Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er en af EU vigtigste finansielle ressourcer til at sikre gennemførelsen af ungdomsgarantiordninger frem til 2023. Det blev iværksat af EU i 2013 for at yde støtte til unge i regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden var højere end 25 %.

I perioden 2021-2023 kan medlemslandene få flere penge via ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og fra Den Europæiske Socialfond til at hjælpe unge, der er berørt af coronaviruskrisen, takket være de yderligere EU-midler, som er til rådighed under REACT-EU-initiativet.

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet støtter udelukkende unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET), herunder langtidsledige og unge, som ikke er registreret som jobsøgende. Det sikrer, at unge i de egne af Europa, hvor problemerne er størst, kan få målrettet støtte. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet yder typisk støtte til

  • lærepladser
  • praktikophold
  • jobformidling
  • videreuddannelse, der giver kvalifikationer.

Det støtter også gennemførelsen af ungdomsgarantien. Som led i ungdomsgarantien skal medlemslandene tage initiativer for at sikre, at unge på op til 25 år får et tilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, en læreplads eller et praktikophold af høj kvalitet inden for 4 måneder, efter at de har forladt skolen eller er blevet arbejdsløse.

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet supplerer andre tiltag i EU-landene, især under Den Europæiske Socialfond (ESF), som skal gennemføre ungdomsgarantiordninger. ESF kan række ud over direkte støtte til enkeltpersoner og hjælpe med at reformere beskæftigelses-, uddannelses-, efteruddannelses- og socialsystemer og -tjenester.

Finansiering

Programperioden 2021-2027

For at forenkle processen og bevare fokusset på ungdomsarbejdsløshed har EU-institutionerne integreret ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) i perioden 2021-2027.  Alle medlemslande vil skulle investere et passende beløb af deres ESF+-midler i målrettede indsatser og strukturreformer til støtte for unges beskæftigelse og uddannelse.

Desuden skal medlemslande med en andel på over EU-gennemsnittet af unge i alderen 15-29 år, som ikke var i beskæftigelse eller under uddannelse i årene 2017-2019, afsætte mindst 12,5 % af deres ESF+-midler til unge.

Programperioden 2014-2020

Det samlede budget for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er på 8,9 mia. euro fra 2014 til 2020. Det oprindelige budget var på 6,4 mia. euro, men på grund af den vedvarende høje ungdomsarbejdsløshed øgede EU dette budget i 2017, 2019 og 2020 med yderligere 2,5 mia. euro i alt.

Halvdelen af budgettet kommer fra en særlig budgetpost for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, og det suppleres med et tilsvarende beløb fra ESF. Støtteberettigede medlemslande supplerer desuden ESF-midlerne med national medfinansiering. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet gennemføres i overensstemmelse med ESF's regler.

For at iværksætte konkrete beskæftigelsesinitiativer hurtigere har EU frigivet betydelige midler til medlemslandene i form af forfinansiering, der i 2015 undtagelsesvis blev øget til 30 % af den særlige budgetpost for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. 

Det europæiske år for unge 2022

I december 2021 blev der indgået en politisk aftale om det europæiske år for unge. I 2022 vil Kommissionen vil sammen med Europa-Parlamentet, medlemslandene, regionale og lokale myndigheder, ungdomsorganisationer og de unge selv koordinere en række aktiviteter.

Læs mere på Den Europæiske Ungdomsportal.

Del denne side