Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI)

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je jedním z hlavních evropských finančních zdrojů, o něž se opírá realizace systémů záruk pro mladé lidi. Cílem iniciativy je poskytnout podporu mladým lidem v regionech, kde nezaměstnanost v této věkové skupině v roce 2012 přesáhla 25 %. V roce 2017 byly zahrnuty regiony, kde nezaměstnanost mladých lidí přesáhla 25 % i v roce 2016.

Iniciativa se zaměřuje výhradně na podporu těch mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET – not in education, employment or training), včetně dlouhodobě nezaměstnaných a těch, kteří nejsou registrováni jako uchazeči o zaměstnání. V těch částech Evropy, kde jsou problémy se zaměstnaností nejpalčivější, tak dostanou mladí lidé přesně tu podporu, kterou potřebují. Iniciativa obvykle podporuje zajištění:

  • učňovského poměru
  • stáže
  • pracovního místa
  • dalšího vzdělání vedoucího k získání kvalifikace

Iniciativa také podporuje realizaci záruk pro mladé lidi. V systému záruk pro mladé lidi by členské státy měly zavést opatření, díky nimž mladí lidé do 25 let získají kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy či stáže do čtyř měsíců od opuštění školy nebo po ztrátě zaměstnání.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí doplňuje další opatření přijatá na vnitrostátní úrovni, např. ta, u nichž se v zájmu realizace systémů záruk pro mladé lidi využívají prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF). Podpora z ESF jde nad rámec podpory jednotlivců a napomáhá reformě zaměstnanosti a vzdělávacích a školicích institucí a služeb.

Celkový rozpočet iniciativy na období 2014–2020 (pro všechny způsobilé členské státy EU) činí 8,8 miliardy eur. Původní rozpočet na období 2014–2015 činil 6,4 miliardy eur. V září 2016 však Komise vzhledem k přetrvávající vysoké míře nezaměstnanosti mladých lidí navrhla tento rozpočet navýšit. V červnu 2017 se Rada a Parlament dohodly na navýšení rozpočtu iniciativy ve způsobilých členských státech na období 2017–2020 o 2,4 miliardy eur.

Z celkového rozpočtu ve výši 8,8 miliardy eur pocházejí 4,4 miliardy ze zvláštní rozpočtové položky vyčleněné na zaměstnanost mladých lidí a další 4,4 miliardy eur pak z vnitrostátních prostředků ESF. Příspěvek z Evropského sociálního fondu pak navyšují členské státy z vlastních finančních zdrojů. Iniciativa se provádí podle pravidel ESF.

Aby bylo možné použít finance na opatření této iniciativy operativněji, byla značná část finančních prostředků dána členským státům k dispozici formou předběžného financování – v roce 2015 to výjimečně bylo dokonce 30 % ze zvláštní rozpočtové položky pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

Další informace

  • V únoru 2013 Evropská rada odsouhlasila vytvoření Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí s cílem zvýšit finanční podporu regionům a osobám, které se nejvíce potýkají s nezaměstnaností a nečinností mladých lidí.
  • V dubnu 2013 bylo oficiálně přijato doporučení o zavedení záruk pro mladé lidi s cílem zajistit úspěšný přechod mladých lidí do pracovního procesu.

Sdílet tuto stránku