Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου που συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου καθορίζει προτιμησιακές ρυθμίσεις σε τομείς όπως το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, το ψηφιακό εμπόριο, η διανοητική ιδιοκτησία, οι δημόσιες συμβάσεις, οι αεροπορικές και οδικές μεταφορές, η ενέργεια, η αλιεία, ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης, η επιβολή του νόμου και η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, η θεματική συνεργασία και η συμμετοχή σε προγράμματα της Ένωσης. Στηρίζεται σε διατάξεις που διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού και σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Αν και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει το επίπεδο της οικονομικής ολοκλήρωσης που υπήρχε ενόσω το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν κράτος μέλος της ΕΕ, η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας υπερβαίνει τις παραδοσιακές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και παρέχει μια στέρεη βάση για τη διατήρηση της μακροχρόνιας φιλίας και συνεργασίας μας.

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας υπεγράφη στις 30 Δεκεμβρίου 2020, εφαρμόστηκε προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2021 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2021.

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου αποτελείται από

Η συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της εξωτερικής ασφάλειας και της άμυνας δεν καλύπτεται από τη συμφωνία, επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλησε να διαπραγματευθεί τα θέματα αυτά. Ως εκ τούτου, από την 1η Ιανουαρίου 2021, δεν ισχύει κανένα πλαίσιο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ για την ανάπτυξη και τον συντονισμό κοινών αντιδράσεων σε προκλήσεις εξωτερικής πολιτικής, για παράδειγμα, όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων σε υπηκόους ή οικονομίες τρίτων χωρών.

Επιπλέον, η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας δεν καλύπτει αποφάσεις σχετικά με την ισοδυναμία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, την επάρκεια του καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, ή την αξιολόγηση του υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού καθεστώτος του για τον σκοπό της καταχώρισής του ως τρίτης χώρας από την οποία επιτρέπεται η εξαγωγή τροφίμων προς την ΕΕ. Πράγματι, πρόκειται για μονομερείς αποφάσεις της ΕΕ και δεν υπόκεινται σε διαπραγμάτευση.

Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών

Μια νέα οικονομική και κοινωνική εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο

Η συμφωνία καλύπτει όχι μόνο το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και ευρύ φάσμα άλλων τομέων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΕΕ, όπως οι επενδύσεις, ο ανταγωνισμός, οι κρατικές ενισχύσεις, η φορολογική διαφάνεια, οι αεροπορικές και οδικές μεταφορές, η ενέργεια και η βιωσιμότητα, η αλιεία, η προστασία των δεδομένων και ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

  • Προβλέπει μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις για όλα τα εμπορεύματα που πληρούν τους κατάλληλους κανόνες καταγωγής.
  • Αμφότερα τα Μέρη έχουν δεσμευτεί να διασφαλίσουν στιβαρούς ισότιμους όρους ανταγωνισμού, διατηρώντας υψηλά επίπεδα προστασίας σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η τιμολόγηση των ανθρακούχων εκπομπών, τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, η φορολογική διαφάνεια και οι κρατικές ενισχύσεις, με αποτελεσματική επιβολή, σε εγχώριο επίπεδο, έναν δεσμευτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών και τη δυνατότητα και των δύο Μερών να λάβουν διορθωτικά μέτρα.
  • Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν σχετικά με νέο πλαίσιο για την κοινή διαχείριση των αποθεμάτων αλιευμάτων στα ύδατα της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω τις βρετανικές αλιευτικές δραστηριότητες, ενώ θα διαφυλαχθούν οι δραστηριότητες και τα μέσα βιοπορισμού των ευρωπαϊκών αλιευτικών κοινοτήτων και θα διατηρηθούν οι φυσικοί πόροι.
  • Όσον αφορά τις μεταφορές, η συμφωνία προβλέπει συνεχή και βιώσιμη αεροπορική, οδική, σιδηροδρομική και θαλάσσια συνδεσιμότητα, αν και η πρόσβαση στις αγορές υπολείπεται αυτής που προσφέρει η ενιαία αγορά. Η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις που διασφαλίζουν τον επί ίσοις όροις ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, έτσι ώστε να μην υπονομεύονται τα δικαιώματα των επιβατών, τα δικαιώματα των εργαζομένων και η ασφάλεια των μεταφορών.
  • Όσον αφορά την ενέργεια, η συμφωνία προβλέπει νέο μοντέλο συναλλαγών και διασυνδεσιμότητας, με εγγυήσεις για ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα πρότυπα ασφάλειας για τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις, και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
  • Όσον αφορά τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, η συμφωνία αποσκοπεί στη διασφάλιση ορισμένων δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο τομέας αυτός αφορά πολίτες της ΕΕ που εργάζονται, ταξιδεύουν ή μετακομίζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που εργάζονται, ταξιδεύουν ή μετακομίζουν στην ΕΕ μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.
  • Τέλος, η συμφωνία παρέχει στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δυνατότητα να συνεχίσει να συμμετέχει σε ορισμένα εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 (εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο καταβάλει χρηματοδοτική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ), όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Περισσότερες πληροφορίες:

Μια νέα εταιρική σχέση για την ασφάλεια των πολιτών μας

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας θεσπίζει νέο πλαίσιο για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου και για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές και αστικές υποθέσεις. Αναγνωρίζει την ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αστυνομικών και δικαστικών αρχών, ιδίως για την καταπολέμηση και τη δίωξη του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Με τη συμφωνία δημιουργούνται νέες επιχειρησιακές δυνατότητες, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ως τρίτη χώρα, εκτός του χώρου Σένγκεν, δεν θα διαθέτει τις ίδιες δομές όπως πριν. Η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μπορεί να ανασταλεί σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο παραβιάσει τη δέσμευσή του για συνεχή τήρηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και για την επιβολή της σε εγχώριο επίπεδο.

Οριζόντια συμφωνία σχετικά με τη διακυβέρνηση

Ένα πλαίσιο που αντέχει στον χρόνο

Για να παρέχεται η μέγιστη ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τους πολίτες, ένα ειδικό κεφάλαιο για τη διακυβέρνηση αποσαφηνίζει τον τρόπο λειτουργίας και ελέγχου της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας. Θεσπίζεται επίσης κοινό συμβούλιο εταιρικής σχέσης, το οποίο θα διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή και ερμηνεία της συμφωνίας και στο οποίο θα συζητούνται όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν.

Δεσμευτικοί μηχανισμοί επιβολής και επίλυσης διαφορών θα διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των επιχειρήσεων, των καταναλωτών και των ιδιωτών. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις, καθώς και ότι θα αποφεύγεται το ενδεχόμενο οποιοδήποτε από τα μέρη να χρησιμοποιεί την κανονιστική αυτονομία του για να χορηγεί αθέμιτες επιδοτήσεις ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης μέτρων επανεξισορρόπησης, διορθωτικών μέτρων, αντισταθμιστικών μέτρων και μέτρων διασφάλισης.

Και τα δύο Μέρη μπορούν να προβαίνουν σε διατομεακά αντίμετρα σε περίπτωση παραβιάσεων της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας. Αυτή η δυνατότητα λήψης διατομεακών αντιμέτρων ισχύει για όλους τους τομείς της οικονομικής εταιρικής σχέσης. Ειδικές ρήτρες αναστολής εφαρμόζονται στη συνεργασία για την επιβολή του νόμου και τη δικαστική συνεργασία σε περίπτωση που ένα Μέρος αθετήσει τις υποχρεώσεις του.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων: δραστηριότητες επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου

 

ΤηλεφόρτωσηPDF - 423.1 KB

Καταγγελίες

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επωφελούνται πλήρως από αυτήν. Έχετε να κάνετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζει τη συμφωνία; Απαντήστε σε ορισμένες απλές ερωτήσεις και θα διαβιβάσουμε την καταγγελία σας στην αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής.

 

 

Υποβολή καταγγελίας

Για καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει τη συμφωνία, χρησιμοποιήστε το έντυπο καταγγελίας για παραβίαση του δικαίου της Ένωσης.

 

 

Υλικό για τον Τύπο

ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.1 MB