Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Erialane teave

Käesolev rubriik on loodud selleks, et pakkuda erialast teavet inimestele, kes töötavad sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjadega. Nendeks on näiteks sotsiaalkindlustusasutused, juristid, kohtunikud, sotsiaalpartnerid ning muud eksperdid.

See sisaldab järgmist teavet:

 • ELi õigusakte ja lepinguid
  Käesolevas rubriigis esitatakse ülevaade ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjade ning ELi kolmandate riikidega sõlmitud lepingute kohta. Selles on lingid määruste allalaadimiseks ning täiendava teabe leidmiseks.
 • Ametlikud dokumendid
  Antakse juurdepääs struktureeritud elektrooniliste dokumentide ja porditavate dokumentide ajakohastatud versioonidele, samuti ka kõikidele otsustele, soovitustele ning muudele sotsiaalkindlustuse koordineerimise halduskomisjoni poolt heaks kiidetud dokumentidele.
 • EESSI
 • Antakse ülevaade sotsiaalkindlustuse teabesüsteemi elektroonilisest vahetusest. Hõlmab juurdepääsu tehnilistele ja muudele kasulikele dokumentidele ning allalaetavale tarkvarale.
 • Õigus- ja statistikaekspertide liikuvusvõrk töötajate vaba liikumise ning sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas on sõltumatute õigus- ja statistikaekspertide võrgustik asjaomastes küsimustes. Komisjon saab võrgustiku õigus- ja statistikaekspertidelt aruandeid ning analüütilist tuge. Võrgustik koosneb kahest osast:
 • ELi rahaline abi
  Esitatakse Euroopa Komisjoni rahastatav uus instrument selliste riigiüleste meetmete toetamiseks, mis edendavad koostööd ja teabevahetust sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas.
 • MISSOC
  Tutvustatakse vastastikust sotsiaalkaitsealast infosüsteemi (MISSOC) ning esitatakse juurdepääs selle üksikasjalikule, võrreldavale ning korrapäraselt ajakohastatavale teabele riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide kohta.
 • Piiriüleste sotsiaalkindlustuspettuste ja -vigade vastase võitluse Euroopa platvorm
  Euroopa Komisjon on rahastanud projekti, mille eesmärk on tihendada riiklike kontaktpunktide ja teiste ametnike vahelist koostööd pettuste ja vigade vastu võitlemisel ELi sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise valdkonnas. Projekti raames loodi ka veebipõhine aruteluplatvorm. Juurdepääs veebiplatvormile on tasuta neile ametnikele ja pädevate sotsiaalkindlustusasutuste töötajatele, kes vastutavad sotsiaalkindlustussüsteemide piiriülese koordineerimise eest.

Jaga seda lehte