Заетост, социални въпроси и приобщаване

законодателството на ЕС

Модернизирана координация

Модернизираната координация е в сила в ЕС от 1 май 2010 г. Тя включва следните консолидирани регламенти:

Тези текстове включват измененията на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, извършени с Регламент (ЕО) № 988/2009, Регламент (ЕС) № 1244/2010 на Комисията, Регламент (ЕС) № 465/2012 и Регламент (ЕС) № 1224/2012 на Комисията.

Разпоредбите на ЕС относно координацията на системите за социална сигурност съществуват още от времето на регламенти 3 и 4 от 1958 г. Те са актуализирани и допълвани многократно.

Модернизираната координация обаче е първата крупна реформа след регламентите през 70-те години на ХХ век:

Граждани на страни извън ЕС

От 1 януари 2011 г. Регламент (ЕС) № 1231/2010 включва в обхвата на модернизираната координация и гражданите на страни извън ЕС (граждани на трети страни), които пребивават законно в Съюза или са в трансгранично положение. Правилата важат и за членовете на техните семейства и за техните преживели лица, ако те са в ЕС.

Това не важи за Дания.

От Регламент (ЕС) № 1231/2010 ще произтичат права например, когато гражданин на трета страна се е преместил да работи от една страна от ЕС в друга, но децата му са останали в първата страна членка.

Швейцария

Модернизираната координация е в сила в Швейцария от 1 април 2012 г.

Европейско икономическо пространство (ЕИП)

Модернизираната координация е в сила в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн (страни от ЕИП) от 1 юни 2012 г.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница