Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Legislatíva EÚ

Modernizovaná koordinácia

Modernizovaná koordinácia sa v EÚ uplatňuje od 1. mája 2010. Ide o tieto konsolidované nariadenia:

Súčasťou týchto textov sú zmeny uvedených nariadení zavedené nariadením (ES) č. 988/2009, nariadením Komisie (EÚ) č. 1244/2010, nariadením (EÚ) č. 465/2012 a nariadením Komisie (EÚ) č. 1244/2012.

Prvé ustanovenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia boli obsiahnuté v nariadeniach č. 3 a č. 4 z roku 1958. Odvtedy boli viackrát aktualizované a rozšírené.

Modernizovaná koordinácia však predstavuje prvú hĺbkovú reformu od prijatia nariadení zo 70. rokov:

Štátni príslušníci krajín, ktoré nepatria do EÚ

Od 1. januára 2011 sa nariadením (EÚ) č. 1231/2010 rozšírila pôsobnosť právnych predpisov o modernizovanej koordinácii na štátnych príslušníkov krajín nepatriacich do EÚ (štátni príslušníci tretích krajín), ktorí sa legálne zdržiavajú na území EÚ, a v cezhraničných prípadoch. Modernizované pravidlá sa takisto vzťahujú na ich rodinných príslušníkov a pozostalé osoby v prípade, že sú v EÚ.

Pravidlá sa nevzťahujú na Dánsko.

Nariadenie (EÚ) č 1231/2010 sa napríklad použije v prípade, keď štátny príslušník tretej krajiny odišiel za prácou z členského štátu EÚ, kde naďalej bývajú jeho deti, do iného členského štátu EÚ.

Švajčiarsko

Pravidlá o modernizovanej koordinácii sa uplatňujú vo vzťahu ku Švajčiarsku od 1. apríla 2012.

EHP (Európsky hospodársky priestor)

Pravidlá o modernizovanej koordinácii sa uplatňujú vo vzťahu k Nórsku, Islandu a Lichtenštajnsku (krajiny EHP) od 1. júna 2012.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku