Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI)

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je jedným z hlavných finančných zdrojov EÚ na vykonávanie záruky pre mladých ľudí. Cieľom iniciatívy bolo poskytnúť dodatočnú podporu mladým ľuďom žijúcim v regiónoch, kde nezamestnanosť mladých v roku 2012 presiahla úroveň 25 %. V roku 2017 bola doplnená o regióny, kde nezamestnanosť mladých presiahla úroveň 25 % aj v roku 2016.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa zameriava výhradne na mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy vrátane dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí alebo tých, ktorí nie sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie. Tým sa zabezpečí, aby sa cielená podpora dostala do tých oblastí Európy, kde sú problémy mladých ľudí najvýraznejšie. V rámci YEI sa zvyčajne podporuje:

  • absolventská prax,
  • stáže,
  • pracovné miesta,
  • ďalšie vzdelávanie na zvýšenie kvalifikácie.

Iniciatíva podporuje aj uplatňovanie záruky pre mladých ľudí. V rámci záruky pre mladých ľudí by členské štáty mali uskutočniť opatrenia, ktorými zabezpečia, aby mladí ľudia do 25 rokov dostali do štyroch mesiacov od ukončenia štúdia alebo od chvíle, keď prišli o zamestnanie, kvalitnú ponuku práce, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí dopĺňa iné opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni, najmä tie, pri ktorých sa v záujme realizácie záruky pre mladých ľudí využívajú prostriedky Európskeho sociálneho fondu (ESF). Podpora ESF sa neobmedzuje na jednotlivcov a môže prispieť k reforme zamestnaneckých, vzdelávacích a učňovských inštitúcií a služieb.

Celkový rozpočet iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí na roky 2014 – 2020 (pre všetky oprávnené členské štáty EÚ) predstavuje sumu 8,8 miliardy EUR. Pôvodný rozpočet na roky 2014 – 2015 bol 6,4 miliardy EUR. V septembri 2016 však Komisia vzhľadom na stále vysokú mieru nezamestnanosti mladých navrhla tento rozpočet zvýšiť. V júni 2017 sa Rada a Európsky parlament dohodli na zvýšení rozpočtu YEI na roky 2017 – 2020 pre oprávnené členské štáty o 2,4 miliardy EUR.

Z celkového rozpočtu 8,8 mld. EUR pochádza suma 4,4 mld. z osobitného rozpočtového riadku pre zamestnanosť mladých ľudí a zvyšných 4,4 mld. EUR z príspevkov Európskeho sociálneho fondu členským štátom. Príspevok ESF ešte dopĺňajú oprávnené členské štáty vlastnými finančnými zdrojmi. Iniciatíva sa vykonáva v súlade s pravidlami ESF.

Aby bolo možné rýchlejšie mobilizovať opatrenia YEI vykonávané na mieste, bola členským štátom uvoľnená významná časť finančných prostriedkov vo forme predbežného financovania, ktorého podiel sa v roku 2015 výnimočne zvýšil na 30 % sumy osobitného rozpočtového riadku pre YEI.

Súvislosti

  • Vo februári 2013 Európska rada schválila vytvorenie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí s cieľom zvýšiť dostupnú finančnú podporu EÚ pre regióny a jednotlivcov, ktorí najviac bojujú s nezamestnanosťou a nečinnosťou mladých ľudí.
  • V apríli 2013 bolo oficiálne prijaté odporúčanie o zavedení záruky pre mladých ľudí s cieľom zabezpečiť úspešný prechod mladých ľudí do pracovného života.

Zdieľať stránku