Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Άξονας «Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του προγράμματος EaSI

Ο άξονας «Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» (MΧ/ΚE) στηρίζει δράσεις σε δύο τομείς:

Στόχοι

  • Βελτίωση της πρόσβασης σε μικροχρηματοδοτήσεις για ευάλωτες ομάδες που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, καθώς και για πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  • Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των παρόχων μικροπιστώσεων.
  • Στήριξη της ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων, κυρίως με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Χρηματοδότηση

Εγγύηση του προγράμματος EaSI

Μέσω της εγγύησης του προγράμματος EaSI, διατίθενται ήδη 96 εκατ. ευρώ για τους ενδιαφερόμενους παρόχους μικροπιστώσεων και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Η εγγύηση αυτή δίνει τη δυνατότητα σε παρόχους μικροπιστώσεων και σε επενδυτές κοινωνικών επιχειρήσεων να χρηματοδοτούν επιχειρηματίες οι οποίοι διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, λόγω των κινδύνων που παρουσιάζουν. Η Επιτροπή έχει αναθέσει την εφαρμογή της εγγύησης του EaSI στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση μέσω της Εγγύησης του EaSI (απευθείας εγγύηση ή αντεγγύηση), απαντώντας σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Ανάπτυξη ικανοτήτων του EaSI

Διατίθενται 16 εκατ. ευρώ μέσω της θυρίδας επενδύσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων του EaSI. Η θυρίδα αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας επιλεγμένων χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών που δεν είναι ακόμη βιώσιμοι ή που χρειάζονται επιχειρηματικά κεφάλαια για να στηρίξουν την οικονομική τους ανάπτυξη. Καλύπτει ίδια κεφάλαια και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δάνεια. Η Επιτροπή έχει αναθέσει την εφαρμογή της θυρίδας επενδύσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων του EaSI στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση μέσω της θυρίδας επενδύσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων του EaSI, απαντώντας σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Μηχανισμός χρηματοδότησης του EaSI

Ο μηχανισμός χρηματοδότησης του EaSI είναι ένα ταμείο δανείων ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Παρέχει προνομιούχα και μειωμένης εξασφάλισης δάνεια σε ιδρύματα μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την τόνωση της παροχής δανείων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Ο μηχανισμός χρηματοδότησης του EaSI αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων και όσων απασχολούν ευάλωτα άτομα. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές στηρίζουν επίσης κοινωνικές επιχειρήσεις συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην κοινωνική ένταξη.

Το ταμείο δανείων είναι μια σύμπραξη μεταξύ της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει επιλεγεί ως διαχειριστής του ταμείου.

Τεχνική βοήθεια

Τεχνική βοήθεια του EaSI για μικροχρηματοδότηση

Η υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας του EaSI για μικροχρηματοδοτήσεις παρέχουν στήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μικροχρηματοδοτήσεων στην Ευρώπη. Οι υπηρεσίες καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των εσωτερικών διαδικασιών των ιδρυμάτων μικροχρηματοδότησης, στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μικροχρηματοδοτήσεων.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν θεσμικές αξιολογήσεις, ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα κατάρτισης, προγράμματα κατάρτισης όσον αφορά την επενδυτική ετοιμότητα, χρηματοπιστωτικές ή κοινωνικές αξιολογήσεις (προαιρετικά), εργαστήρια και επισκέψεις μελέτης, ειδική υπηρεσία υποστήριξης, καθώς και προγράμματα κατάρτισης όσον αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας και αξιολογήσεις της συμμόρφωσης.

Ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για τη χορήγηση μικροπιστώσεων  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των μικροχρηματοδοτήσεων στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός κοινού συνόλου κατευθυντήριων γραμμών που είναι γνωστές ως Ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για τη χορήγηση μικροπιστώσεων (ο κώδικας).

Στόχος του κώδικα είναι η θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για όλους τους φορείς του τομέα – χρηματοδότες, επενδυτές, πελάτες, ιδιοκτήτες και ρυθμιστικές αρχές. Υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια για τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα:

  • Τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης εκτός τραπεζικού τομέα μπορούν να αποκτούν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τον κώδικα
  • Οι τράπεζες που παρέχουν μικροχρηματοδοτήσεις μπορούν να εγκρίνουν τον κώδικα

Η υπογραφή του κώδικα ή η έγκρισή του αποτελεί προϋπόθεση για τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης που ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από τη στήριξη της ΕΕ στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων του EaSI.

Τεχνική βοήθεια του EaSI για τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων

Η τεχνική βοήθεια του EaSI για τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων παρέχει στήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Οι υπηρεσίες καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των παρόχων χρηματοδότησης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και στην προώθηση της ανταλλαγής και διάδοσης ορθών πρακτικών στην Ευρώπη για τον τομέα αυτόν. Περιλαμβάνουν κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες των διαμεσολαβητών, κατάρτιση σε θέματα επενδυτικής ετοιμότητας, κατάρτιση μεταξύ ομοτίμων, επισκέψεις μελέτης και εργαστήρια για τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρηματοδοτεί απευθείας επιχειρηματίες ή κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά παρέχει τη δυνατότητα σε επιλεγμένους παρόχους μικροπιστώσεων και επενδυτές κοινωνικών επιχειρήσεων στην ΕΕ να αυξήσουν τη δανειοδοτική δραστηριότητά τους.

Οι οργανώσεις που μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς εγκατεστημένοι σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι παρέχουν μικροπιστώσεις σε μεμονωμένα άτομα και πολύ μικρές επιχειρήσεις και/ή κεφάλαια σε κοινωνικές επιχειρήσεις στις συγκεκριμένες χώρες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα