Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

ES tiesību akti

Sociālā nodrošinājuma koordinēšanas noteikumi

ES noteikumi par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu pastāv kopš 1958. gada, kad tika pieņemta Regula Nr. 3 un Regula Nr. 4. Tie ir daudzkārt atjaunināti un paplašināti.

Jaunākie atjauninātie noteikumi Eiropas Savienībā ir spēkā kopš 2010. gada 1. maija. To pamatā ir šādas konsolidētās regulas:

Šie teksti ietver grozījumus Regulā (EK) Nr. 883/2004 un Regulā (EK) Nr. 987/2009, kas izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 988/2009, Komisijas Regulu (ES) Nr. 1244/2010, Regulu (ES) Nr. 465/2012 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1224/2012.

Tā ir pirmā vērienīgā reforma kopš 1970. gadu regulām, kas bija spēkā vairākas desmitgades:

Lai iepazītos ar iepriekš minēto tiesību aktu pantiem un atrastu saistīto EST judikatūru, aicinām ielūkoties Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanas regulu datubāzē.

Ārpussavienības valstu pilsoņi

Kopš 2011. gada 1. janvāra Regula (ES) Nr. 1231/2010 ES sociālā nodrošinājuma koordinācijas noteikumus attiecina arī uz ārpussavienības valstu pilsoņiem (trešo valstu pilsoņiem), kuri likumīgi dzīvo Eiropas Savienībā un ir pārrobežu situācijā. Tas attiecas arī uz viņu ģimenes locekļiem un apgādību zaudējušām personām, kas dzīvo ES.

Tas neattiecas uz Dāniju.

Regula (ES) Nr. 1231/2010 būs tiesību avots, piemēram, trešās valsts pilsonim, kurš darba dēļ pārcēlies no vienas ES dalībvalsts uz citu, bet kura bērni palikuši iepriekšējā ES dalībvalstī.

Šveice

No 2012. gada 1. aprīļa ES sociālā nodrošinājuma koordinācijas noteikumi attiecas arī uz Šveici.

EEZ (Eiropas Ekonomikas zona)

No 2012. gada 1. jūnija ES sociālā nodrošinājuma koordinācijas noteikumi attiecas uz Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu (EEZ valstis).

Apvienotā Karaliste

No 2021. gada 1. janvāra ES noteikumi par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā. Tomēr joprojām tiek aizsargātas to personu tiesības, uz kurām attiecas izstāšanās līgums, kas noslēgts starp ES un Apvienoto Karalisti.

Attiecībā uz personām, uz kurām izstāšanās līgums neattiecas, sociālā nodrošinājuma koordinēšanu starp ES un Apvienoto Karalisti reglamentē attiecīgais Tirdzniecības un sadarbības nolīguma protokols. Lai gan protokols ir līdzīgs ES noteikumiem un visaptverošs, tas nedod tādu pašu aizsardzības līmeni kā ES regulas.

Eiropas Darba iestāde

2019. gada jūlijā tika izveidota Eiropas Darba iestāde, kuras mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm un Eiropas Komisijai nodrošināt, ka ES noteikumi par darbaspēka mobilitāti un sociālā nodrošinājuma koordinēšanu tiek īstenoti taisnīgi un efektīvi. Eiropas Darba iestādei ir arī svarīga loma darbaspēka mobilitātes veicināšanā un nodrošināšanā Eiropā.

Saistīti jaunumi

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: