Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

ES tiesību akti

Modernizēta koordinēšana

Kopš 2010. gada 1. maija Eiropas Savienībā ir modernizēta koordinēšana. Tās pamatā ir šādas konsolidētas regulas:

Šie teksti ietver grozījumus Regulā (EK) Nr. 883/2004 un Regulā (EK) Nr. 987/2009, kas izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 988/2009, Komisijas Regulu (ES) Nr. 1244/2010, Regulu (ES) Nr. 465/2012 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1224/2012.

ES noteikumi par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu pastāv kopš 1958. gada, kad tika pieņemta Regula Nr. 3 un Regula Nr. 4. Tie ir daudzkārt atjaunināti un paplašināti.

Tomēr modernizēta koordinēšana ir pirmā lielākā reforma kopš 1970. gadu regulām:

Ārpussavienības valstu pilsoņi

Kopš 2011. gada 1. janvāra, Regula (ES) Nr. 1231/2010 modernizētu koordinēšanu attiecina arī uz ārpussavienības valstu pilsoņiem (trešo valstu valstspiederīgajiem), kuri likumīgi dzīvo Eiropas Savienībā un atrodas pārrobežu situācijā. Tas attiecas arī uz viņu ģimenes locekļiem un apgādību zaudējušām personām, kas dzīvo ES.

Tas neattiecas uz Dāniju.

Regula (ES) Nr. 1231/2010 būs tiesību avots, piemēram, trešās valsts pilsonim, kurš darba dēļ pārcēlies no vienas ES dalībvalsts uz citu, bet kura bērni palikuši iepriekšējā ES dalībvalstī.

Šveice

No 2012. gada 1. aprīļa modernizēta koordinēšana attiecas arī uz Šveici.

EEZ (Eiropas Ekonomikas zona)

No 2012. gada 1. jūnija modernizēta koordinēšana attiecas arī uz Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu (EEZ valstis).

Apvienotā Karaliste

No 2021. gada 1. janvāra ES noteikumi par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā. Tomēr joprojām tiek aizsargātas to personu tiesības, uz kurām attiecas izstāšanās līgums, kas noslēgts starp ES un Apvienoto Karalisti.

Attiecībā uz personām, uz kurām izstāšanās līgums neattiecas, sociālā nodrošinājuma koordinēšanu starp ES un Apvienoto Karalisti reglamentē attiecīgais Tirdzniecības un sadarbības nolīguma protokols. Lai gan protokols ir līdzīgs ES noteikumiem un visaptverošs, tas nedod tādu pašu aizsardzības līmeni kā ES regulas.

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: