Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) među glavnim je izvorima financijskih sredstava EU-a za potporu provedbi programa Garancije za mlade. Pokrenuta je radi potpore mladima koji žive u regijama u kojima je nezaposlenost mladih 2012. bila viša od 25 %. Sredstva su 2017. povećana za regije u kojima je nezaposlenost mladih 2016. bila viša od 25 %.

Inicijativom za zapošljavanje mladih podupiru se isključivo mladi koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi), uključujući mlade koji su dugo nezaposleni i one koji nisu prijavili da traže posao. Tako se osigurava da u dijelovima Europe s najvećim problemima mlade osobe mogu primiti ciljanu potporu. Inicijativom se najviše financiraju:

  • naukovanje
  • stažiranje
  • zapošljavanje
  • daljnje obrazovanje radi stjecanja kvalifikacija.

Njome se podupire provedba Garancije za mlade. U okviru Garancije za mlade države članice trebale bi uvesti mjere kojima bi se osiguralo da mladi u dobi do 25 godina dobiju kvalitetnu ponudu za posao, daljnje obrazovanje, naukovanje ili stažiranje u roku od četiri mjeseca nakon završetka školovanja ili gubitka posla.

Inicijativom za zapošljavanje mladih dopunjuju se druge mjere koje se poduzimaju na nacionalnoj razini, posebno uz potporu iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), u cilju provedbe programa Garancije za mlade. U okviru ESF-a može se, osim potpore pojedincima, pomoći u reformi zapošljavanja, obrazovanja i osposobljavanja te ustanova koje pružaju te usluge.

Ukupni proračun Inicijative za zapošljavanje mladih (za sve države članice EU-a koje ispunjavaju uvjete) za razdoblje 2014. – 2020. iznosi 8,8 milijardi EUR. Početni proračun za razdoblje 2014. – 2015. iznosio je 6,4 milijarde EUR. Međutim, u rujnu 2016., zbog još uvijek visokih razina nezaposlenosti mladih, Komisija je predložila povećanje proračuna. U lipnju 2017. Vijeće i Parlament pristali su povećati proračun YEI-ja za 2,4 milijarde EUR za države članice koje ispunjavaju uvjete za razdoblje 2017. – 2020.

Od ukupnog proračuna od 8,8 milijardi EUR, 4,4 milijarde EUR je iz posebne proračunske linije za zapošljavanje mladih, a 4,4 milijarde EUR iz nacionalnih sredstava koja se dodjeljuju iz ESF-a. Doprinosu ESF-a države članice koje ispunjavaju uvjete dodaju svoja financijska sredstva. Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u skladu s pravilima ESF-a.

Kako bi se brže pokrenule aktivnosti u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih na terenu, za države članice osigurana su znatna sredstva u obliku pretfinanciranja, koje je 2015. iznimno povećano na 30 % posebne proračunske linije za Inicijativu.

Kontekst

  • U veljači 2013. Europsko vijeće odlučilo je pokrenuti Inicijativu za zapošljavanje mladih kako bi se povećala financijska potpora EU-a dostupna regijama i pojedincima koji su najviše pogođeni nezaposlenošću i neaktivnošću mladih.
  • U travnju 2013. službeno je donesena Preporuka o Garanciji za mlade kako bi se mladim ljudima osigurao uspješan prijelaz na rad.

Podijeli ovu stranicu