Заетост, социални въпроси и приобщаване

Инициатива за младежка заетост

Инициативата за младежка заетост е един от основните финансови ресурси на ЕС в подкрепа на изпълнението на схемите за гаранция за младежта до 2023 г. ЕС я създаде през 2013 г., за да окаже подкрепа на младите хора, живеещи в региони с младежка безработица над 25 %.

За да помогнат на младите хора, засегнати от кризата с коронавируса, в периода 2021—2023 г. страните от ЕС могат да увеличат ресурсите си за инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд благодарение на допълнително финансиране от ЕС, достъпно по линия на инициативата „Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа“ (REACT-EU).

Инициативата за младежка заетост е насочена изключително към младите хора, които не учатне работят или не се обучават, включително дълготрайно безработни младежи или такива, които не са се регистрирали като търсещи работа. Така се гарантира, че в тези части на Европа, в които предизвикателствата са най-големи, младите хора могат да получат целенасочена подкрепа. По принцип по линия на инициативата за младежка заетост се финансират:

  • чиракуване
  • стажове
  • наемане на работа
  • по-нататъшно образование за получаване на квалификация.

Инициативата за младежка заетост подпомага изпълнението на гаранцията за младежта. По линия на гаранцията за младежта страните членки следва да въведат мерки, чрез които да гарантират, че младежите на възраст до 25 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, професионална подготовка или стаж в срок от 4 месеца от момента, в който напуснат училище или останат без работа.

Инициативата за младежка заетост допълва други действия, предприети на национално равнище и подкрепяни по-специално от Европейския социален фонд (ЕСФ), чиято цел е изпълнение на схеми за гаранция за младежта. Чрез ЕСФ могат да се финансират действия отвъд пряката подкрепа за физически лица, като се оказва помощ за реформиране на системите и услугите в сферата на заетостта, образованието и обучението.

Финансиране

Програмен период 2021—2027 г.

С цел опростяване, за периода 2021—2027 г. институциите на ЕС включиха инициативата за младежка заетост в Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), като същевременно запазиха акцента върху младежката заетост.  Всички страни от ЕС ще трябва да инвестират подходяща сума от своите средства по ЕСФ+ в целенасочени действия и структурни реформи в подкрепа на заетостта, образованието и обучението на младите хора.

Освен това държавите от ЕС, в които през 2017—2019 г. делът на младите хора на възраст от 15 до 29 години, незаети с работа, учене или обучение (NEET), е бил по-висок от средното за ЕС равнище, трябва да отделят поне 12,5 % от средствата си по ЕСФ+ за младежта.

Програмен период 2014—2020 г.

Общият бюджет на инициативата за младежка заетост е 8,9 млрд. евро за периода 2014—2020 г. Първоначалният бюджет бе 6,4 млрд. евро. С оглед на постоянно високите равнища на младежка безработица обаче ЕС увеличи този бюджет през 2017, 2019 и 2020 г. с общо 2,5 млрд. евро.

Половината от средствата в бюджета идват от специален бюджетен ред за инициативата за младежка заетост, а другата половина са средства от ЕСФ. Отговарящите на условията държави членки допълват средствата от ЕСФ с национално финансиране. Инициативата за младежка заетост се изпълнява в съответствие с правилата относно ЕСФ.

За да бъдат предприети по-бързо действия в рамките на инициативата за младежка заетост по места, ЕС предостави на страните членки значителни финансови средства под формата на предварително финансиране, което през 2015 г. по изключение бе увеличено до 30 % от специалния бюджетен ред за инициативата за младежка заетост. 

Европейска година на младежта (2022 г.)

Политическото споразумение за Европейската година на младежта беше постигнато през декември 2021 г. През 2022 г. Комисията ще координира редица дейности в тясно сътрудничество с Европейския парламент, държавите от ЕС, регионални и местни органи, младежки организации и самите млади хора.

Повече информация е достъпна на Европейския младежки портал.

Споделете тази страница