Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Legislatíva EÚ

Modernizovaná koordinácia

Modernizovaná koordinácia sa v EÚ uplatňuje od 1. mája 2010. Ide o tieto konsolidované nariadenia:

Súčasťou týchto textov sú zmeny nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009 zavedené nariadením (ES) č. 988/2009, nariadením Komisie (EÚ) č. 1244/2010, nariadením (EÚ) č. 465/2012 a nariadením Komisie (EÚ) č. 1224/2012.

Prvé ustanovenia EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia boli obsiahnuté v nariadeniach č. 3 a 4 z roku 1958. Odvtedy boli viackrát aktualizované a rozšírené.

Modernizovaná koordinácia však predstavuje prvú hĺbkovú reformu od prijatia nariadení zo 70. rokov 20. storočia:

Štátni príslušníci tretích krajín

Od 1. januára 2011 sa nariadením (EÚ) č. 1231/2010 rozšírila platnosť pravidiel o modernizovanej koordinácii na štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ (štátni príslušníci tretích krajín), ktorí sa legálne zdržiavajú na území EÚ, ako aj v cezhraničných situáciách. Modernizované pravidlá sa takisto vzťahujú na ich rodinných príslušníkov a pozostalé osoby v prípade, že sú v EÚ.

Predmetné nariadenie sa nevzťahuje na Dánsko.

Nariadenie (EÚ) č. 1231/2010 sa napríklad použije v prípade, keď štátny príslušník tretej krajiny odišiel za prácou z krajiny EÚ, kde naďalej bývajú jeho deti, do inej krajiny EÚ.

Švajčiarsko

Pravidlá o modernizovanej koordinácii sa uplatňujú vo vzťahu ku Švajčiarsku od 1. apríla 2012.

EHP (Európsky hospodársky priestor)

Pravidlá o modernizovanej koordinácii sa uplatňujú vo vzťahu k Nórsku, Islandu a Lichtenštajnsku (krajiny EHP) od 1. júna 2012.

Spojené kráľovstvo

Pravidlá EÚ týkajúce sa koordinácie sociálneho zabezpečenia sa od 1. januára 2021 na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve už neuplatňujú. Práva osôb, na ktoré sa vzťahuje dohoda o vystúpení uzavretá medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, sú však naďalej chránené.

V prípade osôb, na ktoré sa nevzťahuje dohoda o vystúpení, sa koordinácia sociálneho zabezpečenia medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom riadi príslušným protokolom k dohode o obchode a spolupráci. Hoci tento protokol je podobný pravidlám EÚ a má komplexný rozsah pôsobnosti, nestanovuje rovnakú úroveň ochrany ako nariadenia EÚ.

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku