ES ir Jungtinės Karalystės sudarytame prekybos ir bendradarbiavimo susitarime nustatytos lengvatinės sąlygos tokiose srityse kaip prekyba prekėmis ir paslaugomis, skaitmeninė prekyba, intelektinė nuosavybė, viešieji pirkimai, aviacija ir kelių transportas, energetika, žuvininkystė, socialinės apsaugos koordinavimas, teisėsaugos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose, teminis bendradarbiavimas ir dalyvavimas Sąjungos programose. Jis grindžiamas nuostatomis, kuriomis užtikrinamos vienodos sąlygos ir pagarba pagrindinėms teisėms.

Nors Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas jokiu būdu neatitiks ekonominės integracijos lygio buvusio tuo metu, kai Jungtinė Karalystė buvo ES valstybė narė, jo nuostatos viršija tradicinių laisvosios prekybos susitarimų nuostatas ir yra tvirtas pagrindas mūsų ilgalaikei draugystei ir bendradarbiavimui išsaugoti.

Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas buvo pasirašytas 2020 m. gruodžio 30 d., pradėtas laikinai taikyti nuo 2021 m. sausio 1 d., o įsigaliojo 2021 m. gegužės 1 d.

ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą sudaro

Susitarimas netaikomas bendradarbiavimui užsienio politikos, išorės saugumo ir gynybos srityse, nes Jungtinė Karalystė nenorėjo įtraukti šio klausimo į derybas. Todėl nuo 2021 m. sausio mėn. Jungtinė Karalystė ir ES neturi bendrų užsienio politikos problemų sprendimų, pavyzdžiui, dėl sankcijų taikymo trečiųjų šalių piliečiams ar ekonomikai, rengimo ir koordinavimo sistemos.

Be to, Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas neapima sprendimų, susijusių su finansinių paslaugų lygiavertiškumu, Jungtinės Karalystės duomenų apsaugos režimo tinkamumu arba Jungtinės Karalystės sanitarinio ir fitosanitarinio režimo vertinimu, siekiant ją įtraukti į sąrašą kaip trečiąją šalį, kuriai leidžiama eksportuoti maisto produktus į ES. Tai, iš tiesų, vienašaliai ES sprendimai, dėl kurių nesiderama.

Laisvosios prekybos susitarimas

Nauja ekonominė ir socialinė partnerystė su Jungtine Karalyste

Susitarimas apima ne tik prekybą prekėmis ir paslaugomis, bet ir įvairias kitas ES interesų sritis, pavyzdžiui, investicijas, konkurenciją, valstybės pagalbą, mokesčių skaidrumą, oro ir kelių transportą, energetiką ir tvarumą, žuvininkystę, duomenų apsaugą ir socialinės apsaugos koordinavimą.

  • Jame numatyta taikyti nulinius tarifus ir nulines kvotas visoms prekėms, kurios atitinka taikytinas kilmės taisykles.
  • Abi šalys įsipareigojo sudaryti vienodas veiklos sąlygas, toliau užtikrindamos aukšto lygio apsaugą tokiose srityse kaip aplinkos apsauga, kova su klimato kaita ir anglies dioksido apmokestinimas, socialinės ir darbo teisės, mokesčių skaidrumas ir valstybės pagalba, taikydamos veiksmingą vidaus vykdymo užtikrinimą, privalomąjį ginčų sprendimo mechanizmą ir galimybę abiem šalims imtis teisių gynimo priemonių.
  • ES ir Jungtinė Karalystė susitarė dėl naujos sistemos, skirtos bendram žuvų išteklių valdymui ES ir Jungtinės Karalystės vandenyse. Jungtinė Karalystė galės toliau plėtoti savo žvejybą, bet kartu bus išsaugoma Europos žvejų bendruomenių veikla ir pragyvenimo šaltiniai bei tausojami gamtos ištekliai.
  • Transporto sričiai skirtose Susitarimo nuostatose numatytas nuolatinis ir tvarus oro, kelių, geležinkelių ir jūrų susisiekimas, nors patekimas į rinką bus labiau suvaržytas nei siūloma bendrojoje rinkoje. Susitarimo nuostatomis užtikrinama, kad ES ir Jungtinės Karalystės paslaugų teikėjai konkuruotų vienodomis sąlygomis ir nebūtų pažeidžiamos keleivių ir darbuotojų teisės bei nesumažėtų transporto sauga.
  • Dėl energetikos Susitarimu nustatomas naujas prekybos ir tarpusavio jungčių modelis, užtikrintas atviros ir sąžiningos konkurencijos garantijomis, be kita ko, dėl veiklai jūroje taikomų saugos standartų ir atsinaujinančiosios energijos gamybos.
  • Socialinės apsaugos koordinavimo srityje Susitarimu siekiama užtikrinti ES piliečių ir Jungtinės Karalystės piliečių teises. Tai taikoma ES piliečiams, dirbantiems Jungtinėje Karalystėje, keliaujantiems ar persikeliantiems į ją, ir Jungtinės Karalystės piliečiams, dirbantiems ES, keliaujantiems ar persikeliantiems į ES po 2021 m. sausio 1 d.
  • Susitarimu Jungtinei Karalystei taip pat sudaromos sąlygos toliau dalyvauti keliose pavyzdinėse 2021–2027 m. laikotarpio ES programose (su sąlyga, kad Jungtinė Karalystė finansiškai prisidės prie ES biudžeto), pavyzdžiui, programoje „Europos horizontas“.

Daugiau informacijos

Nauja partnerystė mūsų piliečių saugumui užtikrinti

Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu nustatoma nauja teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose ir civilinėse bylose sistema. Jame pripažįstamas tvirto nacionalinių policijos ir teisminių institucijų bendradarbiavimo, ypač kovojant su tarpvalstybiniu nusikalstamumu bei terorizmu ir vykdant baudžiamąjį persekiojimą, poreikis.

Susitarimu sukuriami nauji operatyviniai pajėgumai, atsižvelgiant į tai, kad Jungtinė Karalystė, būdama už Šengeno erdvės ribų esanti ES nepriklausanti šalis, neturės tokios pat infrastruktūros kaip anksčiau. Bendradarbiavimas saugumo srityje gali būti sustabdytas, jei Jungtinė Karalystė pažeis savo įsipareigojimus toliau laikytis Europos žmogaus teisių konvencijos ir užtikrinti jos vykdymą šalies viduje.

Horizontalusis susitarimas dėl valdymo

Sistema ilgalaikiams santykiams

Siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą įmonėms, vartotojams ir piliečiams, atskirame skyriuje dėl valdymo paaiškinama, kaip Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas bus taikomas ir kontroliuojamas. Juo taip pat įsteigiama Jungtinė partnerystės taryba, kuri užtikrins, kad Susitarimas būtų tinkamai taikomas ir aiškinamas, ir kurioje bus aptariami visi iškilę klausimai.

Privalomaisiais vykdymo užtikrinimo ir ginčų sprendimo mechanizmais bus garantuojama, kad būtų gerbiamos įmonių, vartotojų ir asmenų teisės. Tai reiškia, kad ES ir Jungtinėje Karalystėje įmonės konkuruos vienodomis sąlygomis ir bus užkertamas kelias bet kuriai iš šalių pasinaudoti savo reguliavimo autonomija tam, kad būtų teikiamos nesąžiningos subsidijos arba iškraipoma konkurencija. Susitarime numatyta galimybė priimti perbalansavimo, taisomąsias, kompensacines ir apsaugos priemones.

Abi šalys gali imtis atsakomųjų veiksmų įvairiuose sektoriuose, jei Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas būtų pažeistas. Šių atsakomųjų įvairiems sektoriams taikomų veiksmų bus galima imtis visose ekonominės partnerystės srityse. Tai atvejais, kai Šalis nevykdo savo įsipareigojimų, bendradarbiavimui teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo srityje taikomos specialios sustabdymo sąlygos.

Kvietimas teikti paraiškas. Ginčų sprendimo veikla pagal ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą

 

ParsisiųsdintiPDF - 423.1 KB

Skundai

Siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungos piliečiai ir įmonės galėtų visapusiškai pasinaudoti šiuo susitarimu, labai svarbu stebėti, kaip taikomas Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas su Jungtine Karalyste. Ar turite skundų dėl to, kaip Jungtinė Karalystė įgyvendina Susitarimą? Atsakykite į kelis paprastus klausimus ir nusiųsime Jūsų skundą atitinkamai Komisijos tarnybai.

 

 

Skundo pateikimas

Jei turite skundą dėl to, kaip Europos Sąjungos valstybė narė įgyvendina Susitarimą, naudokite skundo formą dėl Sąjungos teisės pažeidimo.

 

 

Medžiaga žiniasklaidai

ParsisiųsdintiPDF - 1.2 MB