Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap als pijler van EaSI

De pijler Microfinanciering en sociaal ondernemerschap steunt activiteiten in twee thematische sectoren:

Doelstellingen

  • De toegang tot en beschikbaarheid van microfinanciering verbeteren voor kwetsbare groepen die een bedrijf willen opzetten of laten groeien en voor micro-ondernemingen
  • De institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers opbouwen
  • De ontwikkeling van sociale ondernemingen ondersteunen, met name door een vlottere toegang tot financiering

Financiering

EaSI-garanties

Er is al 96 miljoen euro beschikbaar voor geïnteresseerde microkredietverstrekkers en investeerders in sociaal ondernemerschap via de EaSI-garantie. Deze biedt microkredietverstrekkers en investeerders in sociale ondernemingen de mogelijkheid ondernemers te steunen die zij vanwege de risico's anders geen financiering hadden kunnen geven. De Commissie heeft het Europese Investeringsfonds aangewezen als de partij die de EaSI-garantie moet uitvoeren.

EaSI-garanties (directe garanties of tegengaranties) kunnen worden aangevraagd door te reageren op een oproep tot indiening van blijken van belangstelling op de website van het Europees Investeringsfonds.

Opbouw EaSI-capaciteit

Er is 16 miljoen euro beschikbaar via het EaSI Capacity Building Investments Window. Dit moet de institutionele capaciteit opbouwen van geselecteerde financiële intermediairs die nog niet op eigen benen kunnen staan of die risicokapitaal nodig hebben voor hun groei en ontwikkeling. Het betreft deelnemingen en in uitzonderlijke gevallen ook leningen. De Commissie heeft het Europese Investeringsfonds aangewezen als de partij die het EaSI Capacity Building Investments Window moet uitvoeren.

Wie een beroep wil doen aan het EaSI Capacity Building Investments Window dient te reageren op een oproep tot indiening van blijken van belangstelling op de website van het Europees Investeringsfonds.

Financieringsinstrument van EaSI

Het financieringsinstrument van EaSI is een leningfonds van 200 miljoen euro. Het biedt microfinancieringsinstellingen en kredietverleners van sociale ondernemingen niet-achtergestelde en achtergestelde leningen om doorlening aan micro-ondernemingen en sociale ondernemingen te stimuleren. 

Het gefinancierd instrument van EaSI is bedoeld om een betere toegang tot financiering te bieden aan micro-ondernemingen, met inbegrip van zelfstandigen en ondernemingen die kwetsbare personen in dienst hebben, en sociale ondernemingen, ter ondersteuning van werkgelegenheid en sociale inclusie.

Het leningfonds is een partnerschap tussen de EU, de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds. Het Europees Investeringsfonds is als fondsbeheerder aangewezen.

Technische bijstand

Technische bijstand van EaSI voor microfinancering

De technische bijstand voor microfinanciering van EaSI biedt steun aan openbare en particuliere financiële tussenpersonen die actief zijn in de sector van de microfinanciering in Europa. De diensten bestrijken allerlei activiteiten die gericht zijn op verbetering van de interne processen van microfinancieringsinstellingen, een betere toegang tot financiering en de ontwikkeling van een duurzaam Europees microfinancieringssysteem.

Het gaat om institutionele beoordelingen, opleidingen op maat, investeringsbereidheidstraining, financiële of sociale ratings (facultatief), workshops en studiebezoeken, een specifieke helpdesk, en opleidingen en evaluaties rond de toepassing van de Europese gedragscode.

Europese gedragscode voor het verstrekken van microkrediet  

De Europese Commissie wil goede praktijken op het gebied van microfinanciering in Europa bevorderen. Daarom heeft zij het ontwerp en de uitvoering van gemeenschappelijke richtsnoeren gesteund, de Europese gedragscode voor de verstrekking van microkrediet.

De bedoeling van deze gedragscode is alle belanghebbenden in de sector (financiers, investeerders, klanten, eigenaren en regelgevers) richtsnoeren te geven voor beste werkwijzen. Er zijn twee mogelijke scenario’s voor geïnteresseerde instellingen:

  • Microfinancieringsinstellingen die geen bank zijn, kunnen een certificaat van naleving van de gedragscode krijgen
  • Banken die microfinanciering verstrekken kunnen de gedragscode goedkeuren

Aansluiting bij of goedkeuring van de gedragscode is een voorwaarde voor instellingen voor microfinanciering die geïnteresseerd zijn in EU-steun in het kader van de financiële instrumenten van de financiële instrumenten van het EaSI.

Technische bijstand van EaSI voor financiering sociale ondernemingen

De technische bijstand voor de financiering van sociale ondernemingen van EaSI biedt steun aan openbare en particuliere financiële tussenpersonen die actief zijn in de sector van de sociale ondernemingen in Europa.

De diensten bestrijken tal van activiteiten die gericht zijn op de opbouw van de capaciteit van financiers van sociale ondernemingen en op de bevordering van de uitwisseling en verspreiding van goede praktijken op dit gebied in Europa. Het gaat daarbij onder meer om opleidingen die zijn toegesneden op de specifieke behoeften van intermediairs, investeringsbereidheidstraining, peer-to-peeropleidingen, studiebezoeken en workshops.

Wie kan deelnemen?

De Europese Commissie financiert ondernemers of sociale ondernemingen niet rechtstreeks: zij stelt geselecteerde microkredietverstrekkers en investeerders in sociaal ondernemerschap in de EU in staat om meer geld uit te lenen.

Organisaties die voor financiering in aanmerking komen, zijn openbare en particuliere instanties op nationaal, regionaal of lokaal niveau die microkredieten verstrekken aan natuurlijke personen en micro-ondernemingen of in sociaal ondernemerschap investeren.

Delen