Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Noorte tööhõive algatus

Noorte tööhõive algatus on üks peamisi ELi rahastamisallikaid, millega toetatakse noortegarantii kavade rakendamist aastani 2023. EL algatas selle 2013. aastal, et toetada noori piirkondades, kus noorte tööpuudus oli üle 25%.

Aastatel 2021–2023 saavad liikmesriigid suurendada oma noorte tööhõive algatuse ja Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid, et toetada koroonaviiruse kriisist mõjutatud noori ELi rahaliste lisavahenditega, mis on kättesaadavad algatuse REACT-EU (ühtekuuluvust ja Euroopa territooriume toetav taasteabi) raames.

Noorte tööhõive algatuse raames toetatakse ainult mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori (NEET-noored), kelle hulka kuuluvad ka pikaajalised töötud ja need, kes ei ole end tööotsijana registreerinud. See tagab sihtotstarbelise abi neile noortele, kes elavad Euroopa kõige suurema tööpuudusega piirkondades. Tavaliselt rahastatakse noorte tööhõive algatuse raames:

  • õpipoisiõpet;
  • praktikat;
  • tööle suunamist;
  • kutse omandamiseni viivat täiendõpet.

Noorte tööhõive algatus toetab noortegarantii rakendamist. Noortegarantii tähendab seda, et liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et kuni 25-aastased noored saaksid pärast koolist lahkumist või töötuks jäämist nelja kuu jooksul kvaliteetse tööpakkumise või võimaluse haridustee jätkamiseks, õpipoisiõppeks või praktikaks.

Noorte tööhõive algatus täiendab muid riikliku tasandi meetmeid, eelkõige neid, mida toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) noortegarantii kavade rakendamiseks. Lisaks noorte konkreetsele toetamisele aitab ESF reformida ka tööhõive-, haridus-, koolitus- ja sotsiaalsüsteeme ning -teenuseid.

Rahastamine

Programmitöö periood 2021–2027

Lihtsustamise eesmärgil lõimisid ELi institutsioonid noorte tööhõive algatuse ajavahemikuks 2021–2027 Euroopa Sotsiaalfond+-i (ESF+)keskendudes samas endiselt noorte tööhõivele.  Kõik liikmesriigid peavad investeerima asjakohase summa oma ESF+-i vahenditest sihipärastesse meetmetesse ja struktuurireformidesse, millega toetatakse noorte tööhõivet, haridust ja koolitust.

Lisaks peaksid liikmesriigid, kus mittetöötavate ja mitteõppivate 15–29aastaste noorte (NEET-noored) määr oli aastatel 2017–2019 üle ELi keskmise, suunama vähemalt 12,5% oma ESF+-i vahenditest noortega seotud meetmetesse.

Programmitöö periood 2014–2020

Noorte tööhõive algatuse kogueelarve ajavahemikuks 2014–2020 on 8,9 miljardit eurot. Esialgne eelarve oli 6,4 miljardit eurot. Kuid noorte töötuse püsivalt kõrge määra tõttu suurendas EL seda eelarvet 2017., 2019. ja 2020. aastal kokku 2,5 miljardi euro võrra.

Pool eelarvest saadakse noorte tööhõive algatuse eelarverealt, millele lisandub vastav summa ESFist. Rahastamiskõlblikud liikmesriigid täiendavad ESFi vahendeid riikliku kaasrahastamisega. Algatust rakendatakse kooskõlas ESFi eeskirjadega.

Noorte tööhõive algatuse meetmete kiiremaks elluviimiseks eraldas EL liikmesriikidele märkimisväärsed toetused eelmaksetena, mida suurendati 2015. aastal erakorraliselt 30%ni spetsiaalselt noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud eelarverea kogusummast. 

Euroopa noorteaasta 2022

Poliitiline kokkulepe Euroopa noorteaasta kohta saavutati 2021. aasta detsembris. Tihedas koostöös Euroopa Parlamendi, liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, noorteorganisatsioonide ja noorte endiga koordineerib komisjon 2022. aasta jooksul mitmesuguseid tegevusi.

Lisateavet leiate Euroopa Noorteportaalist

Jaga seda lehte