Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (JNI)

Jauniešu nodarbinātības iniciatīva (JNI) ir viens no galvenajiem ES finanšu resursiem shēmas “Garantija jauniešiem” īstenošanai. Tā tika sākta, lai sniegtu atbalstu jauniešiem, kas dzīvo reģionos, kur jauniešu bezdarbs 2012. gadā pārsniedza 25 %. 2017. gadā tā tika attiecināta arī uz reģioniem, kuros jauniešu bezdarbs pārsniedza 25 % 2016. gadā.

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva ir paredzēta jauniem cilvēkiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), ieskaitot tos, kas ir ilgstoši bezdarbnieki vai nav reģistrējušies kā darba meklētāji. Iniciatīva palīdz sniegt mērķtiecīgu atbalstu jauniešiem, kas dzīvo bezdarba vissmagāk skartajos Eiropas reģionos. Parasti JNI finansē:

  • mācekļu darbu;
  • praksi;
  • iekārtošanu darbā;
  • tālākizglītību, kuras rezultātā tiek iegūta kvalifikācija.

JNI atbalsta shēmas “Garantija jauniešiem” īstenošanu. Saskaņā ar šo shēmu dalībvalstīm ir jāievieš pasākumi, kas nodrošina, ka visi jaunieši vecumā līdz 25 gadiem saņem kvalitatīvu darba, tālākizglītības, mācekļa darba vai prakses piedāvājumu četru mēnešu laikā no brīža, kad viņi pabeiguši skolu vai zaudējuši darbu.

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva papildina citus valsts līmeņa pasākumus, jo īpaši ar Eiropas Sociālā Fonda (ESF) palīdzību, un mērķis ir īstenot shēmu "Garantija jauniešiem". ESF darbība neaprobežojas ar atbalstu atsevišķiem cilvēkiem, tas var sekmēt reformas nodarbinātības, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs un dienestos.

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas kopējais budžets (visām atbilstīgajām ES dalībvalstīm) 2014.–2020. gadā ir 8,8 miljardi eiro. Sākotnējais 2014.–2015. gada budžets bija 6,4 miljardi eiro, taču, ņemot vērā joprojām augsto jauniešu bezdarba līmeni, 2016. gada septembrī Komisija ierosināja šo budžetu palielināt. 2017. gada jūnijā Padome un Parlaments vienojās JNI budžetu 2017.–2020. gadam atbalsttiesīgajām dalībvalstīm palielināt par 2,4 miljardiem eiro.

Puse no kopējā 8,8 miljardu eiro budžeta — 4,4 miljardi eiro — ir no īpašas, jaunatnes nodarbinātībai paredzētas budžeta pozīcijas, un to papildina vēl 4,4 miljardi eiro no ESF piešķīrumiem valstīm. ESF ieguldījums tiek papildināts ar attiecīgo dalībvalstu pašu finanšu resursiem. Iniciatīvu īsteno saskaņā ar ESF noteikumiem.

Lai drīzāk tiktu īstenotas konkrētas JNI darbības, dalībvalstīm priekšfinansējuma veidā tika piešķirti ievērojami līdzekļi, kurus 2015. gadā izņēmuma kārtā palielināja līdz 30 % no īpašās JNI budžeta pozīcijas.

Konteksts

  • Lai palielinātu ES finansiālo atbalstu reģioniem, kurus visvairāk skar jauniešu bezdarbs un bezdarbība, 2013. gada februārī Eiropadome piekrita Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas izveidei.
  • Lai nodrošinātu jauniešu veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū, 2013. gada aprīlī oficiāli tika pieņemts Ieteikums par garantiju jauniešiem.

Ieteikt šo lapu: