Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest jednym z głównych źródeł finansowania UE przewidzianych na wspieranie wdrażania programów gwarancji dla młodzieży. Została ona uruchomiona, aby wesprzeć młodych ludzi mieszkających w regionach, gdzie w 2012 r. stopa bezrobocia wśród młodzieży przekroczyła 25 proc. W 2017 r. objęto jej zakresem także regiony, w których bezrobocie młodzieży przekraczało w 2016 r. 25 proc.

Inicjatywa ta skierowana jest do młodych ludzi, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się zawodowo (tzw. młodzież NEET), w tym do długotrwale bezrobotnych lub tych, którzy nie zarejestrowali się jako osoby poszukujące pracy. Dzięki inicjatywie młodzi ludzie mieszkający w tych częściach Europy, gdzie problemy są najbardziej dotkliwe, mogą otrzymać ukierunkowane wsparcie. W ramach inicjatywy finansuje się:

  • przyuczanie do zawodu
  • staże
  • pośrednictwo pracy
  • dalsze kształcenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji.

Inicjatywa wspomaga również wdrażanie programu gwarancji dla młodzieży. W ramach gwarancji dla młodzieży państwa członkowskie powinny wprowadzić środki mające na celu zagwarantowanie, by młodzież do 25. roku życia miała dostęp do dobrych jakościowo ofert pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub staży w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia szkoły lub utraty pracy.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ma zatem charakter uzupełniający w stosunku do działań podejmowanych na poziomie krajowym, zwłaszcza tych wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), których celem jest wdrażanie programów gwarancji dla młodzieży. EFS nie tylko wspiera osoby prywatne, ale przyczynia się również do zreformowania instytucji i usług w obszarze zatrudnienia, edukacji i szkoleń.

Łączny budżet inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (dla wszystkich kwalifikujących się państw członkowskich UE) wynosi 8,8 mld euro na lata 2014–2020. Początkowo, w latach 2014–2015 budżet ten wynosił 6,4 mld euro. We wrześniu 2016 r. Komisja zaproponowała jednak zwiększenie tego budżetu ze względu na nadal utrzymujące się wysokie bezrobocie młodzieży. W czerwcu 2017 r. Rada i Parlament zgodziły się na zwiększenie budżetu inicjatywy dla kwalifikujących się państw członkowskich na lata 2017–2020 o 2,4 mld euro.

Łączny budżet wynosi więc 8,8 mld euro, z czego 4,4 mld euro pochodzi ze specjalnej linii budżetowej przeznaczonej na zatrudnienie młodzieży, a drugie 4,4 mld euro – z krajowych przydziałów w ramach EFS. Wkład z EFS jest uzupełniany wkładem własnym kwalifikujących się państw członkowskich. Inicjatywa jest realizowana zgodnie z przepisami dotyczącymi EFS.

Aby przyspieszyć konkretne działania, państwom członkowskim udostępniono znaczne środki finansowe w formie płatności zaliczkowych, które w 2015 r. wyjątkowo zostały zwiększone do 30 proc. specjalnej linii budżetowej inicjatywy.

Kontekst

  • W lutym 2013 r. Rada Europejska postanowiła stworzyć Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w celu zwiększenia wsparcia finansowego UE dla regionów i osób najbardziej dotkniętych problemem bezrobocia i braku aktywności zawodowej młodzieży.
  • W kwietniu 2013 r. formalnie przyjęto zalecenie w sprawie gwarancji dla młodzieży w celu zapewnienia młodym ludziom łatwiejszego rozpoczęcia życia zawodowego.

Udostępnij tę stronę