Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Άξονας «Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του προγράμματος EaSI

Ο άξονας «Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» (MΧ/ΚE) στηρίζει δράσεις σε δύο τομείς:

Στόχοι

  • Βελτίωση της πρόσβασης σε μικροχρηματοδοτήσεις για ευάλωτες ομάδες που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, καθώς και για πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  • Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των παρόχων μικροπιστώσεων.
  • Στήριξη της ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση.

Χρηματοδότηση

Εγγύηση του προγράμματος EaSI

Μέσω της εγγύησης του προγράμματος EaSI, διατίθενται ήδη 96 εκατ. ευρώ για τους ενδιαφερόμενους παρόχους μικροπιστώσεων και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Η εγγύηση αυτή δίνει τη δυνατότητα σε παρόχους μικροπιστώσεων και σε επενδυτές κοινωνικών επιχειρήσεων να χρηματοδοτούν επιχειρηματίες οι οποίοι διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, λόγω των κινδύνων που παρουσιάζουν.  Η Επιτροπή έχει αναθέσει την εφαρμογή της εγγύησης του EaSI στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση μέσω της Εγγύησης του EaSI (απευθείας εγγύηση ή αντεγγύηση), απαντώντας σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Ανάπτυξη ικανοτήτων του EaSI

Διατίθενται 16 εκατ. ευρώ μέσω της θυρίδας επενδύσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων του EaSI.   Η θυρίδα αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας επιλεγμένων χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών που δεν είναι ακόμη βιώσιμοι ή που χρειάζονται επιχειρηματικά κεφάλαια για να στηρίξουν την οικονομική τους ανάπτυξη. Καλύπτει ίδια κεφάλαια και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δάνεια. Η Επιτροπή έχει αναθέσει την εφαρμογή της  θυρίδας επενδύσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων του EaSI στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση μέσω της θυρίδας επενδύσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων του EaSI, απαντώντας σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρηματοδοτεί απευθείας επιχειρηματίες ή κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά παρέχει τη δυνατότητα σε επιλεγμένους παρόχους μικροπιστώσεων και επενδυτές κοινωνικών επιχειρήσεων στην ΕΕ να αυξήσουν τη δανειοδοτική δραστηριότητά τους.

Οι οργανώσεις που μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς εγκατεστημένοι σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι παρέχουν μικροπιστώσεις σε μεμονωμένα άτομα και πολύ μικρές επιχειρήσεις και/ή κεφάλαια σε κοινωνικές επιχειρήσεις στις συγκεκριμένες χώρες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα