Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

ES tiesību akti

Modernizētā koordinēšana

Kopš 2010. gada 1. maija ES ir spēkā modernizētā koordinēšana. Tās pamatā ir šādas konsolidētās regulas:

Minētajos dokumentos ieļauti Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. 987/2009 grozījumi, kas izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 988/2009, Komisijas Regulu (ES) Nr. 1244/2010, Regulu (ES) Nr. 465/2012 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1224/2012.

ES noteikumi par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu pastāvējuši kopš 1958. gada regulām Nr. 3 un Nr. 4. Tās ir daudzreiz atjauninātas un papildinātas.

Tomēr modernizētā koordinēšana ir pirmā vērienīgā reforma kopš šādām septiņdesmito gadu regulām:

Ārpussavienības valstu pilsoņi

Kopš 2011. gada 1. janvāra ar Regulu (ES) Nr. 1231/2010 modernizētās koordinācijas noteikumi ir attiecināti arī uz ārpussavienības valstu pilsoņiem (trešo valstu pilsoņiem), kuri likumīgi dzīvo Eiropas Savienībā un ir pārrobežu situācijā. Šo personu ģimenes locekļi un tuvinieki šo personu nāves gadījumā arī ir sociāli apdrošināti, ja viņi dzīvo ES.

Minētais neattiecas uz Dāniju.

Regulā (ES) Nr. 1231/2010 ir paredzēts, kādas tiesības ir trešās valsts pilsonim, kurš darba dēļ pārcēlies no vienas ES dalībvalsts uz citu, bet kura bērni palikuši iepriekšējā ES dalībvalstī.

Šveice

No 2012. gada 1. aprīļa modernizētā koordinācija attiecas arī uz Šveici.

EEZ (Eiropas Ekonomikas zona)

Kopš 2012. gada 1. jūnija modernizētā koordinācija attiecas uz Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu.

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: