Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

ELi õigusaktid

Ajakohastatud koordineerimine

Ajakohastatud koordineerimist kohaldatakse ELis alates 1. maist 2010. See hõlmab järgmisi konsolideeritud määrusi:

Asjaomased tekstid sisaldavad muudatusi, mida on määrusesse (EÜ) nr 883/2004 ja määrusesse (EÜ) nr 987/2009 tehtud määrusega (EÜ) nr 988/2009, komisjoni määrusega (EL) nr 1244/2010, määrusega (EL) nr 465/2012 ja komisjoni määrusega (EL) nr 1224/2012.

ELi sätted sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta on olemas olnud alates 1958. aasta määrustest nr 3 ja 4. Neid on mitmeid kordi ajakohastatud ja nende reguleerimisala laiendatud.

Ajakohastatud koordineerimine on aga esimene suur reform pärast järgmisi 1970. aastatest pärinevaid määrusi:

ELi mittekuuluvate riikide kodanikud

Alates 1. jaanuarist 2011 laiendati määrusega (EL) nr 1231/2010 ajakohastatud koordineerimist ELis seaduslikult elavatele ELi mittekuuluvate riikide kodanikele (nn kolmandate riikide kodanikele), kelle olukord on seotud mitme liikmesriigiga. Kindlustatud on ka nende pereliikmed ja nende ülalpidamisel olevad isikud, kui nad on ELis.

Seda ei kohaldata Taani.

Määrust (EL) nr 1231/2010 kohaldatakse näiteks siis, kui kolmanda riigi kodanik asub tööasjus elama ühest ELi liikmesriigist teise, kuid tema lapsed jäävad maha esialgsesse ELi liikmesriiki.

Šveits

Šveitsi puhul kohaldatakse ajakohastatud koordineerimist alates 1. aprillist 2012.

EMP (Euroopa Majanduspiirkond)

Norra, Islandi ja Liechtensteini (EMP riigid) puhul kohaldatakse ajakohastatud koordineerimist alates 1. juunist 2012.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte