Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

ES teisės aktai

Reglamentai dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo

ES nuostatos dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nustatytos 1958 m. reglamentais Nr. 3 ir Nr. 4. Jos buvo daug kartų atnaujintos ir papildytos.

Naujausios pataisos ES įsigaliojo 2010 m. gegužės 1 d. Jos buvo padarytos šiais konsoliduotaisiais reglamentais:

Į šiuos tekstus įtraukti Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 pakeitimai, padaryti Reglamentu (EB) Nr. 988/2009, Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1244/2010, Reglamentu (ES) Nr. 465/2012 ir Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1224/2012.

Tai pirmoji didelė reforma nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio reglamentų, kurie galiojo keletą dešimtmečių:

Su minėtų teisės aktų straipsniais ir susijusia ESTT praktika galima susipažinti Reglamentų dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo duomenų bazėje.

ES nepriklausančių šalių piliečiai

2011 m. sausio 1 d. Reglamentu (ES) Nr. 1231/2010 ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisyklės pradėtos taikyti ir ES nepriklausančių šalių (trečiųjų šalių) piliečiams, teisėtai gyvenantiems ES ir esant tarpvalstybinėmis aplinkybėmis. Jos taip pat taikomos jų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems asmenims, jei jie yra ES.

Reglamentas netaikomas Danijai.

Reglamentu (ES) Nr. 1231/2010 remiamasi, pavyzdžiui, tokiais atvejais, kai trečiosios šalies pilietis vyksta dirbti į vieną ES šalį, o jo vaikai pasilieka kitoje ES šalyje.

Šveicarija

ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisyklės Šveicarijai taikomos nuo 2012 m. balandžio 1 d.

EEE (Europos ekonominė erdvė)

Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui (EEE šalims) ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisyklės taikomos nuo 2012 m. birželio 1 d.

Jungtinė Karalystė

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės nebetaikomos. Tačiau asmenų, kuriems taikomas ES ir Jungtinės Karalystės sudarytas Susitarimas dėl išstojimo, teisės ir toliau saugomos.

Asmenims, kuriems Susitarimas dėl išstojimo netaikomas, ES ir Jungtinės Karalystės socialinės apsaugos koordinavimas reglamentuojamas atitinkamu Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo protokolu Nors protokolas panašus į ES taisykles ir jo apimtis visapusiška, jame nenumatytas toks pat apsaugos lygis kaip ES reglamentuose.

Europos darbo institucija (EDI)

Siekiant padėti valstybėms narėms ir Europos Komisijai užtikrinti, kad būtų sąžiningai ir veiksmingai laikomasi ES darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo taisyklių, 2019 m. liepos mėn. įsteigta Europos darbo institucija (EDI). EDI taip pat atlieka svarbų vaidmenį lengvinant ir užtikrinant veiksmingą darbo jėgos judumą Europoje.

Susijusios naujienos

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį