Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Η νομοθεσία της ΕΕ

Εκσυγχρονισμένος συντονισμός

Ο εκσυγχρονισμένος συντονισμός εφαρμόζεται στην ΕΕ από την 1η Μαΐου 2010 και περιλαμβάνει τους ακόλουθους ενοποιημένους κανονισμούς:

Τα κείμενα αυτά περιλαμβάνουν τις τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 οι οποίες εισήχθησαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 988/2009, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1244/2010 της Επιτροπής, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 465/2012 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1224/2012 της Επιτροπής.

Κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης υπάρχουν ήδη από την έκδοση των κανονισμών αριθ. 3 και 4 του 1958, και έχουν επικαιροποιηθεί και επεκταθεί πολλές φορές.

Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμένος συντονισμός είναι η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση που έγινε μετά τους κανονισμούς του 1970:

Υπήκοοι τρίτων χωρών

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 επέκτεινε τον εκσυγχρονισμένο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ (υπηκόους τρίτων χωρών) που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ και τελούν υπό διασυνοριακό καθεστώς. Τα μέλη της οικογένειάς τους και οι επιζώντες τους καλύπτονται επίσης από τους εν λόγω κανόνες εφόσον κατοικούν εντός της ΕΕ.

Ο συντονισμός δεν ισχύει στη Δανία.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 προβλέπει τα δικαιώματα που ισχύουν, π.χ., στην περίπτωση υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος μετακόμισε από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη για λόγους εργασίας, αλλά τα παιδιά του παρέμειναν στην προηγούμενη χώρα της ΕΕ.

Ελβετία

Ο εκσυγχρονισμένος συντονισμός ισχύει για την Ελβετία από την 1η Απριλίου 2012.

ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος)

Ο εκσυγχρονισμένος συντονισμός ισχύει στη Νορβηγία, στην Ισλανδία και στο Λιχτενστάιν (χώρες ΕΟΧ) από την 1η Ιουνίου 2012.

Ηνωμένο Βασίλειο

Οι κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης δεν ισχύουν πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ωστόσο, τα δικαιώματα των προσώπων που καλύπτονται από τη συμφωνία αποχώρησης, η οποία συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, εξακολουθούν να προστατεύονται.

Για τα πρόσωπα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία αποχώρησης, ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου ρυθμίζεται από το σχετικό πρωτόκολλο της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας. Το πρωτόκολλο, παρόλο που είναι παρόμοιο με τους κανόνες της ΕΕ και διαθέτει ολοκληρωμένο πεδίο εφαρμογής, δεν προβλέπει το ίδιο επίπεδο προστασίας με τους κανονισμούς της ΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα