Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) is een van de belangrijkste financieringsinstrumenten van de EU om de uitvoering van de jongerengarantie tot 2023 te ondersteunen. De EU riep dit initiatief in 2013 in het leven om jongeren te steunen in Europese regio’s waar de jeugdwerkloosheid meer dan 25% was.

In de periode 2021-2023 kunnen de lidstaten hun middelen uit het YEI en het Europees Sociaal Fonds verhogen om door de coronacrisis getroffen jongeren te helpen dankzij de extra EU-financiering die beschikbaar is in het kader van het initiatief “Herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa” (React-EU).

De steun gaat alleen naar jongeren die geen onderwijs en geen opleiding volgen en geen werk hebben (NEET-jongeren), ook als ze al lang werkloos zijn of niet als werkzoekende zijn ingeschreven. Zo komt de steun terecht bij jongeren in de streken in Europa waar de nood het hoogst is. Het YEI financiert vooral:

  • leerlingplaatsen
  • stages
  • arbeidsbemiddeling
  • vervolgonderwijs dat wordt afgesloten met een diploma

Het YEI ondersteunt de uitvoering van de jongerengarantie. Volgens de jongerengarantie moeten de EU-landen ervoor zorgen dat jongeren tot 25 jaar binnen vier maanden nadat ze de school hebben verlaten of werkloos zijn geworden, een passende baan, vervolgopleiding, leerlingplaats of stageplaats krijgen.

Het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief is een aanvulling op andere maatregelen die de landen (vaak met steun van het ESF, het Europees Sociaal Fonds) hiervoor zelf al hebben genomen. Het ESF gaat verder dan rechtstreekse steun aan individuele personen, maar draagt ook bij tot hervormingen van de arbeidsmarkt, de onderwijs- en opleidingssector, en sociale stelsels en diensten.

Financiering

Programmeringsperiode 2021-2027

Voor de periode 2021-2027 hebben de EU-instellingen ter vereenvoudiging het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief geïntegreerd in het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+), met behoud van de nadruk op werkgelegenheid voor jongeren.  Alle lidstaten zullen een passend bedrag van hun ESF+-middelen moeten investeren in gerichte acties en structurele hervormingen ter ondersteuning van werkgelegenheid voor jongeren, onderwijs en opleiding.

Bovendien moeten lidstaten waar het aandeel werkloze jongeren tussen 15 en 29 jaar die geen onderwijs of opleiding volgen (NEET-jongeren), in de periode 2017-2019 boven het EU-gemiddelde ligt, minstens 12,5% van hun ESF+-budget aan jongeren besteden.

Programmeringsperiode 2014-2020

Het totale budget van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief is 8,9 miljard euro voor de periode 2014-2020. De oorspronkelijke begroting bedroeg 6,4 miljard euro.Gezien de aanhoudend hoge jeugdwerkloosheid heeft de EU deze begroting in 2017, 2019 en 2020 echter met in totaal 2,5 miljard euro aan extra middelen verhoogd.

De helft van de begroting is afkomstig van een specifiek begrotingsonderdeel voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, dat wordt aangevuld met een corresponderend bedrag uit het ESF. De in aanmerking komende lidstaten vullen de ESF-middelen verder aan met nationale medefinanciering. Het YEI wordt uitgevoerd overeenkomstig de regels van het ESF.

Om de concrete maatregelen in het kader van het YEI sneller van start te laten gaan, heeft de EU de lidstaten al aanzienlijke middelen ter beschikking gesteld onder de vorm van voorfinanciering, die in 2015 bij wijze van uitzondering werd opgetrokken tot 30% van de speciale begrotingspost voor het YEI. 

Europees Jaar van de jeugd 2022

In december 2021 werd een politiek akkoord over het Europees Jaar van de jeugd bereikt. De Commissie zal in 2022 het hele jaar lang een reeks activiteiten coördineren in nauw contact met het Europees Parlement, de lidstaten, regionale en lokale overheden, jongerenorganisaties en jongeren zelf.

Meer informatie op de Europese Jongerensite.

Delen