposabljanja, prilagojena posebnim potrebam posrednikov, usposabljanja na področju pripravljenosti za naložbe, vzajemno usposabljanje, študijski obiski in delavnice za financiranje socialnih podjetij.

Sodelovanje v programu

Evropska komisija ne financira neposredno podjetnikov in socialnih podjetij, pač pa omogoča izbranim ponudnikom mikrokreditov in vlagateljem v socialna podjetja, da povečajo svojo zmogljivost kreditiranja.

Za finančna sredstva lahko zaprosijo organizacije javnega in zasebnega sektorja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki v zgoraj navedenih državah ponujajo mikrokredite zasebnikom in mikropodjetjem oziroma vlagajo v socialna podjetja.

Povej naprej