Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI)

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí je jedním z hlavních finančních zdrojů EU, o něž se v období do roku 2023 opírá realizace systémů záruk pro mladé lidi. Cílem iniciativy, kterou EU zahájila v roce 2013, je poskytnout podporu mladým lidem v regionech, kde nezaměstnanost v této věkové skupině přesáhla 25 %.

V letech 2021–2023 mohou členské státy navýšit své prostředky do Evropského sociálního fondu a na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí postižených koronavirovou krizí, a to díky dodatečným finančním prostředkům z EU, které jsou k dispozici v rámci iniciativy „Pomoc při oživení pro soudržnost a území Evropy“ (REACT-EU).

Iniciativa se zaměřuje výhradně na podporu těch mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání ani odborné přípravy (NEET – not in education, employment or training), včetně dlouhodobě nezaměstnaných a těch, kteří nejsou registrováni jako uchazeči o zaměstnání. V těch částech Evropy, kde jsou problémy se zaměstnaností nejpalčivější, tak dostanou mladí lidé přesně tu podporu, kterou potřebují. Iniciativa obvykle zajišťuje financování:

  • učňovského poměru
  • stáže
  • pracovního místa
  • dalšího vzdělání vedoucího k získání kvalifikace

Iniciativa také podporuje realizaci záruk pro mladé lidi. V systému záruk pro mladé lidi by členské státy měly zavést opatření, díky nimž mladí lidé do 25 let získají kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy či stáže do 4 měsíců od opuštění školy nebo po ztrátě zaměstnání.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí doplňuje další opatření přijatá na vnitrostátní úrovni, např. ta, u nichž se v zájmu realizace systémů záruk pro mladé lidi využívají prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF). Podpora z ESF jde nad rámec přímé podpory jednotlivců a napomáhá reformě systémů zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy a sociálních služeb.

Financování

Programové období 2021-2027

V programovém období 2021–2027 byla Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí v zájmu zjednodušení začleněna do Evropského sociálního fondu plus (ESF+).  Všechny členské státy budou muset investovat odpovídající částku ze svých zdrojů ESF+ do cílených opatření a strukturálních reforem na podporu zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy mladých lidí.

Kromě toho by členské státy, v nichž se počet mladých lidí ve věku 15 až 29 let, kteří v období 2017–2019 nebyli zaměstnaní ani se neúčastnili vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. NEET), pohybuje nad evropským průměrem, měly vyčlenit alespoň 12,5 % svých zdrojů z ESF+ na mládež.

Programové období 2014–2020

Celkový rozpočet Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí na období 2014–2020 činí 8,9 miliardy eur. Původní rozpočet činil 6,4 miliardy eur. Vzhledem k trvale vysoké míře nezaměstnanosti mladých lidí však EU tento rozpočet v letech 2017, 2019 a 2020 zvýšila o celkem 2,5 miliardy eur v podobě dodatečných zdrojů.

Polovina rozpočtu pochází ze zvláštní rozpočtové položky Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, která je doplněna odpovídající částkou z ESF. Způsobilé členské státy mohou dále doplnit zdroje z ESF vnitrostátním spolufinancováním. Iniciativa se provádí podle pravidel ESF.

Aby bylo možné použít finance na opatření této iniciativy operativněji, EU dala značnou část finančních prostředků členským státům k dispozici formou předběžného financování – v roce 2015 to výjimečně bylo dokonce 30 % ze zvláštní rozpočtové položky pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. 

Evropský rok mládeže 2022

Politické dohody o Evropském roku mládeže bylo dosaženo v prosinci 2021. Komise bude v průběhu roku 2022 koordinovat řadu činností v úzkém kontaktu s Evropským parlamentem, členskými státy, regionálními a místními orgány, mládežnickými organizacemi a s mladými lidmi samotnými.

Více informací najdete na Evropském portálu pro mládež.

Sdílet tuto stránku