Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

ELi õigusaktid

Sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitlevad määrused

ELi sätted sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta on olemas alates 1958. aastast määruste nr 3 ja 4 näol. Neid on korduvalt ajakohastatud ja nende reguleerimisala laiendatud.

Viimane läbivaatamine kehtib ELis alates 1. maist 2010. See hõlmab järgmisi konsolideeritud määrusi:

Asjaomased tekstid sisaldavad muudatusi, mida on määrusesse (EÜ) nr 883/2004 ja määrusesse (EÜ) nr 987/2009 tehtud määrusega (EÜ) nr 988/2009, komisjoni määrusega (EL) nr 1244/2010, määrusega (EL) nr 465/2012 ja komisjoni määrusega (EL) nr 1224/2012.

Tegemist on esimese ulatusliku reformiga pärast seda, kui mitme aastakümne jooksul oli kohaldatud 1970. aastatest pärinevaid järgmisi määrusi:

Selleks et vaadata läbi eespool nimetatud õigusaktide artiklid ja tutvuda sellega seotud Euroopa Liidu Kohtu praktikaga, võite sirvida sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitlevate määruste andmebaasi.

ELi mittekuuluvate riikide kodanikud

Alates 1. jaanuarist 2011 laiendati määrusega (EL) nr 1231/2010 ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirju ka nendele kolmandate riikide kodanikele, kes elavad seaduslikult ELis ja kelle puhul on tegemist piiriülese olukorraga. Samuti on kindlustatud nende pereliikmed ja ülalpidamisel olevad isikud, kui nad on ELis.

Määrust ei kohaldata Taani suhtes.

Määrust (EL) nr 1231/2010 kohaldatakse näiteks siis, kui kolmanda riigi kodanik asub tööasjus elama ühest ELi liikmesriigist teise, kuid tema lapsed jäävad maha esialgsesse ELi liikmesriiki.

Šveits

ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirju kohaldatakse Šveitsi suhtes alates 1. aprillist 2012.

EMP (Euroopa Majanduspiirkond)

ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirju kohaldatakse Norra, Islandi ja Liechtensteini (EMP riigid) suhtes alates 1. juunist 2012.

Ühendkuningriik

Sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitlevaid ELi õigusnorme ei kohaldata enam Ühendkuningriigi suhtes ega Ühendkuningriigis alates 1. jaanuarist 2021. ELi ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud väljaastumislepinguga hõlmatud isikute õigused on jätkuvalt kaitstud.

Isikute puhul, keda väljaastumisleping ei hõlma, reguleeritakse sotsiaalkindlustuse koordineerimist ELi ja Ühendkuningriigi vahel kaubandus- ja koostöölepingu asjakohase protokolliga. Kuigi protokolliga kehtestatud eeskirjad ja protokolli reguleerimisala on ELi õigusnormidega sarnased, ei ole protokolliga tagatud kaitsetase võrdne ELi määrusega kehtestatud kaitsetasemega.

Euroopa Tööjõuamet (ELA)

2019. aasta juulis loodi Euroopa Tööjõuamet (ELA), et aidata liikmesriikidel ja Euroopa Komisjonil tagada tööjõu liikuvust ja sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitlevate ELi eeskirjade õiglane ja tõhus jõustamine. Euroopa Tööjõuametil on oluline roll ka tööjõu tõhusa liikuvuse hõlbustamisel ja tagamisel Euroopas.

Seotud uudised

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte