Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (JNI)

Jauniešu nodarbinātības iniciatīva (JNI) ir viens no galvenajiem ES rīcībā esošajiem finanšu resursiem shēmas “Garantija jauniešiem” īstenošanai līdz 2023. gadam. ES sāka šo iniciatīvu 2013. gadā, lai sniegtu atbalstu jauniešiem, kas dzīvo reģionos, kur jauniešu bezdarbs pārsniedz 25 %.

Lai palīdzētu koronavīrusa krīzes skartajiem jauniešiem, 2021.–2023. gadā dalībvalstis var palielināt JNI un Eiropas Sociālajam fondam atvēlētos resursus, pateicoties papildu finansējumam, ko ES mobilizējusi saskaņā ar iniciatīvu REACT-EU: atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām.

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva ir paredzēta jauniem cilvēkiem, kuri nemācāsnestrādā un neapgūst arodu (NEET), ieskaitot tos, kas ir ilgstoši bezdarbnieki vai nav reģistrējušies kā darba meklētāji. Iniciatīva palīdz sniegt mērķtiecīgu atbalstu jauniešiem, kas dzīvo Eiropas reģionos, kur ir vislielākās problēmas. Parasti JNI finansē:

  • mācekļu darbu;
  • stažēšanos;
  • iekārtošanu darbā;
  • tālākizglītību, kuras rezultātā tiek iegūta kvalifikācija.

JNI palīdz īstenot shēmu “Garantija jauniešiem”. Saskaņā ar šo shēmu dalībvalstīm ir jāievieš pasākumi, kas nodrošina, ka visi jaunieši vecumā līdz 25 gadiem saņem kvalitatīvu darba, tālākizglītības, mācekļa darba vai prakses piedāvājumu četru mēnešu laikā no brīža, kad viņi pabeiguši skolu vai zaudējuši darbu.

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva papildina citus valsts līmeņa pasākumus, īpaši tos, kas saņem atbalstu no Eiropas Sociālā Fonda (ESF) un kuru mērķis ir īstenot shēmu “Garantija jauniešiem”. ESF darbība neaprobežojas ar tiešu atbalstu atsevišķiem cilvēkiem, tas var sekmēt reformas nodarbinātībā, izglītībā, apmācībā, kā arī sociālās jomas sistēmās un pakalpojumos.

Finansējums

2021.-2027. gada plānošanas periods

Attiecībā uz laikposmu no 2021. līdz 2027. gadam ES iestādes vienkāršošanas nolūkā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu integrēja Eiropas Sociālajā fondā Plus (ESF+)saglabājot uzsvaru uz jauniešu nodarbinātību.  Visām dalībvalstīm pienācīga daļa no saviem ESF+ līdzekļiem ir jāiegulda mērķtiecīgiem pasākumiem un strukturālām reformām jauniešu nodarbinātības, izglītības un apmācības atbalstam.

Turklāt dalībvalstīm, kurās NEET situācijā (t. i., nemācās, nestrādā un neapgūst arodu) esošo jauniešu īpatsvars vecuma grupā no 15 līdz 29 gadiem 2017.–2019. gadā pārsniedz ES vidējo rādītāju, vismaz 12,5 % no saņemtā ESF+ finansējuma jāvelta jaunatnei.

2014.–2020. gada plānošanas periods

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas kopējais budžets 2014.–2020. gadā ir 8,9 miljardi eiro. Sākotnējais budžets bija 6,4 miljardi eiro. Tomēr, ņemot vērā pastāvīgi augsto jauniešu bezdarba līmeni, ES 2017., 2019. un 2020. gadam šo budžetu papildināja kopumā par 2,5 miljardiem eiro.

Puse līdzekļu budžetā nāk no īpašas Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas budžeta pozīcijas, un otra puse ir līdzekļi no ESF. Atbalsttiesīgās dalībvalstis papildina ESF resursus ar nacionālu līdzfinansējumu. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu īsteno saskaņā ar ESF noteikumiem.

Lai ātrāk tiktu īstenotas darbības jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas ietvaros, ES piešķīra dalībvalstīm ievērojamus finanšu līdzekļus priekšfinansējuma veidā, kurus 2015. gadā izņēmuma kārtā palielināja līdz 30 % no īpašās JNI budžeta pozīcijas. 

Eiropas Jaunatnes gads 2022

Politiskā vienošanās par Eiropas Jaunatnes gadu tika panākta 2021. gada decembrī. 2022. gadā Komisija, cieši sadarbojoties ar Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm, reģionu un pašvaldību iestādēm, jaunatnes organizācijām un pašiem jauniešiem, koordinēs virkni pasākumu.

Plašāka informācija pieejama Eiropas Jaunatnes portālā.

Ieteikt šo lapu: