Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Noorte tööhõive algatus

Noorte tööhõive algatus on üks peamisi ELi rahastamisallikaid, millega toetatakse noortegarantii kavade rakendamist. See loodi selleks, et toetada noori piirkondades, kus noorte tööpuudus oli 2012. aastal üle 25%. 2017. aastal laiendati seda piirkondadele, kus noorte tööpuudus oli üle 25% aastal 2016.

Noorte tööhõive algatuse raames toetatakse ainult mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori (NEET-noored), kelle hulka kuuluvad ka pikaajalised töötud ja need, kes ei ole end tööotsijana registreerinud. See tagab sihtotstarbelise abi neile noortele, kes elavad Euroopa kõige suurema tööpuudusega piirkondades. Tavaliselt rahastatakse noorte tööhõive algatuse raames:

  • õpipoisiõpet;
  • praktikat;
  • tööle suunamist;
  • kutse omandamiseni viivat täiendõpet.

Noorte tööhõive algatus toetab noortegarantii rakendamist. Noortegarantii tähendab seda, et liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et kuni 25-aastased noored saaksid hiljemalt nelja kuu möödumisel töötuks jäämisest või koolist väljalangemisest korraliku tööpakkumise või võimaluse haridustee jätkamiseks, õpipoisiõppeks või praktikaks.

Noorte tööhõive algatus täiendab muid riikliku tasandi meetmeid, eelkõige neid, mida toetab Euroopa Sotsiaalfond (ESF) noortegarantii kavade rakendamiseks. Lisaks konkreetsete noorte toetamisele aitab ESF reformida ka tööhõivet, haridust ning koolitusasutusi ja -teenuseid.

Ajavahemikus 2014–2020 on algatuse kogueelarve (kõigile osalevatele ELi liikmesriikidele) 8,8 miljardit eurot. Aastatel 2014–2015 oli esialgne eelarve 6,4 miljardit eurot. Võttes arvesse noorte jätkuvalt suurt tööpuudust, tegi komisjon 2016. aasta septembris ettepaneku algatuse eelarve suurendamise kohta. Juunis 2017 jõudsid nõukogu ja Euroopa Parlament kokkuleppele suurendada osalevate ELi liikmesriikide jaoks ajavahemikuks 2017–2020 noorte tööhõive algatuse eelarvet 2,4 miljardi euro võrra.

8,8 miljardi euro suurusest kogueelarvest on 4,4 miljardit eurot eraldatud spetsiaalselt noorte tööhõive eelarverealt, mida täiendatakse 4,4 miljardi euroga Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. ESFi panusele lisanduvad veel asjaomaste liikmesriikide endi rahalised vahendid. Algatust rakendatakse kooskõlas ESFi eeskirjadega.

Noorte tööhõive algatuse meetmete kiiremaks ellurakendamiseks eraldati liikmesriikidele märkimisväärsed toetused eelmaksete kujul, mida 2015. aastal suurendati erakorraliselt 30%ni spetsiaalselt noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud eelarverea kogusummast.

Taust

  • 2013. aasta veebruaris leppis Euroopa Ülemkogu kokku noorte tööhõive algatuse loomises, et suurendada ELi rahalist toetust neile noortele ja piirkondadele, kellele tööpuudus ning tööturult kõrvalejäämine põhjustavad enim probleeme.
  • 2013. aasta aprillis võeti ametlikult vastu noortegarantii soovitus, et aidata noori töö leidmisel ja tööelu alustamisel.

Jaga seda lehte