Заетост, социални въпроси и приобщаване

Инициатива за младежка заетост

Инициативата за младежка заетост е един от основните финансови ресурси на ЕС в подкрепа на изпълнението на схемите за гаранция за младежта. Нейната цел е да бъдат подкрепени младите хора, живеещи в региони, в които младежката безработица през 2012 г. е надхвърляла 25 %. През 2017 г. към инициативата бяха включени и регионите, където през 2016 г. младежката безработица е била по-висока от 25 %.

Инициативата за младежка заетост е насочена изключително към младите хора, които не учат, не работят или не се обучават, включително дълготрайно безработни младежи или такива, които не са се регистрирали като търсещи работа. Така се гарантира, че в тези части на Европа, в които предизвикателствата са най-големи, младите хора могат да получат целенасочена подкрепа. По принцип по линия на инициативата за младежка заетост се финансират

  • чиракуване
  • стажове
  • наемане на работа
  • по-нататъшно образование за получаване на квалификация

Инициативата за младежка заетост подпомага изпълнението на гаранцията за младежта. По линия на инициативата „Гаранция за младежта“ страните членки следва да въведат мерки, чрез които да гарантират, че младежите на възраст до 25 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, професионална подготовка или стаж в срок от четири месеца от момента, в който напуснат училище или останат без работа.

Инициативата за младежка заетост допълва други действия, предприети на национално равнище и подкрепяни по-специално от Европейския социален фонд (ЕСФ), чиято цел е изпълнение на схеми за гаранция за младежта. Действията на ЕСФ не се ограничават до засегнатите лица, като фондът помага за реформиране на институциите и услугите в сферата на заетостта, образованието и обучението.

Общият бюджет на инициативата за младежка заетост (за всички страни членки, които отговарят на условията) е 8,8 млрд. евро за периода 2014 — 2020 г. Първоначалният бюджет за 2014 — 2015 г. бе 6,4 млрд. евро; през септември 2016 г. обаче с оглед на запазващите се високи равнища на младежка безработица, Комисията предложи увеличаване на бюджета. През юни 2017 г. Съветът и Парламентът се съгласиха бюджетът на инициативата за младежка заетост да бъде увеличен с 2,4 млрд. евро за отговарящите на условията страни членки за периода 2017 — 2020 г.

От общия бюджет в размер на 8,8 млрд. евро 4,4 млрд. евро идват от специален бюджетен ред за младежка заетост, а останалите 4,4 млрд. евро са средства, отпуснати на държавите членки по ЕСФ. Средствата от ЕСФ се допълват със собствени финансови ресурси от страните членки, които отговарят на изискванията. Инициативата за младежка заетост се изпълнява в съответствие с правилата на ЕСФ.

За да бъдат предприети по-бързо действия по места, на страните членки бяха предоставени значителни финансови средства под формата на предварително финансиране, което през 2015 г. по изключение бе увеличено до 30 % от специалния бюджетен ред за инициативата за младежка заетост.

Контекст

  • През февруари 2013 г. Европейският съвет постигна съгласие за създаване на инициативата за младежка заетост, за да се увеличи финансовата помощ от ЕС за региони и отделни младежи, които изпитват най-големи затруднения с младежката безработица и неактивност.
  • През април 2013 г. препоръките за гаранцията за младежта бяха официално приети, за да се осигури успешният преход на младите хора към работа.

Споделете тази страница