Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ειδικές πληροφορίες

Η ενότητα αυτή παρέχει ειδικές πληροφορίες σε όσους ασχολούνται με τους κανόνες συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, π.χ. φορείς κοινωνικής ασφάλισης, δικηγόροι, δικαστές, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι εμπειρογνώμονες σε αυτόν τον τομέα.

Περιλαμβάνει τα εξής:

 • Νομοθεσία και συμφωνίες της ΕΕ
  Επισκόπηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των συμφωνιών της με τρίτες χώρες. Παρέχονται σύνδεσμοι για τηλεφόρτωση κανονισμών και πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες.
 • Επίσημα έγγραφα
  Επικαιροποιημένες εκδόσεις δομημένων ηλεκτρονικών εγγράφων (ΔΗΕ) και φορητών εγγράφων, καθώς και όλες οι αποφάσεις, συστάσεις και άλλα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τη Διοικητική Επιτροπή για τον Συντονισμό της Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • EESSI
  Επισκόπηση του συστήματος Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση. Πρόσβαση σε τεχνικά και άλλα χρήσιμα έγγραφα και δυνατότητα τηλεφόρτωσης λογισμικού.
 • Το Δίκτυο Κινητικότητας νομικών και στατιστικών εμπειρογνωμόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης είναι ένα δίκτυο ανεξάρτητων νομικών και στατιστικών εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με τα θέματα αυτά.  Παρέχει στην Επιτροπή εμπειρογνωμοσύνη σε νομικά και στατιστικά θέματα μέσω εκθέσεων και ad hoc αναλυτικής στήριξης. Το Δίκτυο αποτελείται από δύο τμήματα:
 • Χρηματοδότηση
  Παρουσίαση του νέου χρηματοδοτικού μέσου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη των διακρατικών δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση της συνεργασίας και της πληροφόρησης για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης.
 • MISSOC
  Παρουσίαση του Συστήματος Αμοιβαίας Πληροφόρησης για την Κοινωνική προστασία (MISSOC) και παροχή πρόσβασης σε λεπτομερή και συγκρίσιμα στοιχεία που επικαιροποιούνται σε τακτά διαστήματα σχετικά με τα εθνικά συστήματα κοινωνικής προστασίας.
 • Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της απάτης και των σφαλμάτων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί ένα έργο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών σημείων επαφής και άλλων δημόσιων λειτουργών με στόχο την καταπολέμηση της απάτης και των σφαλμάτων κατά τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή πλατφόρμα συζήτησης. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται δωρεάν σε δημόσιους υπαλλήλους και σε υπαλλήλους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που είναι αρμόδιοι για τον διασυνοριακό συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα